MONAT-Logos-grey-2_03

ZASADY I PROCEDURY


MONAT Global Polska
Obowiązuje od dnia Obowiązuje od 30 kwietnia 2023 r.

1.1  - ZASADY i PROCEDURY ORAZ PLAN WYNAGRODZENIA ZOSTAJĄ WŁĄCZONE DO UMOWY MARKET PARTNERA

Zasady i Procedury, w ich obecnym brzmieniu, jak również z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi przez Monat Global Corp („MONAT” lub „Spółka”), zostają włączone oraz tworzą integralną część Umowy Market Partnera MONAT. Termin „Umowa” użyty w niniejszych Zasadach i Procedurach odnosi się zbiorczo do Umowy i Wniosku Market Partnera MONAT, niniejszych Zasad i Procedur, Planu wynagrodzenia MONAT, jak również do Formularza Rejestracji Podmiotu Gospodarczego MONAT (jeżeli ma to zastosowanie). Wyżej wymienione dokumenty zostają przez odniesienie włączone do niniejszej Umowy Market Partnera MONAT (wszystkie w ich obecnym brzmieniu, jak również z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez MONAT). Obowiązkiem każdego Market Partnera jest zapoznanie się z najnowszą wersją Zasad i Procedur, ich zrozumienie i przestrzeganie oraz zapewnienie, że zna on tę wersję i działa zgodnie z nią. w przypadku sponsorowania lub zarejestrowania nowego Market Partnera, obowiązkiem sponsorującego Market Partnera jest zapewnienie, że kandydat otrzyma internetowy dostęp do najnowszej wersji niniejszych Zasad i Procedur oraz Planu wynagrodzenia MONAT, zanim podpisze Umowę Market Partnera.

1.2  - CEL ZASAD i PROCEDUR

MONAT jest spółką sprzedaży bezpośredniej, która sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem Niezależnych Market Partnerów („Market Partner” lub „Market Partnerzy”). Należy pamiętać, że Twój sukces oraz sukces innych Market Partnerów zależy od uczciwości osób, które sprzedają nasze produkty. w celu jasnego zdefiniowania stosunku istniejącego pomiędzy Market Partnerami a MONAT, jak również w celu wyraźnego ustanowienia standardu właściwego postępowania w biznesie, MONAT wprowadził Umowę.

Market Partnerzy MONAT są zobowiązani do przestrzegania wszelkich Zasad i Procedur, do których MONAT może wprowadzać późniejsze zmiany, jak również wszelkich federalnych, stanowych i lokalnych przepisów prawa, mających zastosowanie do ich działalności MONAT oraz ich postępowania. Ponieważ możesz nie znać wielu z tych standardów postępowania, bardzo ważne jest, żebyś zapoznanie się z niniejszymi Zasadami i Procedurami i ich przestrzeganie. Przeczytaj uważnie informacje zawarte w niniejszych Zasadach i Procedurach, ponieważ opisują one stosunek łączący Ciebie, jako niezależnego, samozatrudnionego kontrahenta, ze Spółką oraz mają do niego zastosowanie. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasady lub procedury, w celu uzyskania odpowiedzi bez wahania skontaktuj się ze swoim Sponsorem lub MONAT.

1.3  - ZMIANY DO UMOWY

Jako, że prawo federalne, stanowe i miejscowe jest okresowo zmieniane, a nasza działalność rozwija się bardzo dynamicznie, MONAT zastrzega sobie prawo do zmiany Umowy i wskazanych w niej cen według własnego uznania. Podpisując Umowę Market Partnera i przystępując do MONAT jako Market Partner, jak również w zamian za otrzymywanie od MONAT prowizji, bonusów i nagród, Market Partner zobowiązuje się do przestrzegania najnowszej wersji niniejszych Zasad i Procedur, do której MONAT okresowo wprowadza zmiany. Według własnego uznania Zmiany wchodzą w życie trzydzieści (30) dni po opublikowaniu informacji o wprowadzeniu zmian w Zasadach i Procedurach. Zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną w odniesieniu do jakiegokolwiek postępowania, które miało miejsce przed datą wejścia w życie zmiany. MONAT dostarczy lub udostępni wszystkim Market Partnerom kompletną kopię zmienionych Zasad i Procedur w co najmniej jeden z następujących sposobów: (1) umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Spółki; (2) wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną (e-mail); (3) umieszczenie w Back Office Market Partnera; (4) umieszczenie w czasopismach Spółki lub (5) wysłanie specjalnej przesyłki pocztowej. Kontynuując prowadzenie działalności MONAT przez Market Partnera lub przyjmując prowizję, bonusy lub nagrody od MONAT, Market Partner uznaje tym samym zmienione Zasady i Procedury i zgadza się ich przestrzegać.

1.4  - OPÓŹNIENIA

MONAT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie swoich zobowiązań, jeżeli takie wykonanie jest handlowo niemożliwe z powodu okoliczności pozostających poza uzasadnioną kontrolą MONAT. Okoliczności takie obejmują m.in. strajki, problemy z siłą roboczą, zamieszki, wojny, pożar, śmierć, ograniczenie źródła dostaw oraz dekrety lub nakazy rządowe.

1.5  - KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy, w jej obecnym brzmieniu lub z późniejszymi zmianami, zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, wyłącznie nieważne części takiego postanowienia zostaną wyłączone, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełni mocy. Wyłączone postanowienie lub jego część zostanie przeredagowana tak, żeby możliwie najdokładniej odzwierciedlić cel tego postanowienia.

1.6  - ZRZECZENIE SIĘ

Spółka w żadnym wypadku nie rezygnuje ze swojego prawa do żądania przestrzegania postanowień Umowy oraz przepisów prawa mających zastosowanie do prowadzenia działalności. Nieskorzystanie przez MONAT z prawa lub uprawnienia przysługującego MONAT na podstawie niniejszej Umowy ani nieskorzystanie z prawa żądania od Market Partnera ścisłego przestrzegania postanowień niniejszej Umowy, ani jakiekolwiek zwyczaje i praktyki stosowane przez strony, które są niezgodne z warunkami Umowy, nie stanowią zrzeczenia się przez MONAT prawa do żądania ścisłego przestrzegania postanowień Umowy. Firma MONAT może się zrzec przysługującego jej prawa wyłącznie w formie pisemnej przez upoważnionego kierownika Spółki. Odstąpienie przez firmę MONAT od wykonania przysługujących jej praw w przypadku konkretnego naruszenia przez Market Partnera oraz niewykonanie przez MONAT konkretnego postanowienia Umowy, w tym niniejszych Zasad i Procedur, pozostaje bez wpływu na prawa MONAT w przypadku jakichkolwiek kolejnych naruszeń, a także pozostaje bez jakiegokolwiek wpływu na prawa i obowiązki innych Market Partnerów. Ponadto opóźnienie lub nieskorzystanie przez Firmę MONAT z prawa przysługującego jej w przypadku naruszenia pozostaje bez wpływu na prawa MONAT w zakresie tego i przyszłych naruszeń.

Istnienie roszczenia lub podstaw do wniesienia powództwa przez Market Partnera przeciwko MONAT nie będzie stanowiło obrony przed żądaniem MONAT w zakresie wykonania dowolnego postanowienia Umowy.

ARTYKUŁ 2 – UZYSKANIE STATUSU MARKET PARTNERA

2.1  - WYMOGI UZYSKANIA STATUSU MARKET PARTNERA

Żeby zostać Market Partnerem MONAT, kandydat:

 1. a)musi być osobą pełnoletnią w państwie, w którym mieszka;
 2. b)musi mieszkać w Polsce lub w innym kraju, w którym marka MONAT ogłosiła oficjalnie prowadzenie działalności;
 3. c)musi podać MONAT swój ważny numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) związany ze swoim oficjalnym imieniem i nazwiskiem*;
 4. d)musi zakupić Zestaw Startowy MONAT (zwrot Zestawu Startowego lub Zestawu Produktów jest równoznaczny z dobrowolną rezygnacją z konta); musi przedłożyć MONAT prawidłowo wypełniony Wniosek i Umowę Market Partnera;
 5. e)musi podać ważny adres fizyczny, który nie jest powiązany z żadnym innym kontem MONAT. Adresy niefizyczne, w tym skrytki pocztowe, General Post Office (GPO), paczkomaty, prywatne worki pocztowe i inne formy adresów niefizycznych uniemożliwią wypłatę prowizji;
 6. f)musi podać ważny, unikalny adres e-mail, który nie jest powiązany z żadnym innym kontem MONAT;
 7. g)musi wskazać ważną, unikalną kartę kredytową lub metodę płatności, która nie jest powiązana z żadnym innym kontem MONAT;
 8. h)nie może być aktualnym pracownikiem, kierownikiem lub dyrektorem MONAT lub spółki zależnej ani też małżonkiem lub zarejestrowanym partnerem życiowym wyżej wymienionych osób;
 9. i)musi być uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce lub w innym kraju, który MONAT oficjalnie ogłosił jako otwarty dla prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej:
 10. j)nie może być pracownikiem żadnej innej firmy prowadzącej działalność w zakresie marketingu sieciowego lub sprzedaży bezpośredniej.

* Jeżeli Market Partner posłuży się nieważnym numerem PESEL lub NIP i nie przedstawi w odpowiednim czasie ważnego numeru, MONAT zastrzega sobie prawo do rozwiązania zawartej z nim Umowy. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich wniosków o przyznanie statusu Market Partnera nowej osobie lub wniosków o odnowienie tego statusu.

2.2  - ZESTAWY STARTOWE i ZAKUP PRODUKTÓW

Z wyjątkiem zakupu Zestawu Startowego MONAT żadna osoba nie jest zobowiązana do zakupu produktów, usług ani pomocy sprzedażowych MONAT ani do uiszczania jakichkolwiek opłat lub należności z tytułu uzyskania statusu Market Partnera. w celu zapoznania nowych Market Partnerów z produktami, usługami, technikami sprzedażowymi, pomocą w zakresie sprzedaży lub promocjami sprzedażowymi MONAT oraz z innymi kwestiami Spółka wymaga od nich zakupu Zestawu Startowego. MONAT odkupi Zestawy Startowe znajdujące się w stanie umożliwiającym ich odsprzedanie od Market Partnera, który rozwiąże swoją Umowę Market Partnera zgodnie z postanowieniami art. 7.

2.3  - KORZYŚCI DLA MARKET PARTNERÓW

Po zaakceptowaniu przez MONAT Wniosku i Umowy Market Partnera nowy Market Partner może korzystać z przywilejów wynikających z Planu wynagrodzenia i Umowy Market Partnera. Korzyści te obejmują prawo do:

 1. a)sprzedaży produktów MONAT oraz uzyskiwania korzyści z tej sprzedaży;
 2. b)otrzymywania rabatów detalicznych / prowizji z tytułu zakupów dokonywanych przez Klientów;
 3. c)uczestnictwa w Planie wynagrodzenia MONAT (otrzymywania bonusów i prowizji w przypadku kwalifikacji);
 4. d)sponsorowania innych osób jako Klientów VIP lub Market Partnerów w zakresie działalności MONAT, a tym samym do budowania struktury downline i uzyskania awansu zgodnie z Planem wynagrodzenia MONAT;
 5. e)okresowego otrzymywania literatury MONAT oraz innych wiadomości od MONAT;
 6. f)uczestnictwa w sponsorowanym przez MONAT wsparciu, szkoleniach, imprezach motywacyjnych i uznaniowych, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, jeśli dotyczy;
 7. g)uczestnictwa w konkursach oraz programach promocyjnych i motywacyjnych sponsorowanych przez MONAT dla swoich Market Partnerów.

2.4  - OKRES OBOWIĄZYWANIA i PRZEDŁUŻENIE UMOWY

Okres obowiązywania Umowy Market Partnera wynosi rok od daty jej zaakceptowania przez MONAT (z zastrzeżeniem wcześniejszego rozwiązania zgodnie z art. 10). Market Partnerzy mogą przedłużać swoją Umowę Market Partnera co roku poprzez uiszczanie rocznej opłaty za odnowienie w wysokości 190 zł (w tym VAT) w dniu rocznicy albo w terminie trzydziestu (30) dni poprzedzających dzień rocznicy ich Umowy Market Partnera. Uiszczenie opłaty za odnowienie może być połączone tylko z regularnymi zamówieniami (nie może być dokonane w połączeniu z wyprzedażą błyskawiczną).

Jeżeli opłata za przedłużenie Umowy nie zostanie uiszczona do dnia rocznicy Market Partnera lub w terminie trzydziestu (30) dni od tej daty, konto Market Partnera zostanie zawieszone na okres piętnastu (15) dni („Okres Zawieszenia”). W Okresie Zawieszenia konta Market Partner może przywrócić swoje konto za pomocą wniesienia opłaty w wysokości 380 zł. Market Partnerzy nie mogą składać zamówień, jeśli Opłata za odnowienie nie została uiszczona przed Okresem Zawieszenia. Zamówienia mogą być składane po uiszczeniu Opłaty za odnowienie.

Jeżeli konto Market Partnera nie zostanie przywrócone do końca 15-dniowego Okresu Zawieszenia, konto Market Partnera zostanie rozwiązane wraz z Umową Market Partnera. W przypadku odstąpienia od Umowy Market Partnera rozwiązaniu ulega konto Market Partnera. W takim przypadku jego struktura downline zostanie „podciągnięta” („roll-up”) pod strukturę upline i nie zostanie przywrócona.

Konto Market Partnera może zostać ponownie założone w ciągu 6 miesięcy od daty zamknięcia z powodu braku odnowienia po uiszczeniu zaległej opłaty za odnowienie, jednak w takim przypadku partner traci całą wcześniej utworzoną strukturę downline.

W pozostałym zakresie były Market Partner musi pozostać nieaktywny (tzn. ma zakaz kupowania produktów MONAT w celu odsprzedaży, zakaz sprzedaży produktów MONAT, zakaz pełnienia roli sponsora, zakaz uczestnictwa w funkcjach MONAT i zakaz udziału w jakiejkolwiek innej formie działalności charakterystycznej dla Market Partnera oraz zakaz prowadzenia jakiejkolwiek innej działalności związanej z MONAT) przez sześć (6) pełnych miesięcy od daty rozwiązania umowy przed ponownym przystąpieniem do programu.

ARTYKUŁ 3 – PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI MONAT

3.1  - PRZESTRZEGANIE PROGRAMU MONAT

Market Partnerzy są zobowiązani przestrzegać warunków MATERIAŁÓW Marketingowych MONAT, przedstawionego w oficjalnych materiałach MONAT. Market Partnerzy nie będą oferować możliwości MONAT za pośrednictwem innego systemu, programu, narzędzia sprzedażowego ani w połączeniu z nimi, ani metodą marketingu, z wyjątkiem wskazanych wyraźnie w oficjalnych materiałach MONAT. Market Partnerzy nie będą wymagali od obecnych lub potencjalnych Market Partnerów lub Klientów VIP ani zachęcali ich do uczestnictwa w MONAT w sposób inny niż określony w oficjalnych materiałach MONAT. Market Partnerzy nie będą wymagali od obecnych lub potencjalnych Market Partnerów lub Klientów VIP ani zachęcali ich do podpisania jakiejkolwiek innej umowy niż oficjalna umowa MONAT potrzebna w celu uzyskania statusu Market Partnera MONAT albo Klienta VIP. Podobnie Market Partnerzy nie będą wymagali od obecnych lub potencjalnych Klientów VIP lub Market Partnerów ani nie będą zachęcali ich do dokonywania zakupu ani płatności na rzecz osoby lub innego podmiotu w celu uczestnictwa w Planie wynagrodzenia MONAT innych niż zakupy lub płatności wskazane jako rekomendowane lub wymagane w oficjalnych materiałach MONAT.

3.2  - REKLAMA

3.2.1  - INFORMACJE OGÓLNE

Wszyscy Market Partnerzy są zobowiązani do ochrony i promowania dobrego imienia Firmy MONAT i jej produktów. Marketing i promocja MONAT, możliwości w MONAT, Planu wynagrodzenia oraz produktów MONAT winny być zgodne z interesem publicznym, a ponadto Market Partnerzy są zobowiązani unikać wszelkich niegrzecznych, zwodniczych, wprowadzających w błąd, nieetycznych oraz niemoralnych zachowań i praktyk.

w celu promowania zarówno produktów, jak i niesamowitej możliwości, jaką oferuje MONAT, Market Partnerów stanowczo zachęca się do korzystania z pomocy sprzedażowych oraz materiałów pomocniczych pochodzących od MONAT. Market Partnerzy nie mogą tworzyć własnych markowych pomocy sprzedażowych lub materiałów. Uzasadnienie tego wymogu jest proste: MONAT starannie zaprojektował swoje produkty, etykiety produktów, Plan wynagrodzenia oraz materiały promocyjne w celu zapewnienia, że każdy aspekt działalności MONAT jest uczciwy, prawdziwy, uzasadniony i zgodny z odpowiednimi wymogami prawa. Jeżeli Market Partnerzy MONAT mogliby opracowywać swoje własne pomoce sprzedażowe i materiały promocyjne, niezależnie od ich uczciwości i dobrych intencji, prawdopodobieństwo, że nieumyślnie naruszyliby szereg przepisów i regulacji dotyczących działalności MONAT, niemal graniczy z pewnością. Naruszenia te, chociaż może ich być relatywnie niewiele, mogłyby wpłynąć negatywnie na możliwości w MONAT dla wszystkich Market Partnerów.

w związku z powyższym Market Partnerzy nie mogą tworzyć własnej literatury, reklam, pomocy sprzedażowych, narzędzi biznesowych, materiałów promocyjnych ani stron internetowych. Market Partnerzy nie mogą także wykorzystywać literatury, reklam, pomocy sprzedażowych, narzędzi biznesowych, materiałów promocyjnych ani stron internetowych uzyskanych ze źródła innego niż Spółka. Market Partnerzy mogą pobrać i uzyskać zatwierdzone materiały promocyjne za pośrednictwem Back Office.

Market Partnerzy mogą tworzyć markowe materiały dla członków swojego zespołu. Przedmioty nie mogą być sprzedawane z zyskiem ani promowane podczas wydarzeń MONAT. Zatwierdzone loga MONAT są przekazywane przez Back Office. MONAT zastrzega sobie prawo do zażądania od Market Partnerów zaprzestania dystrybucji jakiegokolwiek przedmiotu z nazwą MONAT, jeśli zostanie to uznane za niewłaściwe.

3.2.2  - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

A. w przypadku korzystania przez Market Partnera z mediów społecznościowych w jakiejkolwiek formie, oprócz spełnienia wszystkich innych wymogów określonych w niniejszych Zasadach i Procedurach, Market Partner zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich poniższych zasad:

 1. 1.Na żadnym portalu społecznościowym nie można sprzedawać produktów ani dokonywać rejestracji. w celu generowania sprzedaży strona w mediach społecznościowych musi zawierać link wyłącznie do replikowanej strony internetowej MONAT Market Partnera.
 2. 2.Obowiązkiem każdego Market Partnera jest przestrzeganie warunków korzystania z mediów społecznościowych. Jeśli dana witryna mediów społecznościowych nie zezwala na wykorzystywanie swojej strony do działalności komercyjnej, należy przestrzegać warunków korzystania z serwisu.
 3. 3.Market Partner nie może korzystać z mediów społecznościowych, w których omawia lub promuje bądź omawiał lub promował działalność MONAT lub produkty MONAT, w celu bezpośredniego lub pośredniego pozyskiwania Market Partnerów MONAT do innego programu sprzedaży bezpośredniej lub marketingu sieciowego (zwanych łącznie „sprzedażą bezpośrednią”). Zgodnie z powyższym postanowieniem Market Partner nie może podejmować żadnych działań, co do których można racjonalnie przewidzieć, że będą skutkować zapytaniem ze strony innych Market Partnerów, dotyczącym innej działalności Market Partnera w zakresie sprzedaży bezpośredniej. Naruszenie tego postanowienia stanowi naruszenie klauzuli o zakazie wykonywania pracy dla przedsiębiorstw powiązanych, zawartej w ustępie 3.10 poniżej. Niniejsze postanowienie obowiązuje w okresie pozostawania w mocy niniejszej Umowy oraz po jej zakończeniu przez okres (i) sześciu (6) miesięcy dla wszystkich Market Partnerów poniżej rangi Market Mentor; oraz (ii) dwunastu (12) miesięcy dla wszystkich Market Partnerów z rangą Market Mentor i wyższą.
 4. 4.Market Partnerzy muszą wyraźnie zaznaczyć, że są Niezależnymi Market Partnerami MONAT i podać link do swojej replikowanej strony internetowej. Market Partnerzy mogą używać logo Niezależnego Market Partnera MONAT w profilach sieci społecznościowych. Niezależne logo jest dostępne w Back Office w karcie Resource Library.
 5. 5.Market Partnerzy nie mogą podejmować żadnych działań ani tworzyć żadnych profili, które mogłyby wprowadzić przeciętną osobę w błąd, jakoby znalazła się ona na oficjalnej stronie korporacyjnej w mediach społecznościowych, w tym między innymi używać logo MONAT lub innych podobnych elementów na zdjęciu profilowym lub banerze.

Jeśli Market Partner tworzy na jakiejkolwiek stronie mediów społecznościowych profil biznesowy, który promuje MONAT, jego produkty lub możliwości, lub jest z nimi związany, profil biznesowy musi się odnosić wyłącznie do działalności Market Partnera i produktów MONAT. Jeśli działalność Market Partnera MONAT zostanie z jakiegokolwiek powodu zakończona lub jeśli Market Partner stanie się nieaktywny, Market Partner jest zobowiązany dezaktywować stronę profilu biznesowego.


B. Referencje i zdjęcia „przed i po”

Wszystkie referencje oraz zdjęcia „przed i po” muszą być prawdziwe, przejrzyste, wiarygodne i zgodne z aktualnymi oświadczeniami dotyczącymi produktu MONAT. Aby zamieścić zdjęcia „przed i po”, Market Partnerzy muszą wykonać następujące czynności:

 1. a.Należy zidentyfikować daną osobę oraz określić, czy osoba ta jest krewnym lub członkiem bezpośredniego gospodarstwa domowego Niezależnego Market Partnera MONAT.
 2. b.Należy udostępnić prawdziwe wyniki tej osoby.
 3. c.Należy jasno i wyraźnie wskazać, jak często i jak długo stosowano produkty MONAT (chyba że materiały korporacyjne stanowią inaczej) oraz czy jakiekolwiek inne produkty lub kuracje przyczyniły się do osiągnięcia tych wyników.
 4. d.Należy wyraźnie i w sposób widoczny pokazać nazwę użytego produktu lub produktów MONAT.
 5. e.Zdjęcia „przed i po” muszą być wykonane w tych samych warunkach, przy czym poprawki i edycja zdjęć są niedozwolone.
 6. f.Uczestnik musi być możliwy do rozpoznania jako ta sama osoba na każdym zdjęciu.
 7. g.W przypadku rezultatów dotyczących pielęgnacji skóry można nałożyć makijaż, o ile nie zmienia on efektu końcowego.
 8. h.Market Partnerzy nie mogą wykorzystywać zdjęć stockowych do reklamowania, sprzedaży lub oferowania sprzedaży Produktów MONAT.
 9. i.Market Partnerzy muszą być w stanie obronić pochodzenie i aspekt wizualny wszystkich postów.

C. Monitorowanie mediów społecznościowych

Aby zapewnić przestrzeganie polityki MONAT dotyczącej mediów społecznościowych, jak również innych zasad, firma MONAT sprawdza, zarówno ręcznie oraz przy użyciu zewnętrznego oprogramowania monitorującego, strony mediów społecznościowych Market Partnerów, w tym między innymi posty, rolki, relacje (zarówno stałe i tymczasowe) i/lub filmy. Przegląd ten ma na celu sprawdzenie, czy Market Partnerzy zamieszczają wypowiedzi, które są zgodne z prawdą, uzasadnione i zatwierdzone. Firma MONAT zachęca Market Partnerów do zapisywania wszelkich treści, w tym między innymi relacji zamieszczanych na ich stronach w mediach społecznościowych. W razie konieczności firma MONAT podejmie odpowiednie działania, aby zapewnić, że Market Partnerzy publikują treści w mediach społecznościowych w sposób zgodny z przepisami.

3.2.3  - ZASADY POSTĘPOWANIA w SIECI:

A. Zakaz tworzenia niezależnych stron internetowych

Market Partner nie może samodzielnie tworzyć, publikować, utrzymywać lub prowadzić strony internetowej, która wykorzystuje nazwy, logo lub opisy produktów MONAT lub w inny sposób promuje (bezpośrednio lub pośrednio) produkty MONAT lub możliwości w MONAT. Nie może również sprzedawać produktów MONAT online w sposób inny niż za pośrednictwem Strony Replikowanej lub strony korporacyjnej MONAT. Market Partner nie może zamieszczać w internecie reklam ślepych, zawierających zapewnienia dotyczące produktów lub dochodów, które końcowo mogłyby zostać powiązane z produktami MONAT, możliwościami w MONAT lub Planem wynagrodzenia MONAT. Korzystanie z innych witryn lub stron internetowych (w tym w szczególności portali aukcyjnych, takich jak np. Allegro, OLX, eBay) w inny sposób niż w celu promocji sprzedaży produktów MONAT, możliwości w MONAT lub Planu wynagrodzenia stanowi naruszenie niniejszych Zasad i Procedur i może skutkować sankcjami dyscyplinarnymi określonymi w ustępie 8.1.


B. Strony Replikowane

Jeżeli Market Partner chce wykorzystywać stronę internetową do promowania swojej działalności, może to zrobić wyłącznie korzystając z programu replikowanych stron internetowych Spółki. Program ten pozwala Market Partnerom na reklamowanie się w internecie, a strona może zostać spersonalizowana poprzez dodanie wiadomości od Market Partnera oraz jego danych kontaktowych. Strony te są spójnie połączone z oficjalną stroną internetową MONAT, zapewniając Market Partnerowi profesjonalną i zatwierdzoną przez Spółkę obecność w internecie.

Nie ma dodatkowej opłaty związanej z Replikowaną Stroną. Market Partnerzy są wyłącznie odpowiedzialni za treści, które zamieszczają na swoich Replikowanych Stronach, jak również są zobowiązani do przeprowadzania regularnych przeglądów zawartości Replikowanych Stron w celu zapewnienia, że ich treść jest aktualna i zgodna z prawdą.

Market Partnerzy nie mogą zmieniać brandingu, ilustracji ani wyglądu swoich Replikowanych Stron, jak również nie mogą wykorzystywać swoich Replikowanych Stron w celu promocji, marketingu ani sprzedaży produktów, usług czy też możliwości biznesowych innych niż produkty, usługi i możliwości biznesowe MONAT. w szczególności Market Partner nie może zmienić wyglądu (rozmieszczenia, rozmiaru itd.) ani funkcjonalności następujących elementów:

 • logo Niezależnego Market Partnera MONAT,
 • imienia i nazwiska Market Partnera,
 • przycisku przekierowania do witryny korporacyjnej MONAT,
 • ilustracji, logo, elementów graficznych,
 • tekstu oryginalnego.

Ponieważ Replikowane Strony znajdują się w domenie myMONAT.com, MONAT zastrzega sobie prawo do otrzymywania danych analitycznych oraz innych informacji dotyczących korzystania z Replikowanej Strony.

Domyślnie adres URL Replikowanej Strony Market Partnera MONAT to www.myMONAT.com/﹤Numer Identyfikacyjny Market Partnera﹥. Market Partner jest zobowiązany do zmiany tego domyślnego identyfikatora oraz wybrania nazwy strony, która będzie go jednoznacznie identyfikowała. Nazwa ta jednakże nie może:

 • być mylona z innymi częściami witryny korporacyjnej MONAT;
 • wprowadzać przeciętnej osoby w błędne przekonanie, że znalazła się w witrynie korporacyjnej MONAT;
 • być mylona z jakąkolwiek nazwą MONAT;
 • zawierać niegrzecznych, wprowadzających w błąd lub niewłaściwie dobranych słów lub fraz, które mogą być szkodliwe dla wizerunku MONAT.

Market Partnerzy nie mogą dokonać modernizacji swoich Replikowanych Stron z wykorzystaniem programów partnerskich, adSense lub podobnego oprogramowania.


C. Nazwy Domen i Adresy E-mail

Market Partnerzy nie mogą wykorzystywać ani podejmować prób rejestracji nazw handlowych, znaków towarowych, nazw usługowych, znaków usługowych i nazw produktów MONAT, nazwy Spółki ani jakichkolwiek ich pochodnych jako nazw domen internetowych. Market Partnerzy nie mogą również włączać ani próbować włączać należących do Spółki nazw handlowych, znaków towarowych, nazw usługowych, znaków usługowych, nazw produktów, nazwy Spółki ani ich pochodnych do adresu e-mail w inny sposób niż zatwierdzony przez Spółkę.


D. Linkowanie

Przy kierowaniu ruchu sieciowego na Replikowaną Stronę MONAT, z kombinacji linku oraz kontekstu musi jasno wynikać, że link będzie łączem do strony Niezależnego Market Partnera MONAT. Wszelkie próby wprowadzenia uczestnika ruchu sieciowego w błędne przekonanie, że kierowany jest do korporacyjnej witryny MONAT, podczas gdy w rzeczywistości jest kierowany na Replikowaną Stronę Market Partnera, są zabronione. MONAT będzie według własnego uznania ustalać, co może być wprowadzające w błąd dla przeciętnego odbiorcy lub użytkownika strony.


E. Ogłoszenia internetowe

Market Partnerzy nie mogą korzystać z ogłoszeń internetowych (w tym w serwisie Craigslist) do przedstawiania ani sprzedaży, w tym detalicznej, określonych produktów MONAT. Market Partnerzy mogą korzystać z internetowych portali ogłoszeniowych (w tym Craigslist) w celu przeprowadzania poszukiwań, rekrutacji, sponsorowania i informowania opinii publicznej o możliwościach w MONAT, pod warunkiem że wykorzystują szablony/obrazy zatwierdzone przez MONAT. Takie szablony będą identyfikowały Market Partnera jako Niezależnego Market Partnera MONAT. w przypadku podania linku lub adresu URL, musi on prowadzić do Replikowanej Strony Market Partnera.


F. Sprzedaż za pośrednictwem rozpoznawalnych platform osób trzecich

rozpoznawalnych platform osób trzecich w celu ochrony marki i charakteru towarów Market Partnerom zabrania się sprzedawać produktów MONAT na rozpoznawalnych platformach osób trzecich, takich jak eBay lub inne internetowe serwisy aukcyjne, oraz zatrudniać osób trzecich lub świadomie zezwalać im na sprzedaż produktów MONAT na takich rozpoznawalnych platformach osób trzecich, takich jak eBay lub inne internetowe serwisy aukcyjne.


G. Strony umożliwiające kupno/sprzedaż

MONAT zabrania Market Partnerom wystawiania i sprzedaży produktów MONAT na stronach umożliwiających kupno/sprzedaż, takich jak Amazon, eBay, Facebook Groups, Walmart.com, Allegro, Vinted, OLX i inne strony umożliwiające kupno/sprzedaż/wymianę lub platformy mediów społecznościowych.

Ponadto Market Partnerzy nie mogą dostarczać produktów MONAT osobie(-om) lub podmiotom w celu odsprzedaży na stronie internetowej strony trzeciej. Sprzedaż detaliczna produktów MONAT z wykorzystaniem takich stron lub platform stanowi poważne naruszenie Zasad i Procedur i spowoduje nałożenie sankcji, w tym zawieszenie lub rozwiązanie konta MONAT. MONAT nie zezwala na korzystanie z takich forów w celu promocji i reklamy dostępności Niezależnego Market Partnera, możliwości w MONAT ani produktów MONAT. (Zobacz punkt 3.6.2 – Oświadczenia Dotyczące Produktów oraz 3.6.3 – Oświadczenia Dotyczące Dochodów w celu uzyskania dodatkowych informacji). Niniejsze postanowienie pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy z Market Partnerem.


H. Reklama banerowa

Market Partner może umieszczać banery reklamowe na stronach internetowych, pod warunkiem że użyje on zatwierdzonych przez MONAT szablonów i obrazów. Wszelkie reklamy banerowe muszą zawierać link do Replikowanej Strony Market Partnera. Market Partnerzy nie mogą wykorzystywać reklam ślepych (reklam niewskazujących tożsamości Spółki) ani stron internetowych zawierających oświadczenia dotyczące produktów lub dochodów, które ostatecznie można powiązać z produktami MONAT lub możliwościami w MONAT.


I. Linkowanie spamu

Linkowanie spamu definiuje się jako wielokrotne, następujące po sobie zamieszczanie tych samych lub podobnych treści na blogach, wiki, w księgach gości, na stronach internetowych lub innych publicznie dostępnych grupach dyskusyjnych i forach. Linkowanie spamu jest zabronione. Zakaz obejmuje zamieszczanie spamu na blogach i w komentarzach do blogów oraz spamdexing. Wszelkie komentarze, które Market Partner zostawia na blogach, forach, w księgach gości itp., muszą być unikalne, informacyjne i adekwatne.


J. Materiały wideo, audio i media cyfrowe

Market Partnerzy mogą przesyłać, przekazywać lub publikować materiały wideo, audio lub zdjęcia związane z MONAT, które opracowują i tworzą, w celu reklamowania lub promowania produktów i możliwości MONAT. Market Partnerzy są zobowiązani zapewnić, że wszelkie twierdzenia dotyczące produktów lub możliwości MONAT są zgodne z Zasadami i Procedurami MONAT. Wszystkie materiały muszą być zgodne z wartościami MONAT, przyczyniać się do rozwoju społeczności MONAT i ogólnego dobra. Market Partnerzy muszą się wyraźnie określić jako Niezależni Market Partnerzy MONAT w treści oraz w tagach, które się do nich odnoszą. Są oni zobowiązani przestrzegać wszystkich wymogów dotyczących praw autorskich / wymogów prawnych oraz oświadczyć, że ponoszą wyłączną odpowiedzialność za tę treść.


K. Linki sponsorowane / reklamy pay-per-click (PPC)

Linki sponsorowane oraz reklamy pay-per-click (PPC) nie są dopuszczalne. Docelowy adres URL musi przekierowywać do Replikowanej Strony sponsorującego Market Partnera. Wyświetlany adres URL również musi przekierowywać do Replikowanej Strony Market Partnera i nie może przedstawiać żadnego adresu URL, który mógłby prowadzić użytkownika do przekonania, że jest kierowany do strony korporacyjnej MONAT lub być w jakikolwiek sposób nieodpowiedni lub wprowadzający w błąd.


L. Zachęty do rejestracji

MONAT nie zezwala na wykorzystanie publicznych zachęt jako sposobu do nakłaniania lub zachęcania do rejestracji w MONAT lub zakupu produktów MONAT. Takie niedozwolone zachęty obejmują: pieniądze, darmowe produkty lub obniżone ceny, specjalne szkolenia, loterie, upominki, wykupy i inne podobne formy zachęt. Wszelkie publicznie udostępniane w mediach społecznościowych posty, ogłoszenia lub rozdawajki są niedopuszczalne, a próby „kupienia działalności” nie są dozwolone przez MONAT ani jej Liderów.

MONAT zezwala jednak na oferty (takie jak oferowanie próbek produktów) osobiście wynegocjowane pomiędzy Market Partnerem a jego potencjalnymi klientami. MONAT pozwala również na przyznawanie premii motywacyjnych przez Market Partnera członkom swojego zespołu w ramach zasłużonej nagrody z takiego tytułu jak sprzedaż czy wyróżnienie. Niniejsze zasady odnoszące się do zachęt dotyczą zarówno Market Partnerów, jak i Klientów VIP.


M. Upominki i promocje

MONAT dopuszcza akcje promocyjne i przyznawanie upominków, jeśli takie działania odbywają się prywatnie z członkami zespołu, a ich podstawą jest sprzedaż produktów MONAT konsumentom końcowym. Market Partner odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa. Zdecydowanie zalecamy, aby każdy Market Partner, który zdecyduje się na przeprowadzenie akcji promocyjnej, skonsultował się z prawnikiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa i wymogami administracji podatkowej. Market Partner jest zobowiązany zaznaczyć, że akcja promocyjna lub konkurs nie są sponsorowane ani wspierane przez MONAT.

3.2.4  - KSIĄŻKI TELEFONICZNE i ODBIERANIE TELEFONU

W drukowanych książkach telefonicznych (tzw. białe lub żółte strony) oraz w internetowych książkach telefonicznych Market Partner musi figurować pod własnym imieniem i nazwiskiem jako „Niezależny Market Partner MONAT”. Market Partner nie może zamieścić reklamy w książce telefonicznej albo internetowej książce telefonicznej z wykorzystaniem nazwy i logo MONAT. Market Partnerzy nie mogą odbierać telefonu, przedstawiając się jako „MONAT”, „MONAT Incorporated” albo w inny sposób, który wprowadziłby dzwoniącego w błędne przekonanie, że dodzwonił się do biur korporacyjnych MONAT. Market Partner może się posłużyć tytułem „Niezależny Market Partner MONAT” przy odbieraniu telefonu lub w wiadomości poczty głosowej w celu wyraźnego oddzielenia działalności Niezależnego Market Partnera MONAT od MONAT.

Jeżeli Market Partner chce zamieścić swoje nazwisko w książce telefonicznej lub internetowej książce telefonicznej, musi to mieć miejsce w następującym formacie:

Imię i nazwisko Market Partnera Niezależny Market Partner MONAT

3.2.5  - ZNAKI TOWAROWE i PRAWA AUTORSKIE

Nazwa MONAT, jak również inne nazwy, pod którymi MONAT może funkcjonować, stanowią zastrzeżone nazwy handlowe, znaki towarowe oraz znaki usługowe MONAT (łącznie „znaki”). Znaki te mają ogromną wartość dla MONAT i są udostępniane Market Partnerom do wykorzystania wyłącznie w wyraźnie dozwolony sposób. MONAT nie zezwala na wykorzystanie jej nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów ani symboli żadnej osobie, w tym Market Partnerom MONAT, bez swojej uprzedniej pisemnej zgody. Jako Niezależny Market Partner możesz używać nazwy MONAT w następujący sposób:

Imię i nazwisko Market Partnera
Niezależny Market Partner MONAT
Przykład:

Alicja Kowalska
Niezależny Market Partner MONAT

Treść wszelkich wydarzeń sponsorowanych przez Spółkę stanowi materiał objęty prawami autorskimi. Market Partnerzy nie mogą tworzyć na sprzedaż ani w celu dystrybucji nagrań z wydarzeń i przemówień organizowanych przez Spółkę bez uprzedniej pisemnej zgody MONAT. Market Partnerzy nie mogą także powielać w celu sprzedaży albo dla celów osobistych żadnych nagrań wyprodukowanych przez Spółkę zawierających prezentacje audio lub wideo.

Market Partnerzy mogą tworzyć odzież i akcesoria MONAT w celu podarowania ich członkom zespołu. Przedmioty te nie mogą być sprzedawane dla zysku ani promowane podczas wydarzeń organizowanych przez MONAT. Zatwierdzone logotypy MONAT znajdują się w Back Office. MONAT zastrzega sobie prawo do zażądania od Market Partnerów zaprzestania dystrybucji jakichkolwiek przedmiotów z nazwą MONAT, jeśli zostanie to uznane za niewłaściwe, według wyłącznego uznania MONAT.

3.2.6  - MEDIA ORAZ ZAPYTANIA OD MEDIÓW

Market Partnerzy nie mogą odpowiadać na zapytania od mediów dotyczące MONAT, produktów firmy ani ich własnej niezależnej działalności MONAT. Wszelkie zapytania od mediów muszą zostać niezwłocznie przekazane do działu ds. zgodności MONAT. Zasada ta ma na celu zapewnienie, że opinii publicznej przekazywane są prawidłowe i spójne informacje oraz że utrzymany jest właściwy wizerunek publiczny.

3.2.7.  - REKLAMA TELEWIZYJNA i RADIOWA

Market Partnerzy nie mogą wykorzystywać radia ani telewizji dla celów reklamy, dystrybucji ani promocji produktów i możliwości MONAT bez wyraźnej pisemnej zgody MONAT. Jeżeli MONAT udzieli zgody na takie wykorzystanie wyżej wymienionych mediów, MONAT będzie przysługiwał decydujący głos na każdym etapie procesu produkcji, jak również pełne prawa do wszystkich nagrań.

3.2.8  - ZAKAZ WYSYŁANIA NIECHCIANYCH WIADOMOŚCI E-MAIL

MONAT nie pozwala Market Partnerom na wysyłanie niechcianych wiadomości e-mail, chyba że takie wiadomości są ściśle zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykładowczymi, w tymi federalną ustawą CAN SPAM. Wszelkie wiadomości e-mail przesyłane przez Market Partnera, które promują MONAT, możliwość w MONAT lub produkty MONAT, muszą spełniać następujące wymogi:

 1. a)Wiadomość musi zawierać działający adres zwrotny nadawcy.
 2. b)Wiadomość musi zawierać informację, że adresat może odpowiedzieć na nią na działający zwrotny adres e-mail, żądając zaprzestania dalszego przesyłania mu korespondencji mailowej (działająca opcja „opt-out”).
 3. c)Wiadomość musi zawierać fizyczny adres pocztowy Market Partnera.
 4. d)Wiadomość musi w jasny i widoczny sposób wskazywać, że stanowi materiał reklamowy lub marketingowy.
 5. e)Zabronione jest wykorzystywanie nieprawdziwych informacji w temacie lub nagłówku wiadomości.
 6. f)Wszystkie żądania opt-out, niezależnie od tego, czy przesłane pocztą elektroniczną, czy tradycyjną, muszą zostać uwzględnione. Jeżeli Market Partner otrzyma żądanie opt-out od odbiorcy wiadomości e-mail, Market Partner jest zobowiązany do przekazania Spółce kopii żądania opt-out.

MONAT może okresowo przesyłać e-maile marketingowe w imieniu Market Partnerów. Zawierając Umowę Market Partnera, Market Partner zgadza się na to, że Spółka może przesyłać takie e-maile i że adres fizyczny oraz adres poczty elektronicznej Market Partnera zostaną podane w takich e-mailach, jak opisano to powyżej. Market Partnerzy są zobowiązani do uwzględnienia żądań opt-out wygenerowanych na skutek takich e-maili przesłanych przez Spółkę.

3.2.9  - ZAKAZ WYSYŁANIA NIECHCIANYCH FAKSÓW

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego artykułu Market Partnerzy nie mogą wykorzystywać ani przesyłać niechcianych faksów ani wykorzystywać systemów automatycznego wybierania numerów telefonicznych w związku z prowadzeniem swojej działalności MONAT. Termin „niechciane faksy” oznacza przesłanie faksem wszelkich materiałów lub informacji reklamujących lub promujących MONAT, jej produkty, Plan wynagrodzenia lub inny aspekt działalności Spółki dowolnej osobie, z tym jednak zastrzeżeniem, że takie materiały mogą być wysyłane osobom, z którymi Market Partner nawiązał relację biznesową lub osobistą. Termin „nawiązana relacja biznesowa lub osobista” oznacza uprzednią lub istniejącą relację nawiązaną na skutek dobrowolnej dwustronnej komunikacji pomiędzy Market Partnerem a daną osobą na podstawie: (a) zapytania, wniosku, zakupu lub transakcji ze strony tej osoby w odniesieniu do produktów oferowanych przez Market Partnera albo (b) relacji osobistej lub rodzinnej, pod warunkiem że taka relacja nie została uprzednio zakończona przez którąkolwiek ze stron. Termin „system automatycznego wybierania numerów telefonicznych” oznacza urządzenie, które służy do: (a) przechowywania i generowania numerów telefonów z wykorzystaniem generatora numerów przypadkowych lub sekwencyjnych oraz (b) wybierania takich numerów.

3.3  - ZAKAZ „BONUS BUYING”

Wykupywanie bonusów jest czynnością zabronioną. „Bonus buying” oznacza: (a) rejestrowanie osób lub podmiotów bez ich zgody lub bez podpisania Wniosku i Umowy Niezależnego Market Partnera przez takie osoby lub podmioty; (b) oszukańcze zarejestrowanie osoby lub podmiotu jako Market Partnera; (c) „stacking”, czyli szczególne ustawienie indywidualnego Klienta VIP albo Market Partnera we własnej strukturze downline pod inną osobą niż ta, która wprowadziła go do MONAT, w celu zakwalifikowania siebie lub innych osób do awansu, premii motywacyjnych, nagród, premii lub bonusów; (d) pozyskanie lub próba pozyskania nieprawdziwych osób lub podmiotów jako Market Partnerów; (e) zakup produktów MONAT w imieniu innego Market Partnera albo z wykorzystaniem numeru identyfikacyjnego innego Market Partnera w celu kwalifikowania się do prowizji i bonusów; (f) zakup nadmiernych ilości produktów MONAT, których rozsądnie nie da się zużyć lub odsprzedać w ciągu miesiąca (chyba że MONAT udzieli wcześniejszej pisemnej zgody); oraz (g) wszelkie inne mechanizmy lub działania mające na celu zagwarantowanie awansu, premii motywacyjnych, nagród, premii lub bonusów, które nie wynikają z zakupu produktów w dobrej wierze przez konsumentów końcowych.

3.4  - PODMIOTY GOSPODARCZE

Spółka kapitałowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), spółka osobowa lub fundusz powierniczy (łącznie dalej zwane w niniejszym ustępie „Podmiotem Gospodarczym”) mogą wnioskować o przyznanie im statusu Market Partnera MONAT poprzez złożenie pod adresem commissions@monatglobal.com. należycie wypełnionego Wniosku i Umowy Market Partnera, należycie wypełnionego Formularza Rejestracji Podmiotu Gospodarczego oraz prawidłowo wypełnionego Formularza IRS W-9 lub innego dokumentu wymienionego jako wymagany w Formularzu Rejestracji Podmiotu Gospodarczego. Jeżeli Market Partner dokonuje rejestracji internetowej, Dokumenty Podmiotu oraz Formularz Rejestracji Podmiotu Gospodarczego należy złożyć MONAT w terminie trzydziestu (30) dni od dnia rejestracji internetowej (w przypadku ich nieotrzymania w terminie 30 dni Umowa Market Partnera zostanie automatycznie rozwiązana). Formularz Rejestracji Podmiotu Gospodarczego powinien być podpisany przez wszystkich udziałowców, akcjonariuszy, wspólników, partnerów lub powierników. Podmiot Gospodarczy oraz jego udziałowcy, akcjonariusze, wspólnicy, kierownicy, partnerzy, powiernicy, jak również inne osoby, które posiadają udział własnościowy lub obowiązki zarządcze w Podmiocie Gospodarczym (łącznie zwane dalej „Osobami Powiązanymi”), są indywidulanie, solidarnie odpowiedzialni z tytułu wszelkiego zadłużenia wobec MONAT, jak również za zgodność z Zasadami i Procedurami MONAT, przestrzeganie postanowień Umowy Market Partnera oraz wszelkie inne obowiązki wobec MONAT wynikające z Umowy.

w celu zapobieżenia obchodzeniu postanowień ustępu 3.28 (który zabrania sprzedaży, przeniesienia oraz cesji działalności MONAT) dodatkowi partnerzy, udziałowcy, akcjonariusze, wspólnicy lub inne Osoby Powiązane mogą przystąpić do Podmiotu Gospodarczego wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Spółki. Jeżeli partner, udziałowiec, akcjonariusz, wspólnik lub inna Osoba Powiązana przystąpi do Podmiotu Gospodarczego bez zgody Spółki, Umowa Market Partnera może zostać rozwiązana wedle uznania Spółki. Każda zmiana łączy się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 190 zł oraz złożenia pisemnego wniosku o zmianę oraz należycie wypełnionego Wniosku i Umowy Market Partnera. MONAT może, według swojego wyłącznego uznania, żądać przedłożenia poświadczonych notarialnie dokumentów przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian do działalności MONAT. Termin rozpatrzenia wniosku wynosi trzydzieści (30) dni od daty otrzymania wniosku przez MONAT. Proszę pamiętać, że zmiany dozwolone na podstawie niniejszego ustępu nie obejmują zmian w zakresie sponsorowania. Zmiany w zakresie sponsorowania zostały opisane w ustępie 3.5 poniżej.

3.4.1  - PRZEKSZTAŁCENIE w PODMIOT GOSPODARCZY

Market Partner może zmienić swój status pod tym samym Sponsorem z osoby fizycznej na Podmiot Gospodarczy albo z jednego Podmiotu Gospodarczego na inny. Każda zmiana łączy się z obowiązkiem uiszczenia opłaty w wysokości 190 zł, która musi zostać dołączona do Formularza Rejestracji Podmiotu Gospodarczego oraz wszelkich dokumentów wymienionych jako wymagane w Formularzu Rejestracji Podmiotu Gospodarczego. Takie zmiany będą rozpatrywane wyłącznie raz do roku i muszą zostać zgłoszone przed 1 grudnia danego roku, aby mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia następnego roku. Ponadto Market Partnerzy prowadzący swoją działalność MONAT z wykorzystaniem Podmiotu Gospodarczego są zobowiązani do powiadomienia MONAT o wszelkich zmianach dotyczących wyznaczenia lub odwołania kierowników, dyrektorów, udziałowców, akcjonariuszy, managerów, wspólników lub innych Osób Powiązanych w Podmiocie Gospodarczym.

3.5  -ZMIANA SPONSORA

W celu ochrony integralności wszystkich organizacji Market Partnerów oraz w celu ochrony ciężkiej pracy wszystkich Market Partnerów, MONAT stanowczo odradza zmiany w zakresie sponsorowania. Zachowanie integralności sponsorowania jest kluczowe dla sukcesu każdego Market Partnera oraz MONAT. Dlatego też przeniesienie działalności MONAT od jednego sponsora do innego jest niedozwolone, chyba że popełniono błąd przy wyborze właściwego Sponsora w trakcie internetowej rejestracji w MONAT.

Błędy należy zgłosić w terminie pierwszych trzydziestu (30) dni następujących bezpośrednio po dniu, w którym Market Partner lub Klient VIP po raz pierwszy przystąpił do MONAT. Po upływie takich pierwszych trzydziestu (30) dni zmiana Sponsora nie jest możliwa. Aby złożyć wniosek o zmianę Sponsora, Market Partner lub Klient VIP musi się skontaktować z Działem Wsparcia w celu rozpoczęcia procesu dotyczącego wniosku. Wszystkie wnioski o zmianę Sponsora muszą zostać zatwierdzone nie tylko przez Spółkę, ale także przez każdego Sponsora, którego taka zamiana dotyczy.

* w pewnych wyjątkowych okolicznościach Monat może za pośrednictwem wewnętrznej komisji weryfikacyjnej przydzielić Sponsora według własnego uznania, jeśli leży to w najlepszym interesie działalności MONAT lub działalności zaangażowanych Market Partnerów.

3.5.1  - ZAMKNIĘCIE DZIAŁALNOŚCI i PONOWNE ZŁOŻENIE WNIOSKU

Market Partner może zgodnie z prawem dokonać zmiany organizacji, dobrowolnie zamykając działalność MONAT i pozostając nieaktywnym (np. nie może kupować produktów MONAT do odsprzedaży, sprzedawać produktów MONAT, sponsorować, brać udziału w funkcjach MONAT i uczestniczyć w innego rodzaju działaniach Market Partnerów ani innej działalności MONAT) przez sześć (6) pełnych miesięcy kalendarzowych. w ciągu tych sześciu miesięcy małżonkowie i inni członkowie gospodarstwa domowego Market Partnera nie mogą dokonać rejestracji. Przy ponownej rejestracji wymagany jest zakup nowego Zestawu Startowego. Po upływie sześciu miesięcy braku aktywności były Market Partner może złożyć nowy wniosek pod nowym Sponsorem, jednak struktura downline byłego Market Partnera pozostanie w pierwotnej linii sponsorowania.

3.5.2  - ZAKAZ OBCHODZENIA ZASAD, ZRZECZENIE SIĘ ROSZCZEŃ

Jeżeli Market Partner dopuści się obejścia powyższych zasad dotyczących zmiany Sponsora lub przekształcenia w Podmiot Gospodarczy lub gdy członek gospodarstwa domowego Market Partnera dokona rejestracji przed upływem sześciomiesięcznego okresu braku aktywności, a kolejna struktura downline zostanie utworzona w ramach drugiej działalności prowadzonej przez Market Partnera, MONAT zastrzega sobie wyłączne prawo do podjęcia decyzji w odniesieniu do rozporządzania taką strukturą downline. Rozstrzyganie konfliktów dotyczących właściwego umiejscowienia struktury downline powstałej w ramach organizacji, która nienależycie zmieniła sponsora, jest niezwykle trudne.

z uwagi na powyższe MARKET PARTNERZY ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH ROSZCZEŃ WOBEC MONAT, KIEROWNIKÓW, DYREKTORÓW, WŁAŚCICIELI, PRACOWNIKÓW i AGENTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZWIĄZANE z DECYZJĄ MONAT DOTYCZĄCĄ ROZPORZĄDZANIA DOWOLNĄ STRUKTURĄ DOWNLINE POWSTAŁĄ w RAMACH ORGANIZACJI, KTÓRA NIENALEŻYCIE ZMIENIŁA LINIĘ SPONSOROWANIA.

3.6  – NIEUPRAWNIONE OŚWIADCZENIA i DZIAŁANIA

3.6.1  - ODSZKODOWANIE

Market Partner jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie oświadczenia składane ustnie i na piśmie w odniesieniu do produktów MONAT oraz Planu wynagrodzenia, które nie są wyraźnie wskazane w oficjalnych materiałach MONAT. Obejmuje to oświadczenia i zapewnienia składane dowolnymi kanałami komunikacji, osobiście, w trakcie spotkań, w internecie, w mediach społecznościowych, w druku oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Market Partnerzy zgadzają się na przejęcie wszelkiej odpowiedzialności od MONAT oraz dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów, w tym z tytułu wyroków, kar cywilnych, zwrotów, kosztów prawnych, kosztów sądowych oraz utraconych możliwości biznesowych poniesionych przez MONAT na skutek nieuprawnionych oświadczeń lub działań Market Partnera. Niniejsze postanowienie pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy Market Partnera.

3.6.2.  – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

Zabrania się składania oświadczeń dotyczących terapeutycznych, leczniczych lub dobroczynnych właściwości produktów oferowanych przez MONAT, z wyjątkiem oświadczeń wyraźnie zawartych w oficjalnych materiałach MONAT. w szczególności Market Partnerzy nie mogą składać żadnych oświadczeń, że produkty MONAT są przydatne w leczeniu, terapii, diagnozowaniu, łagodzeniu objawów lub profilaktyce chorób. Takie oświadczenia mogą być postrzegane jako oświadczenia medyczne lub farmaceutyczne i mogą być pozbawione odpowiedniego uzasadnienia. Oświadczenia takie nie tylko stanowią naruszenie Umowy Market Partnera, ale są również niezgodne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi Stanów Zjednoczonych, Kanady i innych krajów. Ponadto Market Partnerzy nie mogą ponownie udostępniać treści (takich jak posty w mediach społecznościowych, zdjęcia „przed i po”, referencje, recenzje produktów), które zawierają oświadczenia niezgodne z przepisami.

3.6.2 A  – OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

MONAT stanowczo zaleca wszystkim swoim Market Partnerom promowanie korzyści rewolucyjnych produktów MONAT oraz najnowocześniejszej Możliwości MONAT. Market Partnerzy nie mogą przeprowadzać porównań z produktami innych spółek, chyba że są one wyraźnie opisane w oficjalnych materiałach marketingowych MONAT. Wszelkie inne porównania produktów przez Market Partnera są zabronione i stanowią naruszenie niniejszych Zasad i Procedur, przez co mogą prowadzić do potencjalnych roszczeń prawnych w zakresie naruszenia znaku towarowego oraz naruszenia dóbr osobistych przeciwko Market Partnerowi, który dopuścił się takich porównań, jak również do roszczeń przeciwko MONAT.

3.6.3  - ZAKAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW

Market Partnerzy mogą podawać wyłącznie takie informacje o dochodach lub stylu życia, które są prawdziwe, dokładne i przedstawiają dochód, jaki może osiągnąć przeciętna osoba zarabiająca.

Market Partnerzy są również zobowiązani do wyjaśnienia, że rzeczywiste zarobki i sprzedaż różnią się w zależności od osoby, od czynników, w tym osobistych umiejętności, oraz czasu i wysiłku poświęconego na działania związane z rozwijaniem działalności biznesowej.

Market Partnerzy, prezentując lub omawiając możliwości w MONAT lub Plan wynagrodzenia, nie mogą przedstawiać prognoz dochodu, oświadczeń o gwarantowanym dochodzie, ujawniać swoich dochodów z MONAT (w tym pokazywać zapisów z kart płatniczych MONAT, zapisów z Back Office, wyciągów bankowych lub podatkowych), twierdzeń o nietypowych dochodach lub stylu życia, stwierdzonych lub domniemanych. Ponadto Market Partnerzy nie mogą się angażować w jakiekolwiek wprowadzające w błąd, zwodnicze lub nieuczciwe działania oraz nie mogą składać fałszywych oświadczeń lub formułować przesadzonych twierdzeń.

Organy ochrony konsumentów i inne organy regulacyjne wprowadziły prawa lub przepisy, które zabraniają pewnych rodzajów oświadczeń o dochodach i rekomendacji składanych przez osoby zaangażowane w sprzedaż bezpośrednią. Chociaż Market Partnerom może się wydawać, że korzystne będzie przedstawienie dokumentacji dotyczącej m.in. otrzymywanych przez nich płatności, takie działania mogą mieć konsekwencje prawne i mogą negatywnie wpłynąć zarówno na MONAT, jak i na Market Partnera składającego takie oświadczenie, chyba że jednocześnie z oświadczeniem o dochodach lub zarobkach zostaną ujawnione odpowiednie informacje wymagane przez prawo.

3.6.4  - OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PLANU WYNAGRODZENIA

Podczas prezentowania i omawiania Planu wynagrodzenia MONAT Market Partnerzy są zobowiązani w jasny sposób informować potencjalnych Market Partnerów, że sukces finansowy w ramach działalności MONAT wymaga poświęcenia, wysiłku i umiejętności sprzedażowych. z drugiej strony Market Partner pod żadnym pozorem nie może obiecywać, że możliwe jest osiągnięcie sukcesu bez należytego wkładu pracy. Przykłady przeinaczeń w tym zakresie obejmują:

 • Jest to samonakręcający się system;
 • System wykona za ciebie całą pracę;
 • Po prostu dołącz, a twoja struktura downline zbuduje się sama;
 • Po prostu dołącz, a ja zbuduję twoją strukturę downline za ciebie;
 • Spółka wykonuje za ciebie całą robotę;
 • Nie musisz niczego sprzedawać;
 • Wystarczy, że będziesz kupować co miesiąc produkty.

Powyższe stwierdzenia to tylko przykłady niewłaściwych oświadczeń dotyczących Planu wynagrodzenia. Istotne jest, żeby Market Partnerzy nie składali takich ani innych oświadczeń, które mogłyby wywołać u potencjalnego Market Partnera przekonanie, że może odnieść sukces jako Market Partner MONAT bez poświęcenia, wysiłku i umiejętności sprzedażowych.

3.7  - ZAKAZ PONOWNEGO PAKOWANIA i ETYKIETOWANIA

Produkty MONAT mogą być sprzedawane wyłącznie w swoim oryginalnym opakowaniu. Market Partnerzy nie mogą ponownie pakować, ponownie etykietować ani zmieniać etykiet na produktach MONAT. Manipulowanie przy etykietach/opakowaniach może być niezgodne z prawem i wiązać się z odpowiedzialnością cywilną lub karną. Market Partnerzy mogą dokleić spersonalizowaną naklejkę zawierającą dane osobowe/kontaktowe Market Partnera na każdym produkcie lub pojemniku z produktem, o ile ma to miejsce bez usuwania istniejących etykiet oraz bez zasłonięcia jakiegokolwiek tekstu, elementów graficznych lub innych materiałów na etykiecie produktów.

3.8  - PLACÓWKI SPRZEDAŻY

Market Partnerzy mogą prowadzić sprzedaż produktów MONAT w placówkach sprzedaży i eksponować produkty i literaturę MONAT w punkcie detalicznym lub usługowym, ale tylko na zasadach opisanych poniżej.

Market Partnerzy mogą prowadzić sprzedaż produktów MONAT w placówkach usługowych, które są powszechnie dostępne, wyłącznie w systemie wcześniej umówionych wizyt, jednak produkty (i literatura) MONAT nie mogą być eksponowane w miejscach, które są dostępne publicznie (tj. oddzielne stoisko albo recepcja są akceptowalne, ale ekspozycja w oknie lub recepcji salonu nie jest akceptowalna).

3.9  - TARGI, WYSTAWY i INNE FORA SPRZEDAŻOWE

Market Partnerzy mogą wystawiać produkty MONAT i prowadzić ich sprzedaż na targach oraz profesjonalnych wystawach. Przed uiszczeniem kaucji na rzecz organizatora wydarzenia Market Partnerzy są zobowiązani do skontaktowania się z lokalną centralą MONAT oraz uzyskania pisemnego pozwolenia na warunkową zgodę, ponieważ zasadą w MONAT jest, że na jednym wydarzeniu obecna może być wyłącznie jedna działalność MONAT. Ostateczna zgoda zostanie wydana pierwszemu Market Partnerowi, który przedstawi oficjalną reklamę wydarzenia, umowę podpisaną przez Market Partnera oraz organizatora wydarzenia, jak również dowód uiszczenia kaucji za wynajem stanowiska. Zgoda jest udzielana każdorazowo na konkretne wydarzenie. Wnioski o zgodę na uczestnictwo w przyszłych wydarzeniach muszą zostać odrębnie złożone do Działu Wytycznych Dotyczących Zastosowania Marki. Firma MONAT ponadto zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zgody na udział w danym wydarzeniu, jeżeli uzna, że nie stanowi ono właściwego forum do promocji jej produktów oraz możliwości MONAT. Zgody nie udziela się na spotkania organizowane w celach wymiany, sprzedaże garażowe, pchle targi ani bazary rolnicze, ponieważ takie wydarzenia nie są zgodne z profesjonalnym wizerunkiem, który MONAT chce promować.

3.10  - UDZIAŁ w INNYCH DZIAŁANIACH z ZAKRESU SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ PROGRAMACH PARTNERSKICH I PRODUKTACH KONKURENCYJNYCH

Market Partnerzy MONAT mogą uczestniczyć w innych działaniach sprzedaży bezpośredniej lub przedsięwzięciach marketingowych, marketingu wielopoziomowym, marketingu sieciowym lub marketingu relacji pod warunkiem, że utrzymują odrębne organizacje i struktury downline.

[A] UDZIAŁ W INNYCH PROGRAMACH SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ

Udział w innych programach sprzedaży bezpośredniej: Market Partner z rangą niższą niż Market Mentor:
Market Partnerzy MONAT poniżej rangi Market Mentora mogą uczestniczyć w charakterze partnera lub dystrybutora w innych programach sprzedaży bezpośredniej lub możliwościach marketingowych, marketingu wielopoziomowym, marketingu sieciowego lub marketingu relacji pod warunkiem, że utrzymują swoją organizację i strukturę downline oddzielnie.

Jeżeli Market Partner lub członek jego bezpośredniego gospodarstwa domowego prowadzi działalność w zakresie marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego, marketingu relacji lub sprzedaży bezpośredniej lub jakąkolwiek działalność w zakresie konkurencyjnej sprzedaży produktów, Market Partner jest odpowiedzialny za zapewnienie, że działalność MONAT jest prowadzona całkowicie oddzielnie i niezależnie od wszelkich innych programów, w których uczestniczy Market Partner. w tym celu Market Partnerzy:

 1. a)nie będą kierować możliwości lub produktów nienależących do MONAT do Market Partnerów MONAT, pracowników lub Klientów za pośrednictwem jakichkolwiek platform mediów społecznościowych wykorzystywanych do promowania produktów MONAT ani dzielić się z nimi możliwościami nienależącymi do MONAT;
 2. b)nie będą eksponować materiałów promocyjnych MONAT, pomocy sprzedażowych lub produktów razem z materiałami promocyjnymi, materiałami wspierającymi sprzedaż, produktami lub usługami nienależącymi do MONAT lub w tym samym miejscu, w którym znajdują się te materiały;
 3. c)nie będą oferować możliwości lub produktów MONAT potencjalnym lub obecnym Klientom lub Market Partnerom w połączeniu z jakimkolwiek programem, możliwością, produktem lub usługą nienależącymi do MONAT;
 4. d)nie będą oferować możliwości, produktów, usług, szkoleń lub okazji niezwiązanych z MONAT podczas jakichkolwiek spotkań, seminariów, konwencji, webinarów, telekonferencji lub pełnienia innych funkcji;
 5. e)nie będą przenosić swojej działalności lub używać innych nazwisk lub numerów identyfikacyjnych (w tym nazwisk współmałżonka, krewnego, członka gospodarstwa domowego, firmy lub innego podmiotu prawnego, takiego jak spółka lub fundusz powierniczy) w celu uniknięcia lub obejścia powyższych zasad;
 6. f)nie będą prezentować ani łączyć produktów lub usług MONAT w materiałach handlowych, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub podczas spotkań sprzedażowych z innymi produktami lub usługami.

Udział w innych programach sprzedaży bezośredniej: Market Partner z rangą Market Mentor lub wyższą:
Dział sprzedaży może zwracać się do Market Partnerów, którzy osiągnęli następujące rangi: Market Mentor, Managing Market Mentor, Associate Executive Director, Executive Director, Senior Executive Director i Udziałowiec (Founder) w celu uzyskania wsparcia, a MONAT oczekuje od nich zachowania najwyższych standardów. Osiągnięcie rangi Market Mentor i wyższej jest bardzo wyróżniające i zapewnia Market Partnerom dostęp do dodatkowych informacji poufnych i handlowych firmy MONAT, wsparcia oraz wynagrodzenia. W związku z tym wszystkim takim osobom zabrania się udziału w innych działaniach sprzedaży bezpośredniej lub przedsięwzięciach marketingowych, marketingu wielopoziomowym, marketingu sieciowym lub marketingu relacji w charakterze partnera lub dystrybutora.

Informacja ogólna:
w okresie, w którym Market Partner MONAT prowadzi niezależną działalność MONAT i nadal otrzymuje prowizje lub bonusy od MONAT w związku z tą niezależną działalnością MONAT („Okres Obowiązywania Umowy”), Market Partnerom zabrania się bezpośrednio lub pośrednio rekrutować innego Market Partnera MONAT, pracownika lub Klienta do jakiejkolwiek innej działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej.

[B] UDZIAŁ W PROGRAMACH PARTNERSKICH

Market Partnerzy na wszystkich szczeblach mogą uczestniczyć w programach partnerskich firm spoza kanału sprzedaży bezpośredniej. Takie programy partnerskie nie mogą zakładać wynagradzania uczestników za budowanie zespołu lub struktury downline (w przeciwnym razie należy uznać, że firma zajmuje się sprzedażą bezpośrednią i podlega warunkom określonym w punkcie „A” powyżej). Prowizje mogą jedynie być skutkiem marketingu produktów firmy partnerskiej.

Market Partnerzy nie mogą umieszczać linków ani reklamować produktów partnerów konkurencyjnych na żadnej stronie mediów społecznościowych wykorzystywanych do promocji MONAT.

[C] PRODUKTY KONKURENCYJNE

Market Partnerzy nie mogą promować żadnych konkurencyjnych produktów na stronie w mediach społecznościowych wykorzystywanej do promowania działalności w ramach MONAT

Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego ustępu 3.10, jak również punktu 3.10.1, stanowi nieuzasadnioną i bezpodstawną ingerencję w umowę pomiędzy MONAT a jej Market Partnerami i może spowodować nieodwracalne szkody dla MONAT. w takim przypadku MONAT może, według własnego uznania, nałożyć wszelkie sankcje, jakie uzna za konieczne lub właściwe, na takiego Market Partnera lub jego niezależną dystrybucję bądź wystąpić o natychmiastowe zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu sądowego. Sankcje takie mogą obejmować m.in. zawieszenie prowizji i bonusów, grzywny, ograniczenie udziału w wydarzeniach organizowanych przez MONAT oraz uznanie lub zakończenie niezależnej działalności dystrybucyjnej Market Partnera MONAT.

3.10.1  - ZAKAZ NAKŁANIANIA

Market Partnerzy MONAT nie mogą rekrutować, bezpośrednio ani pośrednio, innych Market Partnerów MONAT ani Klientów do jakiejkolwiek innej działalności w zakresie sprzedaży bezpośredniej, marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego lub marketingu relacji. Termin „rekrutować” oznacza próbę lub rzeczywiste sponsorowanie, namawianie, pozyskiwanie, zachęcanie lub podejmowanie wysiłków w celu wpłynięcia w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio (np. za pośrednictwem osoby trzeciej), na innego Market Partnera MONAT, pracownika lub Klienta do przystąpienia do lub uczestnictwa w innej organizacji marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego, marketingu relacji lub możliwości sprzedaży bezpośredniej. Obejmuje to:

 1. a)zamieszczanie lub przekazywanie informacji o innych możliwościach lub produktach z zakresu marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego, marketingu relacji lub sprzedaży bezpośredniej we wszelkich mediach społecznościowych wykorzystywanych przez Market Partnera do promowania działalności MONAT*, przy czym „działalność” obejmuje udostępnione informacje o produktach, usługach lub możliwościach zarobkowych MONAT;
 2. b.oznaczanie jakiegokolwiek Market Partnera MONAT, pracownika lub Klienta we wpisie na jakiejkolwiek stronie mediów społecznościowych, który dostarcza informacji lub oferuje dostarczanie informacji na temat innych możliwości w zakresie marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego, marketingu relacji lub sprzedaży bezpośredniej;
 3. c.przekazywanie lub proponowanie informacji na temat innej możliwości w zakresie marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego, marketingu relacji lub sprzedaży bezpośredniej.

* w odniesieniu do punktu a) powyżej usuwanie treści MONAT ze strony w mediach społecznościowych w celu obejścia niniejszych zasad jest niedozwolone.

Market Partner nie może podejmować żadnych działań, które zgodnie z rozsądnymi przewidywaniami mogą spowodować zwrócenie uwagi innych Market Partnerów na jego inną działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej, sieci.

Naruszenie punktu 3.10.1 może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z Market Partnerem dopuszczającym się naruszenia.

w zamian za korzyści, jakie MONAT zapewnia wszystkim Market Partnerom, w tym między innymi strony internetowe, pomoc i szkolenia marketingowe, wypłaty prowizji i inne zachęty, a także za dodatkowe korzyści dla Market Partnerów o wyższej randze, przez okres (i) sześciu (6) miesięcy dla wszystkich Market Partnerów poniżej rangi Market Mentora; (ii) dwunastu (12) miesięcy dla wszystkich Market Partnerów o randze Market Mentora i wyższej, po Okresie Obowiązywania Umowy, Market Partnerzy nie mogą rekrutować, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych Market Partnerów MONAT, pracowników lub Klientów do innych programów marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego, marketingu relacji lub sprzedaży bezpośredniej.

Market Partnerzy oraz Spółka uznają, że ponieważ marketing sieciowy jest prowadzony za pośrednictwem sieci niezależnych kontrahentów rozproszonych po całych Stanach Zjednoczonych i w różnych innych krajach, a działalność często jest prowadzona przez internet i telefon, próba ograniczenia geograficznego zakresu niniejszego postanowienia dotyczącego zakazu nakłaniania byłaby całkowicie nieskuteczna. w związku z powyższym Market Partnerzy i MONAT zgadzają się, że zakaz nakłaniania określony w niniejszym punkcie 3.10.1 ma zastosowanie w całym kraju, jak i na innych rynkach międzynarodowych, na których działają Market Partnerzy MONAT.


3.10.2  - RAPORTY AKTYWNOŚCI MARKET PARTNERA (GENEALOGICZNE) – INFORMACJE POUFNE

„Informacje Poufne” obejmują, w szczególności, Raporty Aktywności Market Partnera, tożsamość Klientów VIP oraz Market Partnerów MONAT, dane kontaktowe Klientów VIP oraz Market Partnerów MONAT, informacje dotyczące wielkości sprzedaży Market Partnerów. Informacje Poufne są lub mogą być dostępne do wglądu Market Partnera za pośrednictwem Back Office replikowanej strony MONAT każdego Market Partnera. Dostęp Market Partnera do takich Informacji Poufnych jest chroniony hasłem. Wszelkie Raporty Aktywności Market Partnera oraz informacje w nich zawarte są poufne, a ponadto stanowią informacje zastrzeżone oraz tajemnicę handlową należącą do MONAT. Raporty Działalności Market Partnera są dostarczane Market Partnerom w największej poufności i są udostępniane Market Partnerom wyłącznie w celu udzielenia im wsparcia przy współpracy z ich strukturami downline w zakresie rozwijania ich działalności MONAT. Market Partnerzy nie mogą wykorzystywać Informacji Poufnych dla innych celów niż rozwijanie ich niezależnych działalności MONAT. Jeżeli Market Partner uczestniczy w innym systemie sprzedaży bezpośredniej albo marketingu wielopoziomowego, Market Partner nie będzie miał prawa do dostępu do pewnych Informacji Poufnych, w tym, w szczególności, do Raportów Genealogicznych Struktury Downline. Market Partnerzy powinni wykorzystywać Informacje Poufne do udzielania wsparcia, motywowania oraz szkolenia Market Partnerów w swojej strukturze downline i w żadnym innym celu. w związku z powyższym Market Partnerzy nie mogą ujawniać Informacji Poufnych żadnym osobom trzecim, w tym w szczególności Market Partnerom ze swojej struktury downline. Market Partner i MONAT uzgadniają, że gdyby niniejsza umowa w zakresie poufności i nieujawniania informacji nie istniała, firma MONAT nie przekazywałaby Informacji Poufnych (w tym Raportów Aktywności Market Partnera) Market Partnerowi.

w celu ochrony Informacji Poufnych Market Partner zobowiązuje się, że nie będzie, w imieniu własnym ani w imieniu żadnej innej osoby, spółki osobowej, stowarzyszenia, spółki kapitałowej ani innego podmiotu:

 • bezpośrednio ani pośrednio wykorzystywał ani ujawniał Informacji Poufnych osobom trzecim;
 • bezpośrednio ani pośrednio ujawniał, jakimkolwiek osobom, spółkom osobowym, stowarzyszeniom, spółkom kapitałowym ani innym podmiotom, hasła ani kodu dostępu do swojego Back Office;
 • wykorzystywał Informacji Poufnych do prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec MONAT ani w żadnym innym celu niż promowanie i prowadzenie swojej działalności MONAT;
 • rekrutował ani namawiał Market Partnerów i Klientów VIP MONAT wskazanych w Raporcie Aktywności Market Partnera lub w innym raporcie dostępnym w Back Office Market Partnera, ani w inny sposób próbował wpływać na Market Partnera lub Klienta VIP lub namawiał go do zmiany relacji biznesowej łączącej go z MONAT.

Obowiązek Market Partnera do nieujawniania Informacji Poufnych pozostaje w mocy po rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy, a ponadto pozostaje w pełni skuteczny i wiążący niezależnie od tego, czy Umowa Market Partnera została rozwiązana, jak również od tego, czy Market Partner jest w inny sposób powiązany ze Spółką.

Na żądanie Spółki każdy obecny lub były Market Partner zwróci jej oryginał i wszystkie kopie Raportów Aktywności Market Partnera.

3.11  - POZYSKIWANIE INNYCH SPRZEDAWCÓW BEZPOŚREDNICH

MONAT nie pozwala Market Partnerom na podejmowanie świadomie i z premedytacją prób pozyskania pracowników sprzedażowych innej spółki sprzedaży bezpośredniej w zakresie sprzedaży produktów MONAT lub uzyskania statusu Market Partnera MONAT, a ponadto MONAT nie pozwala Market Partnerom na nakłanianie i namawianie pracowników sprzedażowych innej firmy sprzedaży bezpośredniej do naruszenia warunków umowy łączących ich z inną spółką. Jeżeli Market Partnerzy zaangażują się w taką działalność, ponoszą ryzyko wniesienia przeciwko nim powództwa przez inną firmę sprzedaży bezpośredniej. Jeśli przeciwko Market Partnerowi zostanie wniesiony pozew sądowy lub zostanie wszczęty arbitraż bądź mediacja, w których zarzuca się zaangażowanie w niewłaściwą działalność rekrutacyjną jego pracowników sprzedażowych lub klientów, firma MONAT nie będzie ponosiła żadnych kosztów w imieniu Market Partnera, w tym kosztów prawnych, a ponadto MONAT nie przejmie odpowiedzialności Market Partnera z tytułu jakiegokolwiek wyroku, wyroku arbitrażowego ani ugody.

3.12  - SPONSOROWANIE KRZYŻOWE

Podejmowanie prób oraz rzeczywiste sponsorowanie krzyżowe jest ściśle zabronione. „Sponsorowanie Krzyżowe” lub „Poaching” definiuje się jako pozyskanie osoby lub podmiotu, który już posiada obowiązującą Umowę Market Partnera, albo który posiadał taką umowę w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w innej linii sponsorowania. Wykorzystanie imienia i nazwiska małżonka lub krewnego, nazw handlowych, pseudonimów, spółek kapitałowych, spółek osobowych, funduszy powierniczych, federalnych numerów identyfikacyjnych, fikcyjnych numerów identyfikacyjnych, martwych dusz lub innych wybiegów w celu obejścia niniejszej zasady jest ściśle zabronione. Market Partnerzy nie będą poniżać, dyskredytować ani szkalować innych Market Partnerów MONAT w celu nakłonienia innego Market Partnera do przystąpienia do ich struktury downline.

Wykryte sponsorowanie krzyżowe należy niezwłocznie zgłosić Spółce. MONAT może podjąć działania dyscyplinarne wobec Market Partnera, który zmienił organizację lub Market Partnera, który zachęcał do sponsorowania krzyżowego lub w nim uczestniczył. MONAT może również przenieść część lub całość struktury downline naruszającego Market Partnera do jego pierwotnej struktury downline , jeżeli Spółka uzna to za właściwe i wykonalne. Niemniej MONAT nie ma obowiązku przeniesienia struktury downline Market Partnera, który dopuścił się sponsorowania krzyżowego, a ostateczna decyzja w zakresie rozporządzania organizacją pozostaje w wyłącznej gestii MONAT. Market Partnerzy zrzekają się wszelkich roszczeń oraz podstaw do wniesienia powództwa przeciwko MONAT, związanych z rozporządzaniem strukturą downline Market Partnera, który dopuścił się sponsorowania krzyżowego.

3.13  - BŁĘDY LUB PYTANIA

W przypadku pytań lub wątpliwości Market Partnera dotyczących prawidłowości prowizji, bonusów, Raportów Aktywności Market Partnera lub opłat Market Partner jest zobowiązany do powiadomienia MONAT na piśmie w terminie 60 dni od daty domniemanego błędu lub przedmiotowego zdarzenia. MONAT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnych błędów, zaniechań bądź problemów, które nie zostały zgłoszone Spółce w terminie 60 dni.

3.14  -ZATWIERDZENIE, CERTYFIKACJA LUB POPIERANIE PRZEZ WŁADZE PUBLICZNE

Ani federalne, ani stanowe agencje regulacyjne, ani urzędnicy nie zatwierdzają i nie popierają żadnych spółek ani programów sprzedaży bezpośredniej czy też marketingu sieciowego. z tego też względu Market Partnerzy nie mogą twierdzić ani sugerować, że MONAT albo jej Plan wynagrodzenia zostały „zatwierdzone” lub są „popierane” bądź w inny sposób sankcjonowane przez władze publiczne.

Market Partnerom zabrania się oświadczać lub sugerować, że produkty i składniki MONAT są certyfikowane lub zatwierdzone przez organy regulacyjne lub rządowe. Organy publiczne regulują rynek produktów kosmetycznych i suplementów, ale nie zatwierdzają ani nie certyfikują tych kategorii produktów.

3.15  - WSTRZYMYWANIE WNIOSKÓW i ZAMÓWIEŃ

Market Partnerzy nie mogą manipulować otrzymanymi rejestracjami ani zamówieniami na produkty. Wszystkie Wnioski i Umowy Market Partnera muszą być wysłane do MONAT w terminie 72 godzin od momentu ich podpisania przez Wnioskodawcę. Podobnie wszelkie zamówienia na produkty muszą zostać przekazane MONAT w terminie 72 godzin od chwili złożenia ich przez Klientów.

3.16  - IDENTYFIKACJA

Wszyscy Market Partnerzy są zobowiązani do podania MONAT swojego imienia i nazwiska wraz z ważnym numerem PESEL lub numerem identyfikacji podatkowej we Wniosku o Rejestrację Market Partnera i Umowie. Po rejestracji Market Partnera Spółka przyznaje mu unikalny Numer Identyfikacyjny Market Partnera. Numer ten będzie wykorzystywany do identyfikowania Market Partnera, składania zamówień, monitorowania prowizji i bonusów.

3.17   - PODATKI DOCHODOWE

Każdy Market Partner jest zobowiązany do zapłaty wszelkich podatków od dochodu uzyskanego jako niezależny Market Partner. Każdy Market Partner przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków należnych od wartości wycieczek lub nagród dostarczanych przez MONAT, zgodnie z prawem obowiązującym w kraju jego zamieszkania. MONAT nie może udzielać Market Partnerom żadnych porad w zakresie podatków. Market Partnerzy powinni zasięgnąć porady własnego księgowego albo innego specjalisty z zakresu podatków.

3.18  - STATUS NIEZALEŻNEGO KONTRAHENTA

Market Partnerzy są samozatrudnionymi niezależnymi kontrahentami i nie są nabywcami franczyzy ani możliwości biznesowych. Umowa zawarta pomiędzy MONAT a jej Market Partnerami nie tworzy stosunku pracy, stosunku agencji, spółki ani joint venture pomiędzy Spółką a Market Partnerem. Market Partner nie będzie traktowany jako pracownik w zakresie jego usług ani dla celów podatkowych. Wszyscy Market Partnerzy są zobowiązani do zapłaty podatków lokalnych, stanowych i federalnych należnych z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego jako Market Partner od Spółki. Market Partner nie posiada (wyraźnego ani domniemanego) upoważnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki. Każdy Market Partner wyznacza swoje własne cele, godziny pracy oraz metody sprzedaży, pod warunkiem że są one zgodne z warunkami Umowy z Market Partnerem, niniejszymi Zasadami i Procedurami oraz obowiązującym prawem.

3.19  - UBEZPIECZENIE

Market Partner może chcieć ubezpieczyć swoją działalność biznesową. Polisy ubezpieczeniowe właścicieli nieruchomości zazwyczaj nie pokrywają szkód związanych z prowadzeniem działalności ani wynikających z kradzieży bądź zniszczenia zapasów lub sprzętu wykorzystywanego w działalności. Zaleca się Market Partnerom kontakt z agentem ubezpieczeniowym w celu zapewnienia, że ich majątek związany z prowadzoną działalnością jest należycie zabezpieczony. Często można to osiągnąć za pomocą prostego załącznika „Prowadzenie działalności” do polisy ubezpieczeniowej Market Partnera dla właściciela nieruchomości.

3.20  - MARKETING MIĘDZYNARODOWY

Mając na względzie istotne aspekty prawne i podatkowe, firma MONAT jest zmuszona ograniczyć odsprzedaż produktów MONAT oraz oferowanie możliwości biznesowych MONAT do potencjalnych Klientów VIP i Market Partnerów zamieszkałych na terenie Stanów Zjednoczonych i terytoriów należących do USA oraz w innych krajach, w których Spółka oficjalnie ogłosiła prowadzenie działalności. Ponadto pozwolenie kilku Market Partnerom na prowadzenie działalności na rynkach jeszcze nieotwartych przez MONAT byłoby naruszeniem idei zapewniania każdemu Market Partnerowi równych szans w zakresie rozszerzenia swojej działalności za granicą.

w związku z powyższym Market Partnerzy mogą prowadzić sprzedaż produktów MONAT oraz rejestrować Klientów VIP oraz Market Partnerów wyłącznie w krajach, w których MONAT uzyskał prawo do prowadzenia działalności gospodarczej i oficjalnie wszedł na rynek, co ogłoszono w oficjalnej literaturze Spółki. Produkty oraz pomoce sprzedażowe MONAT nie mogą być sprzedawane ani wysyłane do żadnych nieautoryzowanych krajów. Market Partnerzy mogą sprzedawać, wręczać, przekazywać oraz dystrybuować produkty i pomoce sprzedażowe MONAT wyłącznie w swoim kraju rodzinnym. Ponadto Market Partner nie może w żadnym niezatwierdzonym kraju: (a) prowadzić sprzedaży, rejestracji ani szkoleń; (b) rejestrować ani próbować rejestrować potencjalnych Market Partnerów ani (c) prowadzić jakiekolwiek innej działalności, mającej na celu sprzedaż produktów MONAT, utworzenie struktury downline albo promowanie możliwości w MONAT.

3.21  - KUPOWANIE NADMIERNEJ LICZBY PRODUKTÓW

Market Partnerzy nie mogą kupować więcej produktów, niż są w stanie rozsądnie zużyć lub sprzedać Klientom przez miesiąc i nie mogą wpływać ani próbować wpływać na innych Market Partnerów, żeby kupowali więcej produktów, niż są oni w stanie rozsądnie zużyć lub sprzedać Klientom przez miesiąc.

Market Partnerzy poświadczają przy każdym nowym zamówieniu produktów, że sprzedali lub zużyli min. 70% wszystkich produktów zakupionych w ramach poprzednich zamówień. MONAT zastrzega sobie prawo do weryfikacji odsprzedaży zapasów produktów oraz kontroli dokumentacji sprzedaży Klienta. Market Partnerzy MONAT nie są zobowiązani do posiadania zapasów produktów lub pomocy sprzedażowych.

3.22  - PRZESTRZEGANIE PRAWA i ROZPORZĄDZEŃ

Market Partnerzy w ramach prowadzonej działalności są zobowiązani do przestrzegania wszelkich mających zastosowanie przepisów prawa.

3.23  - OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Osoba, która w swoim kraju zamieszkania jest uznana za niepełnoletnią, nie może być Market Partnerem MONAT. Market Partnerzy nie mogą rejestrować rekrutować osób niepełnoletnich do programu MONAT w charakterze Klienta VIP lub Market Partnera.

3.24  - JEDNA DZIAŁALNOŚĆ MONAT NA MARKET PARTNERA ORAZ NA GOSPODARSTWO DOMOWE

Market Partner może prowadzić albo posiadać udział własnościowy, prawny lub beneficyjny, jako przedsiębiorstwo jednoosobowe, partner, wspólnik, powiernik lub beneficjent, wyłącznie w ramach jednej działalności MONAT. Żadna osoba nie może posiadać, prowadzić ani otrzymywać wynagrodzenia z tytułu więcej niż jednej działalności MONAT. Osoby będące członkami tego samego gospodarstwa domowego nie mogą prowadzić ani posiadać udziału w więcej niż jeden działalności MONAT. „Gospodarstwo domowe” definiuje się jako wszystkie osoby fizyczne, które mieszkają lub prowadzą działalność pod tym samym adresem zamieszkania i są spokrewnione lub spowinowacone, żyją w związku partnerskim, są związane stosunkiem przysposobienia albo które mieszkają razem jako rodzina lub w otoczeniu podobnym do rodziny.

w celu zachowania integralności Planu wynagrodzenia MONAT mężowie i żony, związki partnerskie lub pary na mocy „common law” (dalej „małżonkowie”), którzy chcą zostać Market Partnerami MONAT, muszą być sponsorowani łącznie w ramach jednej działalności MONAT. Małżonkowie, niezależnie od tego, czy oboje podpisali Wniosek i Umowę Market Partnera, nie mogą posiadać ani prowadzić jakiejkolwiek innej działalności MONAT, ani samodzielnie, ani wspólnie. Ponadto nie mogą bezpośrednio ani pośrednio (jako wspólnik, partner, powiernik, beneficjent funduszu powierniczego lub podmiot posiadający jakąkolwiek inną własność prawną lub beneficyjną) posiadać jakiegokolwiek udziału prawnego lub na zasadzie słuszności we własności lub zarządzaniu inną działalnością MONAT w jakiejkolwiek formie.

Wyjątkiem od zasady jednej działalności na jednego Market Partnera / gospodarstwo domowe jest sytuacja, gdy dwóch Market Partnerów weźmie ślub albo razem zamieszka albo gdy Market Partner otrzyma udział w innej działalności w wyniku dziedziczenia. Wnioski dotyczące wyjątków od tej zasady należy składać na piśmie do Departamentu Zgodności. Ponadto dzieci powyżej osiemnastego (18) roku życia zamieszkujące z rodzicami, które spełniają wszystkie wymagania kwalifikacyjne, mogą zawrzeć własną Umowę z Market Partnerem.

3.25  - DZIAŁANIA CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO LUB POWIĄZANYCH OSÓB

Jeżeli członek bezpośredniego gospodarstwa domowego Market Partnera zaangażuje się w działalność, która – gdyby była prowadzona przez Market Partnera – naruszałaby jakiekolwiek postanowienie Umowy, taka działalność zostanie uznana za naruszenie po stronie Market Partnera, a MONAT może zastosować środki dyscyplinarne zgodnie z niniejszymi Zasadami i Procedurami w stosunku do takiego Market Partnera. Podobnie jeżeli osoba w jakikolwiek sposób powiązana z Podmiotem Gospodarczym (łącznie „powiązana osoba”) dopuści się naruszenia Umowy, takie działanie zostanie uznane za naruszenie po stronie Podmiotu Gospodarczego, a MONAT może zastosować środki dyscyplinarne przeciwko takiemu Podmiotowi Gospodarczemu.

3.26  - WNIOSEK o UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW

Dokumentacja jest dostępna online, bez dodatkowych opłat, na koncie Back Office Market Partnera. Wszelkie wnioski Market Partnera o wydanie kopii faktur, Raportów Aktywności Market Partnera lub innych dokumentów mogą być składane poprzez kontakt z działem obsługi klienta i MP firmy MONAT i będą się wiązać z opłatą w wysokości 10 zł za stronę. Opłata ta zawiera koszty związane z wysyłką oraz czasem koniecznym do przeszukania plików oraz sporządzenia kopii dokumentów.

3.27  - ROLL-UP (PODCIĄGNIĘCIE)

W przypadku powstania wolnego miejsca w strukturze downline na skutek rozwiązania Umowy Market Partnera MONAT, każdy Market Partner na pierwszym poziomie bezpośrednio pod odchodzącym Market Partnerem w dniu rozwiązania zostanie przeniesiony do pierwszego poziomu („pierwsza linia”) sponsora odchodzącego Market Partnera. Na przykład jeżeli a sponsoruje B, a B sponsoruje C1, C2 i C3, i jeżeli B rozwiąże swoją działalność, C1, C2 i C3 zostaną „podciągnięci” pod a i staną się częścią pierwszego poziomu A.

* w pewnych wyjątkowych okolicznościach firma Monat może za pośrednictwem wewnętrznej komisji weryfikacyjnej według własnego uznania przydzielić innego Sponsora niż tego z pierwszej linii.

3.28  - SPRZEDAŻ, PRZENIESIENIE LUB CESJA DZIAŁALNOŚCI MONAT

Chociaż działalność MONAT jest działalnością stanowiącą własność prywatną i prowadzoną samodzielnie, sprzedaż, przeniesienie lub cesja działalności MONAT, jak również sprzedaż, przeniesienie lub cesja udziału w podmiocie gospodarczym, który jest właścicielem lub prowadzi działalność MONAT, podlegają pewnym ograniczeniom. Jeżeli Market Partner chce sprzedać swoją działalność MONAT albo udział w podmiocie gospodarczym, który prowadzi działalność MONAT, muszą być spełnione następujące kryteria:

 1. a)Market Partner będący zbywcą jest zobowiązany zaoferować MONAT na piśmie prawo pierwokupu działalności na takich samych warunkach, jakie zostały uzgodnione z nabywcą będącym osobą trzecią. Firmie MONAT będzie przysługiwało piętnaście (15) dni od dnia otrzymania oferty na piśmie do wykonania prawa pierwokupu.
 2. b)Nabywca musi zostać kwalifikowanym Market Partnerem MONAT. Nabywca jest zobowiązany zaakceptować Umowę Market Partnera MONAT oraz Zasady i Procedury MONAT. Jeśli nabywca jest aktywnym Market Partnerem MONAT, musi być w dobrej kondycji i najpierw musi zamknąć istniejące konto Market Partnera.
 3. c)Zanim dojdzie do sfinalizowania i ostatecznego zatwierdzenia sprzedaży, przeniesienia lub cesji przez MONAT, wszelkie należności przysługujące MONAT od zbywcy muszą zostać uregulowane.
 4. d)Nabywca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz MONAT opłaty za przeniesienie konta w wysokości 450 zł.
 5. e)Jeżeli zbywca posiada konto MONAT z tytułem „Udziałowiec” („Founder”), tytuł Udziałowca ani żadne bonusy czy też płatności z Puli dla Udziałowców związane z tytułem Udziałowca nie zostaną przeniesione na nabywcę.
 6. f)Zbywca musi odczekać sześć (6) miesięcy przed ponownym przystąpieniem do Programu pod innym Sponsorem.

Zanim dojdzie do zbycia niezależnej działalności MONAT albo udziału w Podmiocie Gospodarczym, Market Partner będący zbywcą jest zobowiązany powiadomić Departament Zgodności MONAT na piśmie o swoim zamiarze zbycia działalności MONAT lub udziału w podmiocie gospodarczym. Market Partner będący zbywcą musi otrzymać pisemną zgodę od Departamentu Zgodności przed przystąpieniem do realizacji zbycia.

3.29  - PODZIAŁ DZIAŁALNOŚCI MONAT

Market Partnerzy MONAT mogą niekiedy prowadzić swoje działalności MONAT wspólnie jako małżeństwo, spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundusze powiernicze lub inne Podmioty Gospodarcze. w przypadku rozwodu albo rozwiązania spółki kapitałowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki osobowej, funduszu powierniczego lub innego Podmiotu Gospodarczego należy podjąć odpowiednie czynności w celu zapewnienia, że podział lub wydzielenie działalności zostanie przeprowadzone bez negatywnych skutków dla interesów oraz przychodów innych działalności znajdujących się w nadrzędnej lub podrzędnej linii sponsorowania. w czasie rozwodu lub procesu likwidacji podmiotu gospodarczego strony są zobowiązane przyjąć następujące metody działania:

 1. a)jedna ze stron, za zgodą pozostałych, może prowadzić działalność MONAT na podstawie pisemnej cesji, przy czym odstępujący małżonek, wspólnicy, partnerzy lub powiernicy upoważniają MONAT do prowadzenia interesów bezpośrednio i wyłącznie z drugim małżonkiem lub nieodstępującym wspólnikiem, partnerem lub powiernikiem.
 2. b)strony mogą nadal prowadzić działalność MONAT wspólnie, zgodnie ze scenariuszem „wszystko po staremu”, w którym to przypadku wszelkie prowizje wypłacane przez MONAT będą wypłacane zgodnie ze status quo, który istniał przed rozwodem lub postępowaniem likwidacyjnym. To jest również procedura domyślna, którą się stosuje, jeżeli strony nie zdecydują się na format wskazany powyżej.

W żadnych okolicznościach nie może dojść do podziału struktury downline rozwodzących się małżonków lub likwidowanego podmiotu gospodarczego. Podobnie w żadnych okolicznościach firma MONAT nie będzie dzieliła prowizji i bonusów pomiędzy rozwodzących się małżonków lub wspólników likwidowanego podmiotu. MONAT uznaje tylko jedną strukturę downline i realizuje płatność prowizji wyłącznie na rzecz jednej działalności MONAT w jednym cyklu prowizyjnym. Płatności prowizji będą zawsze realizowane na rzecz tej samej osoby lub podmiotu. Jeżeli strony rozwodu lub postępowania likwidacyjnego nie są w stanie porozumieć się w zakresie podziału prowizji oraz własności działalności w odpowiednim terminie wskazanym przez Spółkę, Umowa Market Partnera zostaje przymusowo rozwiązana.

Jeżeli były małżonek na skutek rozwodu zrzeknie się wszelkich praw do pierwotnej działalności MONAT, może się on zarejestrować w MONAT pod dowolnym wybranym przez siebie sponsorem, bez konieczności odczekania sześciu miesięcy kalendarzowych. w przypadku likwidacji podmiotów gospodarczych były partner, wspólnik lub inna osoba powiązana z tym podmiotem, która nie zachowa żadnego udziału w działalności, są zobowiązani do odczekania sześciu miesięcy kalendarzowych od dnia ostatecznego rozwiązania podmiotu przed ponowną rejestracją w MONAT jako Market Partner. Jednak w obu tych przypadkach byłemu małżonkowi i osobie powiązanej z podmiotem gospodarczym nie przysługują żadne prawa do Market Partnerów w ich byłej organizacji ani do byłych Klientów Detalicznych i Klientów VIP. Takie osoby będą musiały rozwijać nową działalność w taki sam sposób jak każdy inny nowy Market Partner.

3.30  - SPONSOROWANIE

Wszyscy aktywni Market Partnerzy cieszący się dobrą reputacją mają prawo sponsorować i rejestrować inne osoby w MONAT. Każdy potencjalny Market Partner ma ostateczne prawo do wyboru swojego Sponsora. Nowi Market Partnerzy oraz Klienci VIP powinni być sponsorowani przez pierwszą osobę, która przedstawiła im możliwości w MONAT. Manipulowanie rejestracjami jest surowo zabronione, jak wskazano w ustępie 3.3. Jeżeli dwóch Market Partnerów twierdzi, że są Sponsorem tego samego nowego Market Partnera, Spółka uzna pierwszy wniosek otrzymany przez Spółkę za wiążący.

w przypadku sponsorowania nowego Market Partnera lub Klienta VIP w ramach procesu internetowej rejestracji Sponsor może pomóc nowemu wnioskodawcy w zakresie wypełnienia materiałów rejestracyjnych. Wnioskodawca musi jednak samodzielnie sprawdzić i zaakceptować wniosek i umowę elektroniczną, Zasady i Procedury MONAT oraz Plan wynagrodzenia MONAT. Sponsor nie może wypełnić elektronicznego formularza wniosku i umowy w imieniu wnioskodawcy i zgodzić się na powyższe materiały w jego imieniu.

3.31  - DZIEDZICZENIE

W przypadku śmierci lub ubezwłasnowolnienia Market Partnera jego działalność może zostać przekazana jego następcom prawnym. Jeżeli działalność Market Partnera MONAT zostanie przeniesiona na skutek postępowania spadkowego, spadkobierca nabywa prawo do otrzymywania wszelkich bonusów i premii należnych w związku ze strukturą downline zmarłego Market Partnera, pod warunkiem że spełnione zostaną poniższe kryteria. Do działu ds. zgodności MONAT należy złożyć odpowiednią dokumentację prawną, gwarantującą, że przeniesienie będzie przeprowadzone prawidłowo, np.:

 1. I.poświadczony odpis aktu zgonu,
 2. II.poświadczony notarialnie testament albo inny dokument prawny ustanawiający prawo do zarządzania działalnością.

W związku z tym Market Partner powinien się skonsultować z prawnikiem, który pomoże w przygotowaniu testamentu lub innego dokumentu testamentowego. Jeśli następca prawny zdecyduje się na przejęcie działalności MONAT zmarłego, następca prawny będzie również zobowiązany do:

 1. I.wypełnienia i podpisania Umowy Market Partnera;
 2. II.przestrzegania warunków i postanowień Umowy;
 3. III.spełnienia wszelkich kwalifikacji statusu zmarłego Market Partnera.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden następca prawny działalności MONAT, tacy następcy prawni są zobowiązani do utworzenia Podmiotu Gospodarczego i uzyskania numeru identyfikacji podatkowej. Firma MONAT będzie realizowała wypłaty bonusów i prowizji na rzecz podmiotu gospodarczego. Następcy prawni zobowiązani są podać MONAT „stały adres zameldowania” w celu prawidłowego wypełnienia wniosku.

3.32  - PRZENIESIENIE w PRZYPADKU ŚMIERCI MARKET PARTNERA

W celu przeprowadzenia testamentowego przeniesienia działalności MONAT osobisty przedstawiciel lub wykonawca testamentu zmarłego Market Partnera jest zobowiązany do złożenia wszelkiej koniecznej dokumentacji w celu ustanowienia prawa spadkobiercy lub spadkobierców do przedmiotowej działalności MONAT. Spadkobierca lub spadkobiercy są zobowiązani do wypełnienia i podpisania Umowy Market Partnera oraz wyrażenia zgody na objęcie ich wymogami określonymi w ustępie 3.31.

3.33  - PRZENIESIENIE w PRZYPADKU UBEZWŁASNOWOLNIENIA MARKET PARTNERA

W celu przeniesienia działalności MONAT z powodu ubezwłasnowolnienia lub częściowego ubezwłasnowolnienia Market Partnera kurator częściowo ubezwłasnowolnionego Market Partnera jest zobowiązany do dostarczenia wszelkiej dokumentacji koniecznej do potwierdzenia kurateli dla przedmiotowej działalności MONAT. Kurator jest zobowiązany, w imieniu ubezwłasnowolnionego, do wypełnienia i podpisania Umowy Market Partnera oraz do spełniania pozostałych wymogów określonych w ustępie 3.31.

3.34  - DOSTĘP DO BACK OFFICE

MONAT udostępnia Back Office swoim Market Partnerom. Back Office zapewnia Market Partnerom dostęp do poufnych i zastrzeżonych informacji, które mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu promowania i rozwijania działalności Market Partnera MONAT oraz zwiększania sprzedaży produktów MONAT. Dostęp do Back Office jest chroniony hasłem. Market Partnerzy nie mogą pod żadnym względem podawać swoich danych do logowania do Back Office innym osobom lub podmiotom.

Dostęp do Back Office jest przywilejem, a nie prawem. MONAT zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do Back Office Market Partnerom według swojego wyłącznego uznania.

ARTYKUŁ 4 – OBOWIĄZKI MARKET PARTNERÓW

4.1  - ZMIANA ADRESU LUB NUMERU TELEFONU

W celu zapewnienia terminowej dostawy produktów i materiałów pomocniczych istotne jest, aby rejestry MONAT były aktualne. Adresy pocztowe są potrzebne do wysyłki. Market Partnerzy planujący przeprowadzkę są zobowiązani do aktualizacji swojego adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu za pośrednictwem Działu Wsparcia Klienta/Market Partnera lub za pośrednictwem Back Office na Replikowanej Stronie MONAT Market Partnera. w celu zagwarantowania rzetelnej dostawy należy poinformować MONAT o wszelkich zmianach z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

4.2  - OBOWIĄZEK CIĄGŁEGO ROZWOJU

4.2.1  - CIĄGŁE SZKOLENIE

MONAT zaleca, aby każdy Market Partner, który sponsoruje innego Market Partnera w MONAT, dostarczał nieodpłatną pomoc oraz szkolenia w celu zapewniania, że Market Partnerzy w jego strukturze downline należycie prowadzą swoje działalności MONAT. MONAT zdecydowanie zachęca Market Partnerów do pozostawania w ciągłym kontakcie i do ciągłej komunikacji z Market Partnerami w swoich strukturach downline. Przykładem takiego kontaktu i komunikacji mogą być w szczególności: newslettery, pisemna korespondencja, spotkania osobiste, kontakty telefoniczne, poczta głosowa, poczta elektroniczna oraz towarzyszenie Market Partnerom ze struktury downline na spotkaniach, sesjach szkoleniowych i innych wydarzeniach MONAT. Market Partnerzy ze struktury upline są również zachęcani do motywowania i szkolenia nowych Market Partnerów w zakresie znajomości produktów MONAT, skutecznych technik sprzedażowych, Planu wynagrodzenia MONAT oraz przestrzegania Zasad i Procedur Spółki. Komunikacja z Market Partnerami ze struktury downline i ich szkolenie nie mogą się jednak odbywać z naruszeniem ustępu 3.2.

Market Partnerzy nie mogą pobierać opłat za szkolenia MONAT.

MONAT zdecydowanie zachęca Market Partnerów do monitorowania Market Partnerów w ich strukturach downline w celu zapewnienia, że Market Partnerzy w strukturze downline nie składają niewłaściwych oświadczeń dotyczących produktów lub działalności oraz nie angażują się w niewłaściwe lub niezgodne z prawem działania.

4.2.2  - ZWIĘKSZAJĄCE SIĘ OBOWIĄZKI w ZAKRESIE SZKOLENIA

Wraz z awansowaniem na kolejne etapy przywództwa Market Partnerzy zyskują coraz większe doświadczenie w zakresie Technik Sprzedażowych, Wiedzy o Produktach oraz lepsze zrozumienie Programu Działalności MONAT. Firma MONAT będzie wymagała od nich okresowo dzielenia się tą wiedzą z mniej doświadczonymi Market Partnerami w ich organizacji.

4.2.3  - CIĄGŁE OBOWIĄZKI w ZAKRESIE SPRZEDAŻY

Niezależnie od swojego poziomu osiągnięć Market Partnerzy są nieustająco zobowiązani do osobistego promowania sprzedaży poprzez pozyskiwanie nowych Klientów Detalicznych i Klientów VIP oraz poprzez obsługę swoich istniejących Klientów.

4.3  - ZAKAZ DYSKREDYTOWANIA

MONAT pragnie dostarczać Market Partnerom najlepsze produkty, Plan wynagrodzenia oraz usługi w branży. w związku z tym cenimy konstruktywną krytykę i komentarze. Wszelkie takie komentarze należy przekazywać na piśmie do działu obsługi klienta iw MP MONAT. Chociaż MONAT ceni wszelką konstruktywną informację zwrotną, negatywne komentarze i uwagi Market Partnerów dotyczące Spółki w stosunkach zewnętrznych, jej produktów lub Planu wynagrodzenia nie przynoszą żadnego innego skutku jak demotywowanie innych Market Partnerów MONAT. z tego względu, jak również w celu dawania właściwego przykładu swojej struktury downline , Market Partnerzy nie mogą pomawiać, dyskredytować ani przedstawiać negatywnych komentarzy dotyczących MONAT, innych Market Partnerów MONAT, produktów MONAT, Planu wynagrodzenia ani kierowników i dyrektorów czy też pracowników MONAT.

4.4  - DOSTARCZANIE DOKUMENTACJI WNIOSKODAWCOM

Market Partnerzy są zobowiązani do dostarczania najnowszej wersji Zasad i Procedur oraz Planu wynagrodzenia osobie, którą sponsorują jako nowego Market Partnera, zanim taka osoba podpisze Umowę Market Partnera (lub muszą się upewnić, że ma ona dostęp do tych materiałów w wersji elektronicznej). Ponadto egzemplarze Zasad i Procedur oraz Planu wynagrodzenia można pobrać ze strony internetowej MONAT.

4.5  - ZGŁASZANIE NARUSZANIA ZASAD

Market Partnerzy, którzy dowiedzą się o naruszeniu popełnionym przez innego Market Partnera, są zobowiązani do zgłoszenia takiego naruszenia Departamentowi Zgodności. Szczegóły dotyczące takich zdarzeń, jak daty, liczba wystąpień, zaangażowane osoby oraz dokumentacja uzupełniająca, powinny zostać uwzględnione w takim zgłoszeniu.

ARTYKUŁ 5 – WYMAGANIA SPRZEDAŻOWE

5.1  - SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

Plan wynagrodzenia MONAT opiera się na sprzedaży produktów MONAT na rzecz końcowych konsumentów. Market Partnerzy muszą spełniać wymogi w zakresie sprzedaży detalicznej osobiście oraz jako struktura downline (jak również spełniać inne wymogi określone w Umowie) w celu kwalifikowania się do otrzymywania bonusów i prowizji oraz awansowania na wyższe poziomy osiągnięć.

Market Partnerzy muszą spełniać następujące wymogi, żeby kwalifikować się do otrzymywania prowizji:


 1. a)Market Partnerzy muszą spełniać wymogi w zakresie Osobistej Wartości Sprzedaży (PV) w celu spełnienia wymogów związanych z ich rangą, które zostały określone w Planie wynagrodzenia MONAT;
 2. b)Market Partnerzy muszą spełniać wymogi w zakresie Grupowej Wartości Sprzedaży w celu spełnienia wymogów związanych z ich rangą, które zostały określone w Planie wynagrodzenia MONAT.

5.2  - BRAK OGRANICZEŃ TERYTORIALNYCH

Nikomu nie przyznaje się terytoriów wyłącznych. Nie ma żadnych opłat franczyzowych.

5.3  - PROGRAM MONAT FLEXSHIP

W ramach zapewnienia dodatkowej wygody swoim Klientom VIP oraz Market Partnerom MONAT oferuje im Program Flexship z automatyczną comiesięczną dostawą produktów MONAT na ich adres domowy. Dla każdego konta Klienta VIP wymagane są unikatowe karty kredytowe, adresy, numery telefonów i adresy e-mail. MONAT przeprowadzi audyt i dochodzenie w sprawie wszelkich podejrzanych zamówień i kont. Prowizje mogą zostać wstrzymane do czasu przeprowadzenia dochodzenia.

*Czas składania zamówień związanych z programem Flexship będzie domyślnie ustawiony na wschodnią strefę czasową USA (EST).

5.4  - DOWODY ZAKUPU

Rejestry dokumentujące zakupy internetowe realizowane przez Klientów będą prowadzone przez MONAT.

5.4  - AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE DOTYCZĄCE ZAPISANYCH KART KREDYTOWYCH/DEBETOWYCH

MONAT korzysta z usług aktualizacji konta oferowanych przez pewne banki w celu zapewnienia, że dane dotyczące Twojej karty kredytowej przechowywane w naszym systemie są aktualne. Jeżeli Twój bank oferuje takie usługi, to będą one automatycznie aktualizowały numer Twojej karty oraz datę jej ważności w naszym systemie. Jeżeli nie chcesz, żeby dane Twojej karty kredytowej/debetowej były automatycznie aktualizowane, możesz zrezygnować z tych usług, kontaktując się z bankiem, który wydał Twoją kartę kredytową. Wszelkie automatycznie pobierane opłaty, które mogą mieć zastosowanie do Twojego rachunku na skutek niezrezygnowania z tej usługi, nie będą refundowane. Firma MONAT nie jest odpowiedzialna za pokrycie tych opłat.

ARTYKUŁ 6 – BONUSY i PROWIZJE

6.1  - KWALIFIKACJE DO OTRZYMANIA BONUSÓW i PROWIZJI

W celu kwalifikowania się do otrzymywania bonusów i prowizji, Market Partner musi być aktywny i musi przestrzegać postanowień Umowy. Jeżeli Market Partner przestrzega Warunków Umowy, firma MONAT będzie wypłacała prowizje takiemu Market Partnerowi zgodnie z Planem wynagrodzenia. Minimalna kwota, która zostanie wypłacona przez MONAT, to 40 zł. Jeżeli prowizje i bonusy Market Partnera nie wynoszą co najmniej 40 zł, Spółka zwiększy bonusy i prowizje aż do osiągnięcia kwoty 40 zł. Płatność zostanie zrealizowana po naliczeniu kwoty 40 zł.

Przyjęcie jakiejkolwiek formy prowizji, bonusów lub wyjazdów motywacyjnych od MONAT stanowi zgodę Market Partnera na objęcie go Zasadami i Procedurami MONAT.

6.2  - KOREKTY w ZAKRESIE WYSOKOŚCI BONUSÓW i PROWIZJI

6.2.1  - KOREKTY w PRZYPADKU ZWROTU PRODUKTÓW

Market Partnerzy otrzymują bonusy i prowizje na podstawie wielkości sprzedaży rzeczywiście zrealizowanej na rzecz konsumentów końcowych. w przypadku zwrotu produktu MONAT w celu uzyskania zwrotu środków albo w przypadku odkupienia produktu przez Spółkę bonusy i prowizje związane z takim zwracanym lub odkupionym produktem będą pomniejszane począwszy od miesiąca, w którym nastąpił zwrot, a następnie przez kolejne okresy płatności do czasu odzyskania przez MONAT całości bonusów i prowizji wypłaconych na rzecz Market Partnera z tytułu sprzedaży zwracanych produktów. Jeżeli Market Partner rozwiąże Umowę Market Partnera, ale nadal istnieją bonusy i prowizje należne z tytułu zwrotu produktów, które nie zostały jeszcze odzyskane przez Spółkę, pozostała kwota takich bonusów i prowizji może zostać potrącona z kwotami należnymi na rzecz Market Partnera, który rozwiązał swoją Umowę.

6.2.2  - OPŁATY ZA KARTY PŁATNICZE

MONAT regularnie wypłaca bonusy i prowizje za pośrednictwem MoMoney, co obejmuje również kartę debetową MONAT oraz portal internetowy. Obecnie Spółka ponosi wszelkie opłaty związane z tą metodą płatności. Spółka zastrzega sobie prawo do pobierania opłat naliczonych z tytułu takiego programu płatniczego albo Programu Direct Deposit z bonusów i prowizji wypłacanych Market Partnerom. w takim przypadku MONAT powiadomi wszystkich Market Partnerów z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem

6.3  - RAPORTY

Wszelkie informacje dostarczane przez MONAT w Raportach Aktywności Market Partnera, w tym w szczególności Osobista Wartość Sprzedaży (PV) oraz Grupowa Wartość Sprzedaży (albo dowolna ich część), jak również informacje dotyczące działalności sponsorowania w strukturze downline, uważa się za prawidłowe i rzetelne. Istnieje jednak szereg czynników, w tym w szczególności nieuniknione ryzyko błędu ludzkiego, cyfrowego, elektronicznego lub mechanicznego, dokładność, kompletność i terminowość zamówień; odmowa przyjęcia karty kredytowej lub płatności czekiem elektronicznym; zwroty produktów oraz obciążenia zwrotne z tytułu kart kredytowych i czeków elektronicznych, przez co informacje nie są gwarantowane przez MONAT ani osoby tworzące i przesyłające takie informacje.

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBISTEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY ORAZ GRUPOWEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY SĄ PRZEDSTAWIANE „W STANIE, w JAKIM SĄ” („AS IS”), BEZ ŻADNYCH GWARANCJI ANI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. w SZCZEGÓLNOŚCI NIE SKŁADA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI w ZAKRESIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BRAKU NARUSZENIA.

w NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA MONAT ORAZ INNE OSOBY SPORZĄDZAJĄCE LUB PRZESYŁAJĄCE INFORMACJE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI w STOSUNKU DO MARKET PARTNERA ANI INNEJ OSOBY z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, NASTĘPCZYCH i UBOCZNYCH, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ z WYKORZYSTANIA LUB DOSTĘPU DO INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OSOBISTEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY ORAZ GRUPOWEJ WARTOŚCI SPRZEDAŻY (W TYM, w SZCZEGÓLNOŚCI, z TYTUŁU UTRACONYCH KORZYŚCI, BONUSÓW LUB PROWIZJI, UTRATY MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH ORAZ SZKÓD, KTÓRE MOGĄ POWSTAĆ NA SKUTEK NIEDOKŁADNOŚCI, NIEKOMPLETNOŚCI, OPÓŹNIENIA LUB UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA z TAKICH INFORMACJI), NAWET JEŻELI MONAT LUB INNE OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE LUB PRZESYŁAJĄCE TE INFORMACJE ZOSTAŁY UPRZEDZONE o MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. w NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MONAT ANI INNE OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE LUB PRZESYŁAJĄCE INFORMACJE NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI w STOSUNKU DO CIEBIE ANI ŻADNEJ INNEJ OSOBY, w TYM z TYTUŁU UMOWY, NIEDBAŁOŚCI, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKTY, ANI NA PODSTAWIE ŻADNEJ INNEJ TEORII w ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZASAD i POLITYKI z NIĄ ZWIĄZANYCH.

Dostęp do i korzystanie z internetowych usług raportowania MONAT, jak również poleganie na takich informacjach odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Wszelkie takie informacje są podawane „w stanie, w jakim są” („as is”). Jeżeli nie satysfakcjonuje Cię dokładność lub jakość tych informacji, jedynym dostępnym środkiem w tej sytuacji jest dla Ciebie zaprzestanie korzystania z i dostępu do usług raportowania internetowego i telefonicznego MONAT oraz polegania na tych informacjach.

ARTYKUŁ 7 – GWARANCJA NA PRODUKTY i ZWROTY

7.1  - 30-DNIOWA GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY

Spółka MONAT oferuje 30-dniową gwarancję satysfakcji lub zwrotu pieniędzy (z wyłączeniem kosztów wysyłki w ciągu 14 dni) w przypadku każdego zwykłego zamówienia, Flash Sale, promocji, zamówienia Flexship lub zamówienia rejestracyjnego w ramach rejestracji w programie Klienta VIP przez program Flexship. Uwaga: po upływie 14 dni opłaty za wysyłkę nie podlegają zwrotowi.

Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie jest zadowolony z zakupionego produktu MONAT, może zwrócić nieużywaną część produktu spółce MONAT w ciągu 30 dni i otrzymać pełny zwrot kwoty zakupu (w tym kosztów wysyłki, jeśli dokona zwrotu w ciągu 14 dni).

Środki zostaną zwrócone WYŁĄCZNIE za pośrednictwem metody płatnościużytej do opłacenia pierwotnego zakupu.

Jakikolwiek towar sklasyfikowany w momencie sprzedaży jako niepodlegający zwrotowi, wycofany ze sprzedaży lub sezonowy nie podlega zwrotowi kosztów.

7.2  - ZWROT PRODUKTÓW PO 30 DNIACH

Po 30 dniach firma MONAT oferuje zwrot pieniędzy w wysokości 90% kwoty zakupu (z wyłączeniem kosztów przesyłki) za wszystkie zwrócone nieotwarte i nieużywane produkty nabyte w drodze zwykłego zamówienia, Flash Sale, promocji, zamówienia Flexship lub zamówienia rejestracyjnego w ramach rejestracji w programie Klienta VIP przez program Flexship. Po otrzymaniu zwrotu produktów chętnie zwrócimy kwotę zakupu (pomniejszoną o koszty wysyłki), korzystając z tej samej metody, którą dokonano płatności. Wszelkie zwroty dokonane później niż 90 dni od daty otrzymania zamówienia przez klienta lub Market Partnera nie będą akceptowane.

7.3  - ZWROT ZAPASÓW i POMOCY SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ MARKET PARTNERA W PRZYPADKU ROZWIĄZANIA UMOWY

Po rozwiązaniu Umowy Market Partner może zwrócić swój Zestaw Startowy oraz wszelkie produkty i pomoce sprzedażowe, które posiada, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Aby uzyskać zwrot pieniędzy od firmy MONAT zgodnie z naszą polityką, należy spełnić następujące wymagania:

 1. 1.przedmioty te można zwrócić wyłącznie w przypadku, gdy zostały zakupione osobiście przez Market Partnera MONAT (zakupy od innych Market Partnerów lub osób trzecich nie podlegają zwrotowi);
 2. 2.przedmioty te muszą się nadawać do ponownej sprzedaży (patrz definicja „nadający się do ponownej sprzedaży” poniżej);
 3. 3.produkty muszą być zakupione w MONAT w ciągu roku przed datą anulowania.

Market Partner otrzyma zwrot 90% kosztów netto pierwotnej ceny zakupu. Poniesione przez Market Partnera koszty dostawy produktów oraz koszty ich odesłania nie są przez nas zwracane. Jeżeli zakupu dokonano za pomocą karty kredytowej, zwrot zostanie dokonany na jej rachunek. Jeżeli Market Partner otrzymał bonus lub prowizję z tytułu zakupu produktu, a następnie zechce dokonać jego zwrotu, przyznana mu za niego premia i/lub prowizja zostanie odliczona od kwoty zwrotu.

Produkty i pomoce sprzedażowe uznaje się za nadające się do ponownej sprzedaży, jeśli spełniony jest każdy z poniższych warunków: 1) są nieotwarte i nieużywane; 2) opakowanie i etykieta nie zostały zmienione ani uszkodzone; 3) są w takim stanie, że sprzedaż towaru za pełną cenę jest uzasadnioną praktyką handlową w ramach handlu; 4) zostaną zwrócone do MONAT w ciągu roku od daty zakupu. Jakikolwiek towar sklasyfikowany w momencie sprzedaży jako niepodlegający zwrotowi, wycofany ze sprzedaży lub sezonowy nie nadaje się do ponownej sprzedaży.

7.4  - PROCEDURY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ZWROTÓW

Poniższe procedury dotyczą wszystkich zwrotów w celu uzyskania zwrotu pieniędzy:

Zwroty kwalifikujących się produktów są akceptowane w okresie do 90 dni od daty ich otrzymania. Produkty muszą być nieotwarte/nieużywane i muszą się znajdować w oryginalnych opakowaniach. Aby oddać produkt i otrzymać zwrot pieniędzy, towar należy zwrócić bezpośrednio firmie MONAT, postępując zgodnie z poniższymi krokami:

 1. A.Najpierw należy uzyskać autoryzowany numer zwrotu towaru (RMA), kontaktując się z Działem Wsparcia MONAT pod numerem

  00800 1211102 lub mailowo pod adresem: PLMonatWsparcie@monatglobal.com

  Należy przy tym podać swój numer zamówienia i określić, czy zwrócona ma zostać cała czy częściowa kwota.

  Numer zwrotu towaru wygasa po 30 dniach. Produkt musi zostać dostarczony do magazynu w ciągu 30 dni od nadania numeru RMA.
 2. B.Do pakowania produktów, które mają zostać zwrócone, należy używać odpowiednich kartonów i materiałów opakowaniowych. Wszystkie zwroty muszą zostać wcześniej opłacone przez Market Partnera lub klienta. MONAT nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Ewentualną odpowiedzialność za zagubienie przesyłki zwrotnej w transporcie ponosi Market Partner lub klient, który zdecydował się zwrócić produkt. Jeżeli przesyłka zwrotna nie zostanie dostarczona do centrum dystrybucyjnego MONAT, obowiązek ustalenia jej lokalizacji spoczywa na Market Partnerze lub kliencie.

Produkty należy zwrócić do firmy MONAT w ciągu 90 dni od daty zakupu. Jakikolwiek towar sklasyfikowany w momencie sprzedaży jako niepodlegający zwrotowi, wycofany ze sprzedaży lub sezonowy, nie podlega zwrotowi pieniędzy.

7.5  - ODBIÓR ZWROTU PIENIĘDZY

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany po otrzymaniu przez nas zwróconych przedmiotów zgodnie z powyższą procedurą RMA. Jeśli odebrane przez nas towary okażą się uszkodzone, nie będą podlegać zwrotowi pieniędzy. Zwroty nie obejmują żadnych kosztów wysyłki ani opłat manipulacyjnych. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany zgodnie z oryginalną formą płatności użytej do pierwotnej transakcji i będzie wynosił równowartość ceny produktu lub 90%, jeśli produkt zostanie zwrócony po 30 dniach, po potrąceniu kosztów wysyłki i opłat manipulacyjnych.

Prosimy mieć na uwadze, że przetworzenie zwrotu dokonanego na kartę kredytową lub debetową może zająć bankowi nawet 10 dni roboczych, w zależności od czasu przetwarzania. Czas ten może się znacząco różnić w zależności od wystawcy karty.

ARTYKUŁ 8 – ROZWIĄZYWANIE SPORÓW i ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

8.1  - SANKCJE DYSCYPLINARNE

Naruszenie Umowy, niniejszych Zasad i Procedur, naruszenie przepisów prawa, w tym w szczególności naruszenie istniejącego obowiązku lojalności, wszelkie niezgodne z prawem, oszukańcze, zwodnicze lub nieetyczne zachowania biznesowe, jak również wszelkie działania lub zaniedbania Market Partnera, które – według wyłącznego uznania Spółki – mogą przynieść szkodę reputacji i dobremu imieniu Spółki (takie jak działania lub zaniedbania, które nie mogą być wiązane z działalnością Market Partnera MONAT), mogą spowodować, według uznania MONAT, zastosowanie jednego lub kilku następujących środków naprawczych:

 1. a)udzielenie pisemnego upomnienia lub nagany;
 2. b)żądanie natychmiastowego zastosowania środków naprawczych przez Market Partnera;
 3. c)nałożenie grzywny, która może zostać potrącona z bonusów i premii Market Partnera;
 4. d)utratę prawa do jednej lub kilku wypłat bonusu i prowizji;
 5. e)MONAT może wstrzymać wobec Market Partnera wypłatę całości lub części bonusów i prowizji w okresie, w którym MONAT prowadzi postępowanie wyjaśniające dotyczące działania rzekomo stanowiącego naruszenie Umowy (jeżeli działalność Market Partnera zostanie rozwiązana z powodów dyscyplinarnych, Market Partner nie będzie uprawniony do otrzymania prowizji lub bonusów, których wypłata została wstrzymana na czas postępowania wyjaśniającego);
 6. f)zawieszenie Umowy Market Partnera na jeden lub więcej okresów rozliczeniowych;
 7. g)trwała lub tymczasowa utrata lub obniżenie bieżącej Rangi Market Partnera (którą później Market Partner może odzyskać);
 8. h)przeniesienie lub usunięcie części lub całości struktury downline Market Partnera albo Market Partnerów ze struktury downline struktury downline naruszającego Market Partnera;
 9. i)rozwiązanie Umowy Market Partnera naruszyciela;
 10. j)zawieszenie lub odebranie dostępu do Back Office lub Replikowanej Strony naruszającemu Market Partnerowi;
 11. k)jakiekolwiek inne środki wyraźnie dozwolone przepisami Umowy albo takie, których zastosowanie MONAT uzna za wskazane i adekwatne w celu należytego naprawienia szkód spowodowanych w całości lub w części naruszeniem przez Market Partnera zasady lub postanowienia umownego. Jeżeli MONAT uzna to za stosowne, Spółka może wszcząć postępowanie prawne w celu uzyskania finansowego i/lub słusznego zadośćuczynienia.

8.2  - SKARGI i REKLAMACJE

Jeżeli Market Partner chce złożyć skargę lub reklamację dotyczącą innego Market Partnera w zakresie dowolnej praktyki lub zachowania w odniesieniu do jego działalności MONAT, Market Partner w pierwszej kolejności powinien zgłosić problem swojemu Sponsorowi, który powinien zbadać tę kwestię i spróbować ją rozwiązać wraz ze Sponsorem w strukturze upline drugiej strony. Jeżeli sprawa wiąże się z interpretacją lub naruszeniem zasady Spółki, należy ją zgłosić pisemnie do Departamentu Zgodności. Departament Zgodności zbada daną sprawę i podejmie działania zmierzające do znalezienia odpowiedniego rozwiązania.

8.3  - MEDIACJA

Przed wszczęciem postępowania arbitrażowego, o którym mowa w ustępie 8.4 poniżej, strony spotkają się w dobrej wierze i podejmą próbę rozwiązania wszelkich sporów związanych z Umową w drodze niewiążącej mediacji. Jedna osoba, która będzie akceptowalna dla obydwóch stron, zostanie wyznaczona na mediatora. Mediacja będzie prowadzona w terminie 60 dni od daty wyznaczenia mediatora. Wynagrodzenie i koszty mediatora, jak również koszty prowadzenia mediacji zostaną podzielone równo pomiędzy strony. Każda ze stron wpłaci swoją część prognozowanych kosztów w terminie co najmniej dziesięciu (10) dni przed rozpoczęciem mediacji. Każda ze stron ponosi swoje własne koszty prawne, jak również inne koszty i wydatki związane z prowadzeniem mediacji oraz uczestnictwem w mediacji. Mediacje odbędą się w Doral na Florydzie i potrwają nie dłużej niż dwa dni robocze.

8.4  - PRAWO WŁAŚCIWE, JURYSDYKCJA i MIEJSCE

Jurysdykcja i miejsce rozstrzygania wszelkich spraw niepodlegających arbitrażowi znajdują się wyłącznie w Polsce. Prawo polskie reguluje wszelkie inne kwestie związane z Umową lub z niej wynikające.

ARTYKUŁ 9 – PŁATNOŚĆ i WYSYŁKA

9.1  - OGRANICZENIA w ZAKRESIE KORZYSTANIA PRZEZ STRONY TRZECIE z KART KREDYTOWYCH ORAZ DOSTĘPU DO RACHUNKU BANKOWEGO

Market Partner nie może pozwolić innemu Market Partnerowi ani Klientowi na korzystanie z jego informacji dotyczących płatności lub obciążanie jego kont czekowych w celu zarejestrowania ich lub skłonienia do zakupu produktów lub usług od Spółki.

9.2  - PODATKI OD SPRZEDAŻY

Wszelka sprzedaż produktów MONAT podlega obowiązującym podatkom, w tym podatkowi od wartości dodanej („VAT”). Aby postępować zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, MONAT pobiera i odprowadza podatek VAT od wszystkich produktów zakupionych przez Market Partnerów, Klientów VIP i Klientów Detalicznych.

9.3  - ZASADY DOTYCZĄCE WYSYŁKI

Klient zazwyczaj otrzymuje zamówienie w ciągu 7–10 dni roboczych od jego złożenia. MONAT dostarczy każdą część zamówienia znajdującą się aktualnie w magazynie. Jeśli jednak zamówiona pozycja jest niedostępna w magazynie, zostanie ona umieszczona na liście zaległych zamówień i wysłana, gdy MONAT otrzyma dodatkowe zapasy produktów.

ARTYKUŁ 10 – BRAK AKTYWNOŚCI i ROZWIĄZANIE

10.1  - SKUTKI ROZWIĄZANIA UMOWY

Dopóki Market Partner pozostaje aktywny i przestrzega postanowień Umowy Market Partnera oraz niniejszych Zasad i Procedur, dopóty MONAT będzie wypłacać na rzecz takiego Market Partnera prowizje i bonusy zgodnie z Planem wynagrodzenia. Bonusy i prowizje otrzymywane przez Market Partnera stanowią całość wynagrodzenia z tytułu wysiłków podejmowanych przez Market Partnera w zakresie generowania sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z generowaniem sprzedaży (w tym budowania struktur  downline ).

w przypadku nieprzedłużenia przez Market Partnera jego Umowy Market Partnera lub rozwiązania jego Umowy Market Partnera (wszystkie te metody będą dalej zwane „rozwiązaniem”) byłemu Market Partnerowi nie będzie przysługiwało żadne prawo, tytuł, roszczenie ani udział w struktury downline , w której działał, ani żadne prowizje i bonusy z tytułu sprzedaży generowanej przez tę organizację. Market Partner, którego działalność zostanie rozwiązana, traci wszelkie prawa przysługujące Market Partnerom. Dotyczy to również prawa do występowania w charakterze Market Partnera (w mediach społecznościowych lub w inny sposób).

Obejmuje to prawo do prowadzenia sprzedaży produktów MONAT oraz prawo do otrzymywania w przyszłości prowizji, bonusów lub innego dochodu wynikającego z prowadzenia sprzedaży lub innych działań byłej struktury downline Market Partnera. w przypadku rozwiązania Umowy Market Partner zrzeka się wszelkich przysługujących mu praw, w tym w szczególności praw własności do jego byłej struktury downline , jak również prawa do wszelkich bonusów i prowizji oraz innego wynagrodzenia z tytułu prowadzenia sprzedaży oraz innej działalności jego byłej struktury downline .

Po rozwiązaniu Umowy przez Market Partnera były Market Partner nie będzie przedstawiał się jako Market Partner MONAT ani nie będzie miał prawa do prowadzenia sprzedaży produktów MONAT. Market Partner, którego Umowa Market Partnera zostanie rozwiązana, otrzyma prowizje i bonusy wyłącznie za ostatni pełen okres rozliczeniowy, w którym pozostawał aktywny przed rozwiązaniem (pomniejszone o wszelkie kwoty, których wypłata została wstrzymana na czas prowadzenia postępowania wyjaśniającego poprzedzającego przymusowe rozwiązanie Umowy Market Partner).

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy z Market Partnerem następujące części niniejszych Zasad i Procedur pozostaną w mocy: 3.10.1, 3.10.2, 3.2.3, 4.3.

10.2  - ROZWIĄZANIE z POWODU BRAKU AKTYWNOŚCI

Market Partnerzy, którzy osobiście zdobędą mniej niż 200 punktów Osobistej Wartości Sprzedaży (PV) w dowolnym okresie rozliczeniowym, nie otrzymają prowizji z tytułu sprzedaży wygenerowanej przez ich strukturę downline w takim okresie. Jeżeli Market Partner nie odnowi swojej Umowy na kolejny rok poprzez zapłatę rocznej opłaty, jego konto zostanie rozwiązane a jego struktura downline oraz klienci zostaną skompresowani i przekazani do struktury upline Market Partnera, którego Umowa została rozwiązana.

10.3  - ROZWIĄZANIE PRZEZ MONAT

W przypadku naruszenia przez Market Partnera warunków Umowy, z uwzględnieniem możliwych zmian wprowadzonych przez Spółkę MONAT według jej wyłącznego uznania, na Market Partnera mogą zostać nałożone sankcje wymienione w ustępie 8.1, włączając w to rozwiązanie jego Umowy Market Partnera.

Ponadto komentarze lub posty w mediach społecznościowych, które stwierdzają, sugerują lub nawiązują do faktu, że dana osoba nie jest już Market Partnerem MONAT, zostaną uznane za publiczną rezygnację. Takie oświadczenia mogą skutkować natychmiastowym rozwiązaniem Umowy z Market Partnerem.
Rozwiązanie wchodzi w życie z dniem nadania powiadomienia o rozwiązaniu pocztą tradycyjną, e-mailem, faksem lub pocztą kurierską na ostatni znany adres pocztowy lub adres e-mail Market Partnera lub jego numer faksu bądź do rąk jego pełnomocnika albo z chwilą doręczenia Market Partnerowi takiego powiadomienia o rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej.

w przypadku wymuszonego wypowiedzenia umowy przez MONAT Market Partner nie może się ponownie ubiegać o współpracę, pod żadną nazwą ani podmiotem, przez okres 12 miesięcy od daty wypowiedzenia. Wniosek będzie wymagał wyraźnej pisemnej zgody kierownika MONAT, wydanej po rozpatrzeniu go przez Departament Zgodności MONAT.

MONAT zastrzega sobie prawo do rozwiązania wszystkich Umów Market Partnerów za uprzednim trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem, jeżeli MONAT postanowi:

 1. a)zaprzestać prowadzenia działalności;
 2. b)rozwiązać Spółkę lub
 3. c)zakończyć dystrybucję swoich produktów za pośrednictwem Market Partnerów.

10.4  - ROZWIĄZANIE PRZEZ MARKET PARTNERA

Market Partner w niniejszym Programie Sprzedaży Bezpośredniej ma prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie, niezależnie od powodu. Powiadomienie o rozwiązaniu musi zostać złożone do działu obsługi klienta i MP firmy MONAT.

10.5  - NIEPRZEDŁUŻENIE UMOWY

Market Partner może również dobrowolnie rozwiązać swoją Umowę Market Partnera poprzez nieprzedłużenie Umowy w rocznicę jej zawarcia. Spółka również może postanowić o nieprzedłużeniu Umowy Market Partnera w rocznicę jej zawarcia.

10.6  - ROZWIĄZANIE UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYN

MONAT zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny według własnego uznania w dowolnym czasie za trzydziestodniowym (30) pisemnym wypowiedzeniem. Rozwiązanie będzie skuteczne z dniem nadania powiadomienia o rozwiązaniu pocztą tradycyjną, e-mailem, faksem lub pocztą kurierską na ostatni znany adres pocztowy lub adres e-mail Market Partnera lub jego numer faksu bądź do rąk jego pełnomocnika albo z chwilą doręczenia Market Partnerowi takiego powiadomienia o rozwiązaniu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie miało miejsce wcześniej. MONAT nie musi mieć żadnego powodu ani udowadniać żadnej przyczyny w celu rozwiązania Umowy z Market Partnerem. w przypadku rozwiązania Umowy z Market Partnerem, Market Partnerowi nie przysługują żadne roszczenia wobec MONAT, podmiotów z nią powiązanych lub kierowników, dyrektorów, agentów, pracowników, urzędników i przedstawicieli ani żadne roszczenia o zwrot utraconych korzyści, utraconych możliwości lub inne odszkodowania. Warunki niniejszej umowy zastępują wszelkie roszczenia ustawowe i wynikające z prawa zwyczajowego, w tym, bez ograniczeń, prawo do wypowiedzenia stosunku umownego z zachowaniem rozsądnego okresu wypowiedzenia.

ZASADY POSTĘPOWANIA

Niniejsze zasady mają na celu ochronę Market Partnera, jego działalności, marki MONAT oraz wszystkich Konsumentów.

Ważne jest, aby zrozumieć, że sukces wszystkich Market Partnerów MONAT zależy od uczciwości osób, które wprowadzają nasze produkty na rynek. Firma MONAT ustanowiła standardy akceptowalnego postępowania w biznesie. Zawsze należy się komunikować uczciwie, z szacunkiem, precyzyjnie i rzetelnie, dopuszczać i doceniać różnice, okazywać sprawiedliwość, tolerancję i szacunek wszystkim osobom związanym z MONAT, bez względu na rasę, płeć, klasę społeczną czy religię. Pozwala to na stworzenie otwartej atmosfery pracy zespołowej, dobrych morale i ducha wspólnoty.

Market Partner jest zobowiązany do ochrony i promowania dobrej reputacji spółki MONAT i jej produktów.

Należy unikać wszelkich nieuprzejmych, zwodniczych, wprowadzających w błąd, nieetycznych, niemoralnych zachowań lub praktyk, w tym nieeleganckich słów lub zwrotów, które mogą zaszkodzić wizerunkowi MONAT.

Należy przeczytać i zrozumieć Umowę z Market Partnerem oraz Zasady i Procedury. Market Partner przyjmuje do wiadomości, że przystępuje do MONAT i możliwości biznesowych dobrowolnie i z własnej woli, biorąc na siebie wszelką odpowiedzialność i ryzyko finansowe.

Market Partner jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich Zasad i Procedur, które MONAT może okresowo zmieniać według własnego uznania, jak również wszystkich przepisów prawa federalnego, stanowego i lokalnego dotyczących działalności MONAT i postępowania Market Partnera.

Należy zawsze przedstawiać się jako Niezależny Market Partner MONAT i nie podawać niewłaściwych informacji o produkcie lub biznesie ani nie angażować się w żadne nielegalne lub niewłaściwe działania.

Przed udzieleniem komukolwiek pomocy przy rejestracji należy przedstawić dokładne informacje i objaśnić Umowę Klienta VIP lub Umowę Market Partnera, Plan wynagrodzenia oraz Zasady i Procedury.

Należy zawsze informować klientów detalicznych, Klientów VIP i nowych Market Partnerów o naszej polityce 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

Należy szanować każdą napotkaną osobę, w tym potencjalnych klientów, innych Market Partnerów i pracowników Spółki. Market Partnerzy są zobowiązani używać odpowiedniego języka, zarówno w mowie, jak i na piśmie. Niewłaściwe jest obraźliwe zachowanie lub używanie języka lub zachowań o charakterze molestowania seksualnego.

Od Market Partnera oczekuje się, że będzie się starał rozwiązywać problemy biznesowe w sposób terminowy i profesjonalny, pełen taktu, wrażliwości, dobrej woli i dbając o to, aby nie stwarzać dodatkowych problemów. w kontaktach z innymi pracownikami należy zapewnić taki poziom obsługi, jakiego sami sobie życzymy.

Należy się skupić na tym, co pozytywne. Składanie lekceważących oświadczeń na temat MONAT, branży, innych firm lub ich produktów, innych Market Partnerów, pracowników, produktów, kampanii sprzedażowych i marketingowych lub Planu wynagrodzenia, a także składanie oświadczeń, które w sposób nieuzasadniony obrażają, umniejszają, wprowadzają w błąd lub wymuszają na innych, nie służy niczemu innemu niż szkodzeniu MONAT i tłumieniu entuzjazmu innych Market Partnerów.

ARTYKUŁ 11 – SŁOWNIK TERMINÓW

AKTYWNY MARKET PARTNER

Market Partner, który spełnia minimalne wymogi w zakresie Osobistej Wartości Sprzedaży (PV), określone w Planie wynagrodzenia MONAT, co kwalifikuje go do otrzymywania bonusów i prowizji za dany miesiąc.

OSOBA POWIĄZANA

Wspólnik, partner, manager albo inna osoba posiadająca udział własnościowy lub obowiązki zarządcze w Podmiocie Gospodarczym.

UMOWA

Umowa zawarta pomiędzy Spółką a każdym Market Partnerem, na którą składa się Umowa i Wniosek Market Partnera, Zasady i Procedury MONAT, Plan wynagrodzenia MONAT oraz Formularz Rejestracji Podmiotu Gospodarczego MONAT (jeżeli ma zastosowanie), w obecnej formie z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez firmę MONAT według jej wyłącznego uznania. Dokumenty te są łącznie zwane Umową.

PODMIOT GOSPODARCZY

Spółka osobowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub podmiot innego rodzaju, który uzyska status Market Partnera i złoży wymagany Formularz Rejestracji Podmiotu Gospodarczego MONAT.

LIKWIDACJA KONTA

Usunięcie konta Market Partnera. Likwidacja konta może być dobrowolna poprzez rezygnację, nieodnowienie, brak aktywności lub wypowiedzenie umowy z podaniem przyczyny.

FIRMA/SPÓŁKA

Terminy „Firma” i „Spółka” w znaczeniu nadanym im w Umowie oznaczają MONAT Global.

GRUPA

Wszyscy Market Partnerzy sponsorowani pod danym Market Partnerem patrząc w dół do pierwszego Market Partnera posiadającego rangę Managing Market Buildera (MMB) lub wyższą w każdej gałęzi struktury downline.

GRUPOWA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY (GV)

Osobista Wartość Sprzedaży (PV) Market Partnera i jego struktury downline aż do następnego Managing Market Buildera, bez wliczania go, lub osoby wyżej (według Rangi w Karierze). Kiedy Market Partner w Twojej Grupie po raz pierwszy awansuje do poziomu Managing Market Buildera, jego GV zostanie uwzględniony w Twoim GV wyłącznie w celach kwalifikacyjnych dla danego miesiąca.

BEZPOŚREDNIE GOSPODARSTWO DOMOWE

Wszystkie osoby fizyczne, które mieszkają lub prowadzą działalność pod tym samym adresem zamieszkania i są spokrewnione lub spowinowacone albo które mieszkają razem jako jednostka rodzinna lub w jednostka działająca na zasadach rodziny. Gospodarstwo domowe obejmuje, w szczególności, małżonków, głowy gospodarstwa domowego jak również członków rodziny pozostających na utrzymaniu, zamieszkałych w tym samym domu.

POZIOM

Warstwy Market Partnerów ze struktury downline w strukturze downline danego Market Partnera. Termin ten odnosi się do relacji z Market Partnerem, powiązanym z danym Market Partnerem w strukturze upline, definiowanej przez liczbę Market Partnerów pomiędzy nimi, którzy są związani stosunkiem Sponsorowania. Na przykład, jeżeli a sponsoruje B, który sponsoruje C, który sponsoruje D, który sponsoruje E, to E jest na czwartym poziomie A.

RAPORT AKTYWNOŚCI MARKET PARTNERA

Raport internetowy generowany przez MONAT, który zawiera krytyczne dane dotyczące tożsamości Market Partnerów, Informacje Sprzedażowe oraz dane dotyczące działalności w zakresie rejestracji struktury downline każdego Market Partnera. Raport ten zawiera informacje poufne oraz stanowiące tajemnicę handlową, które są zastrzeżone dla MONAT i dostępne dla Market Partnerów wyłącznie za pośrednictwem Back Office.

OFICJALNY MATERIAŁ MONAT

Dokumenty, prezentacje audio lub wideo, jak również inne materiały opracowane, wydrukowane, opublikowane oraz dystrybuowane przez MONAT na rzecz Market Partnerów.

OSOBISTA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY (PV)

Całkowita wartość sprzedaży produktów sprzedanych w miesiącu kalendarzowym:

 1. a)przez Spółkę na rzecz Market Partnera;
 2. b)przez Spółkę na rzecz Klientów Detalicznych Market Partnera;
 3. c)przez Spółkę na rzecz Klientów VIP Market Partnera.

REKRUTACJA

Dla celów Polityki Konfliktu Interesów MONAT (ustęp 3.10) termin rekrutacja oznacza próbę lub rzeczywiste sponsorowanie, pozyskiwanie, zachęcanie lub podejmowanie wysiłków w celu wpłynięcia w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio albo za pośrednictwem osoby trzeciej, na innego Market Partnera MONAT lub Klienta VIP do rejestracji lub uczestnictwa w innej organizacji marketingu wielopoziomowego, marketingu sieciowego lub sprzedaży bezpośredniej.

REPLIKOWANA STRONA

Strona, która jest dostarczana przez MONAT na rzecz Market Partnerów i która wykorzystuje szablony strony internetowej opracowane przez MONAT. Koszt Replikowanej Strony jest włączony w koszt zakupu Zestaw Startowego i rocznej opłaty za odnowienie.

KLIENT DETALICZNY

Osoba fizyczna, która kupi produkty MONAT od MONAT, ale która nie jest uczestnikiem Planu wynagrodzenia MONAT. Klient Detaliczny może uczestniczyć w Programie MONAT Flexship, rejestrując się jako Klient VIP na stronie internetowej swojego Market Partnera MONAT.

ROLL-UP (PODCIĄGNIĘCIE)

Metoda, dzięki której miejsce w struktury downline zwolnione przez Market Partnera, którego Umowa. Market Partnera została rozwiązana, zostaje zapełnione.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Wszelkiego rodzaju media internetowe, które umożliwiają, ułatwiają lub pozwalają na prowadzenie rozmów, komentowanie, ocenianie lub dodawanie treści wygenerowanych przez użytkownika, w odróżnieniu od mediów tradycyjnych, które przedstawiają treści, ale nie pozwalają czytelnikom/widzom/słuchaczom na udział w tworzeniu i opracowywaniu treści ani na komentowanie treści lub reagowanie na nie. Przykładami mediów społecznościowych są w szczególności, blogi, czaty, Facebook, Myspace, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Delicious, oraz YouTube.

SPONSOR

Market Partner, który zarejestruje innego Market Partner w Spółce i zostanie wskazany jako Sponsor we Wniosku i Umowie Market Partnera. Działanie w zakresie rejestrowania innych osób oraz szkolenia ich na Market Partnerów zwane jest „sponsorowaniem”.

ZESTAW STARTOWY

Wybór Materiałów Szkoleniowych MONAT, próbek produktów oraz materiałów dotyczących prowadzenia działalności, który każdy Market Partner jest zobowiązany kupić.

RANGA

„Tytuł w Karierze” oznacza najwyższą rangę, jaką Market Partner osiągnął w danym momencie w Planie wynagrodzenia MONAT. „Ranga uprawniająca do wypłaty” oznacza rangę, zgodnie z którą Market Partner jest kwalifikowany do otrzymania prowizji i bonusów w bieżącym okresie rozliczeniowym.

UPLINE

Termin ten odnosi się do Market Partnera lub Market Partnerów znajdujących się nad Market Partnerem w linii sponsorowania w kierunku Spółki. Mówiąc odwrotnie, jest to linia sponsorów, która łączy danego Market Partnera ze Spółką.