MONAT-Logos-grey-2_03

„MONAT“ SĄLYGOS IR PROCEDŪROS


„MONAT Natural Europe Limited“ filialas „MONAT Global Lithuania“
Įsigalioja 2023 m. balandžio 30 d.

1.1  - Į „MARKET PARTNER“ SUTARTĮ ĮTRAUKTOS SĄLYGOS IR PROCEDŪROS BEI KOMPENSAVIMO PLANAS

Sąlygos ir procedūros, dabartine forma ir kartkartėmis pakeistos išimtinai „MONAT Natural Europe Limited“ filialo „MONAT Global Lithuania“ („MONAT“ arba „Bendrovė“) nuožiūra, yra įtrauktos ir yra neatsiejama „MONAT Market Partner“ Sutarties dalis. Kai šiose Sąlygose ir procedūrose vartojamas terminas „Sutartis“, jis bendrai reiškia „MONAT Market Partner“ Paraišką ir Sutartį, šias Sąlygas ir procedūras, „MONAT“ Kompensavimo planą bei „MONAT“ Verslo subjektų registracijos formą (jei taikoma). Šie dokumentai yra įtraukti į „MONAT Market Partner“ Sutartį (visi dabartine forma ir kartkartėmis pakeisti „MONAT“) kaip nuoroda. „Market Partners“ yra atsakingas už tai, kad perskaitytų, suprastų, laikytųsi ir užtikrintų, kad jie žino ir veikia pagal naujausią šių Sąlygų ir procedūrų versiją. Remdamas ar registruodamas naują „Market Partner“, remiantis „Market Partner“ yra atsakingas už tai, kad pareiškėjui būtų suteikta naujausia šių Sąlygų ir procedūrų bei „MONAT“ Kompensavimo plano versija arba turėtų prieigą prie jų internete, prieš „Market Partner“ Sutarties vykdymo pradžią.

1.2  - SĄLYGŲ IR PROCEDŪRŲ TIKSLAS

„MONAT“ yra tiesioginio pardavimo bendrovė, kuri savo produktus parduoda per nepriklausomus „Market Partner“ („Market Partner“ arba „Market Partners“). Svarbu suprasti, kad Jūsų ir kitų „Market Partner“ sėkmė priklauso nuo mūsų produktus platinančių asmenų sąžiningumo. Siekdama aiškiai apibrėžti ryšius, egzistuojančius tarp „Market Partner“ ir „MONAT“, bei aiškiai nustatyti priimtino verslo elgesio standartą, „MONAT“ parengė Sutartį.

„MONAT Market Partners“ privalo laikytis visų Sąlygų ir procedūrų, kurias „MONAT“ savo nuožiūra gali retkarčiais keisti, taip pat visų federalinių, valstijų ir vietos įstatymų, reglamentuojančių jų „MONAT“ verslą ir jų elgesį. Kadangi Jūs galite nežinoti daugelio šios praktikos standartų, labai svarbu, kad perskaitytumėte ir laikytumėtės šių Sąlygų ir procedūrų. Atidžiai peržiūrėkite informaciją, pateiktą šiose Sąlygose ir procedūrose, nes jos paaiškina ir reglamentuoja Jūsų, kaip nepriklausomo rangovo, santykius su Bendrove. Jei turite klausimų dėl kokios nors politikos ar taisyklės, nedvejodami kreipkitės į savo Rėmėją ar „MONAT“.

1.3  - SUTARTIES PAKEITIMAI

Kadangi taikomi įstatymai periodiškai kinta ir mūsų verslo aplinka vystosi sparčiai, „MONAT“ pasilieka teisę keisti Sutartį ir jos kainas, vadovaudamasi tik visiška savo nuožiūra. Pasirašydami šią „Market Partner“ Sutartį ir prisijungdami prie „MONAT“ kaip „Market Partner“, galintis gauti komisinius, premijas ir apdovanojimus iš „MONAT“, „Market Partner“ sutinka laikytis naujausios šių Sąlygų ir procedūrų, kurias „MONAT“ laikas nuo laiko keičia, versijos. Pakeitimai atliekami vadovaujantis tik „MONAT“ nuožiūra. Pakeitimai įsigalioja praėjus trisdešimt (30) dienų po pranešimo apie Sąlygų ir procedūrų pakeitimus paskelbimo. Pakeitimai netaikomi atgaline data, veiksmams, kurie buvo atlikti iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. „MONAT“ visiems „Market Partner“ pateikia arba suteikia prieigą prie visos pakeistų Sąlygų ir procedūrų kopijos vienu ar keliais iš šių būdų: (1) paskelbiant oficialioje Bendrovės svetainėje; 2) elektroniniu paštu (el. paštas); (3) paskelbiant „Market Partner“ „Back Office“ erdvėje; 4) įtraukiant į Bendrovės periodinius leidinius; arba (5) specialiais laiškais. Tęsdamas „Market Partner“ „MONAT“ verslo veiklą arba priimdamas iš „MONAT“ komisinius, premijas ar apdovanojimus, „Market Partner“ pripažįsta pakeistas Sąlygas ir procedūras bei sutinka jų laikytis.

1.4  - VĖLAVIMAI

„MONAT“ neatsako už savo įsipareigojimų vykdymo vėlavimą ar jų nevykdymą, kai toks vykdymas tampa neįmanomu (force-majeure) dėl aplinkybių, kurių ji negali pagrįstai kontroliuoti. Tai apima, bet neapsiriboja, streikus, sunkumus, susijusius su darbo jėga, riaušes, karą, gaisrą, mirtį, tiekimo šaltinio apribojimą arba Vyriausybės nutarimus ar įsakymus.

1.5  - SĄLYGŲ IR NUOSTATŲ PAKEITIMAS

Jei nustatoma, kad bet kuri dabartinės formos arba iš dalies pakeista Sutarties nuostata dėl kokių nors priežasčių yra negaliojanti arba neįgyvendinama, nutraukiama tik negaliojanti nuostatos (-ų) dalis (-ys), o likusios sąlygos ir nuostatos lieka galioti. Nutraukta nuostata ar jos dalis turi būti pertvarkyta, kad kuo tiksliau atspindėtų nuostatos; tikslą.

1.6  - ATSISAKYMAS

Bendrovė niekada neatsisako teisės reikalauti, kad būtų laikomasi Sutarties ir taikomų įstatymų, reglamentuojančių verslo veiklą. Tai, kad „MONAT“ nepasinaudojo kokia nors Sutartimi numatyta teise ar įgaliojimais arba primygtinai nereikalavo, kad „Market Partner“ griežtai laikytųsi bet kokio Sutartyje numatyto įsipareigojimo ar nuostatos, ir joks šalių paprotys ar praktika, prieštaraujantys Sutarties sąlygoms, nėra „MONAT“ teisės reikalauti, kad būtų tiksliai laikomasi Sutarties, atsisakymas. „MONAT“ atsisakymas gali būti įvykdytas tik raštu įgalioto Bendrovės pareigūno. „MONAT“ bet kokio „Market Partner“ pažeidimo atsisakymas arba bet kokios konkrečios „Market Partner“ Sutarties nuostatos ar šių Sąlygų ir procedūrų nuostatos atsisakymas neturi įtakos „MONAT“ teisėms dėl bet kokio paskesnio pažeidimo ir neturi jokios įtakos kito „Market Partner“ teisėms ar įsipareigojimams. Be to, joks „MONAT“ delsimas ar neveikimas pasinaudoti bet kokia teise, atsiradusia dėl pažeidimo, neturi įtakos ar nekenkia „MONAT“ teisėms į tą ar kitą paskesnį pažeidimą.

Bet koks „Monat Partner“ iškeltas reikalavimas ar ieškinys „MONAT“ atžvilgiu neapsaugo „Market Partner“ nuo bet kurio Sutarties termino ar nuostatos vykdymo.

2 SKYRIUS – TAPIMAS „MARKET PARTNER“

2.1  - REIKALAVIMAI, TAIKOMI NORINT BŪTI „MARKET PARTNER“

Norėdamas būti „MONAT Market Partner“, kiekvienas pareiškėjas privalo:


 1. a)būti pilnametis savo gyvenamojoje valstybėje (šalyje);
 2. b)gyventi Lietuvoje arba bet kurioje šalyje, kurioje „MONAT“ oficialiai leidžia vystyti verslą;
 3. c)pateikti „MONAT“ savo asmens kodą ir mokesčių registravimo įrodymą kartu su savo juridiniu vardu*;
 4. d)įsigyti „MONAT“ Pradedančiojo (-iosios) rinkinį (Pradedančiojo rinkinio arba produktų paketo grąžinimas yra savanoriškas paskyros atšaukimas);
 5. e)spausdintine arba internetine forma „MONAT“ pateikti tinkamai užpildytą „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį;
 6. f)pateikti galiojantį fizinį adresą, nesusietą su jokia kita „MONAT“ paskyra. Nefiziniai adresai, įskaitant paštų skyrių dėžutes, centrinį paštą, pakavimo punktas ir kitus ne fizinius adresus, užkirs kelią komisinių mokėjimui;
 7. g)pateikti galiojantį unikalų el. pašto adresą, nesusietą su jokia kita „MONAT“ paskyra;
 8. h)pateikti galiojančią unikalią kredito kortelę arba kitą mokėjimo būdą, nesusietą su jokia kita „MONAT“ paskyra;
 9. i)negali būti kalėjime ar kitaip įkalintas pataisos įstaigoje;
 10. j)per pastaruosius 7 metus nebuvo teistas arba nesiginčijo dėl nusikaltimo. Nusikaltimai, padaryti daugiau nei prieš 7 metus, bus peržiūrimi „MONAT“ savo nuožiūra ir dėl to pareiškėjas gali būti netinkamas būti „MONAT Market Partner“;
 11. k)nebūti „MONAT“ ar kokios nors dukterinės įmonės dabartiniu darbuotoju, pareigūnu ar direktoriumi, arba anksčiau minėtos įmonės sutuoktiniu ar registruotu namų partneriu;
 12. l)turėti teisę verstis verslu Lietuvoje arba bet kurioje šalyje, kurią „MONAT“ oficialiai paskelbė esanti atvira;
 13. m)negali būti jokios kitos tinklinės rinkodaros, tiesioginės prekybos įmonės darbuotojas.

*Jei naudojami neteisingi duomenys, o galiojantys nepateikiami per atitinkamą laiką, „MONAT“ pasilieka teisę nutraukti „Market Partner“ sutartį. Bendrovė pasilieka teisę atmesti bet kokias naujo „Market Partner“ paraiškas arba paraiškas dėl atnaujinimo.

2.2  - VERSLO RINKINIAI IR PRODUKTŲ ĮSIGIJIMAS

Išskyrus „MONAT“ Pradedančiojo (-iosios) rinkinio įsigijimą, nė vienas asmuo neprivalo pirkti „MONAT“ produktų, paslaugų ar pardavimų pagalbinių priemonių arba mokėti mokesčio ar rinkliavos, kad taptų „Market Partner“. Siekdama supažindinti naujus „Market Partner“ su „MONAT“ produktais, paslaugomis, pardavimo metodais, pardavimų pagalbinėmis priemonėmis ir kitais klausimais, Bendrovė reikalauja, kad jie įsigytų Pradedančiojo (-iosios) rinkinį. „MONAT“ atpirks Pradedančiojo (-iosios) rinkinius, kuriuos dar galima perparduoti, iš bet kurio „Market Partner“, kuris pagal 7 skirsnio sąlygas nutraukia savo „Market Partner“ Sutartį.

2.3  - „MARKET PARTNER“ PRIVALUMAI

„MONAT“ priėmus „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį, naujasis „Market Partner“ galės naudotis Kompensavimo plano ir „Market Partner“ Sutarties privalumais. Šie privalumai apima teisę:


 1. a)parduoti „MONAT“ produktus ir iš šių pardavimų gauti pelno;
 2. b)gauti mažmenines lengvatas / komisinius už mažmeninės prekybos pirkimus;
 3. c)dalyvauti „MONAT“ Kompensavimo plane (gauti premijas ir komisinius, turint tokią teisę);
 4. d)remti kitus asmenis, kaip VIP klientus arba „Market Partner“, “MONAT“ versle ir tokiu būdu kurti Rinkodaros organizaciją bei daryti pažangą „MONAT“ Kompensavimo plane;
 5. e)gauti periodinę „MONAT“ literatūrą ir kitus „MONAT“ pranešimus;
 6. f)dalyvauti „MONAT“ remiamose palaikymo, aptarnavimo, mokymų, motyvavimo ir pripažinimo renginiuose, jei reikia, sumokėjus atitinkamus mokesčius; ir
 7. g)dalyvauti „Market Partner“ skirtuose reklaminiuose ir skatinamuosiuose konkursuose bei programose, kurias remia „MONAT“.

2.4  - SUTARTIES TERMINAS IR JOS ATNAUJINIMAS

„Market Partner“ Sutarties terminas yra vieneri metai nuo jos priėmimo „MONAT“ dienos (jei ji nebuvo nutraukta anksčiau laiko pagal 10 skirsnį). „Market Partner“ gali atnaujinti savo „Market Partner“ Sutartį kiekvienais metais, sumokėdami metinį atnaujinimo mokestį 45 € ir visus kitus taikomus mokesčius, likus 30 dienų arba likus ne daugiau kaip 30 dienų iki jų „Market Partner“ Sutarties sudarymo metinės datos. Pratęsimo mokestį galima mokėti tik kartu su įprastiniais užsakymais (jo negalima mokėti kartu su „Flash Sale“). Jei atnaujinimo mokestis nesumokamas iki „Market Partner“ metinių dienos arba per 30 dienų po jos, „Market Partner“ paskyra bus sustabdyta 15-ai dienų („Laikino sustabdymo laikotarpis“). Laikino sustabdymo laikotarpiu „Market Partner“ dar gali atkurti savo „Market Partner“ paskyrą už 100 JAV dolerių mokestį, plius ir visus taikomus mokesčius. Atkreipkite dėmesį, kad „Market Partner“ negali pateikti užsakymų, jei pratęsimo mokestis nesumokamas iki sustabdymo laikotarpio. Užsakymai gali būti teikiami sumokėjus atnaujinimo mokestį. Jei pasibaigus 15 dienų laikino sustabdymo laikotarpiui „Market Partner“ paskyra nebus atkurta, „Market Partner“ paskyra bus uždaryta kartu nutraukiant ir „Market Partner“ Sutartį. Atšaukus „Market Partner“ Sutartį, „Market Partner“ paskyra bus uždaryta, o jų žemesnioji linija bus prijungta prie aukščiau esančios linijos ir nebus pakeista.

„Market Partner“ paskyra gali būti atkurta per 6 mėnesius nuo tos dienos, kai paskyra buvo uždaryta dėl nepratęsimo, sumokėjus nesumokėtą pratęsimo mokestį, tačiau jis neteks bet kokios buvusios žemesnės linijos.

Priešingu atveju, prieš vėl įsiregistruodamas, „Market Partner“, kurio paskyra buvo uždaryta, turės išlikti neaktyvus (t. y. nepirkti „MONAT“ produktų perpardavimui, neparduoti „MONAT“ produktų, neremti, nedalyvauti „MONAT“ renginiuose, nedalyvauti jokioje kitoje „Market Partner“ veikloje ir nevykdyti jokio kito „MONAT“ verslo) šešis (6) mėnesius nuo nutraukimo dienos.

3 SKYRIUS - „MONAT“ VERSLO VALDYMAS

3.1  - „MONAT“ PROGRAMOS LAIKYMASIS

„Market Partner“ privalo laikytis „MONAT“ Rinkodaros plano sąlygų, išdėstytų oficialioje „MONAT“ literatūroje. „Market Partner“ negali siūlyti „MONAT“ galimybės per ar naudodamiesi kitomis sistemomis, programomis, pardavimo priemonėmis ar rinkodaros metodais, išskyrus tuos, kurie specialiai nurodyti oficialioje „MONAT“ literatūroje. „Market Partner“ negali reikalauti ar skatinti kitų esamų ar būsimų „Market Partner“ ar VIP klientų dalyvauti „MONAT“ kitokiu būdu, nei numatyta oficialioje „MONAT“ literatūroje. „Market Partner“ negali reikalauti ar skatinti kitų esamų arba būsimų „Market Partner“ arba VIP klientų vykdyti bet kokią sutartį ar susitarimą, išskyrus oficialias „MONAT“ sutartis ir susitarimus, kad taptų „MONAT Market Partner“ arba VIP klientu. Be to, „Market Partner“ negali reikalauti ar skatinti kitų esamų ar būsimų VIP klientų ar „Market Partner“ pirkti iš ar mokėti bet kuriam asmeniui ar kitam subjektui, kad galėtų dalyvauti „MONAT“ Kompensavimo plane, išskyrus tuos pirkimus ar mokėjimus, kurie nustatyti kaip rekomenduojami ar reikalingi oficialioje „MONAT“ literatūroje.

3.2  - REKLAMA

3.2.1  - BENDROJI INFORMACIJA

Visi „Market Partner“ turi saugoti ir skatinti gerą „MONAT“ bei jos produktų reputaciją. „MONAT“ rinkodara ir reklama, „MONAT“ galimybės, Kompensavimo planas ir „MONAT“ produktai turi atitikti viešąjį interesą ir vengti bet kokio nesąžiningo, apgaulingo, klaidinančio, neetiško ar amoralaus elgesio ar praktikos.

Norėdami reklamuoti produktus ir didžiulę galimybę, kurią suteikia „MONAT“, „Market Partner“ yra skatinami naudoti „MONAT“ sukurtas pardavimų pagalbines priemones ir pagalbinę medžiagą. „Market Partners“ neleidžiama kurti savo firminių pardavimo priemonių ar medžiagos. Šio reikalavimo pagrindimas paprastas. „MONAT“ kruopščiai parengė savo produktus, produktų etiketes, Kompensavimo planą ir reklaminę medžiagą, siekdama užtikrinti, kad kiekvienas „MONAT“ aspektas būtų sąžiningas, teisingas, pagrįstas ir atitiktų didelius ir sudėtingus federalinių ir valstijų įstatymų teisinius reikalavimus. Jei „MONAT Market Partner“, nepaisant jų sąžiningumo ir gerų ketinimų, būtų leista kurti savo pardavimų pagalbines priemones ir reklaminę medžiagą, tikimybė, kad jie netyčia pažeis tam tikrą skaičių statutų ar reglamentų, turinčių įtakos „MONAT“ verslui, yra beveik neabejotina. Šie pažeidimai, nors jų gali būti palyginti nedaug, keltų pavojų visų „Market Partner“ „MONAT“ galimybei.

Todėl „Market Partner“ negali kurti savo literatūros, reklamos, pardavimų pagalbinių priemonių, verslo įrankių, reklaminės medžiagos ar internetinių tinklalapių. „Market Partner“ taip pat negali naudoti jokios literatūros, reklamos, pardavimų pagalbinių priemonių, verslo įrankių, reklaminės medžiagos ar internetinių tinklalapių, gautų iš bet kurio šaltinio, išskyrus pačią Bendrovę. „Market Partner“ gali atsisiųsti ir gauti patvirtintą reklaminę medžiagą per savo „Back Office“.

„Market Partner“ gali sukurti komandos firminę atributiką, kurią galėtų dovanoti komandos nariams. Daiktai negali būti parduodami siekiant pelno arba reklamuojami „MONAT“ renginiuose. Patvirtintus „MONAT“ logotipus rasite „Back Office“. „MONAT“ pasilieka teisę reikalauti, kad „Market Partner“ nutrauktų bet kokio daikto su „MONAT“ pavadinimu platinimą, jei „MONAT“ savo nuožiūra nusprendžia, kad jis yra netinkamas.

3.2.2  - SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA

A. Jei „Market Partner“ naudojasi bet kokia socialine žiniasklaida, jis ne tik atitinka visus kitus šiose sąlygose ir procedūrose nurodytus reikalavimus, bet ir sutinka su kiekvienu iš šių:

 1. Jokioje socialinės žiniasklaidos svetainėje negalima parduoti produktų ar užsiregistruoti. Norint generuoti pardavimą, socialinės žiniasklaidos svetainė turi susieti tik su „Market Partner“ „MONAT“ nukopijuota internetine svetaine.
 2. Kiekvienas „Market Partner“ privalo laikytis socialinės žiniasklaidos svetainės naudojimo sąlygų. Jei socialinės žiniasklaidos svetainė neleidžia jos naudoti komercinei veiklai, turite laikytis svetainės naudojimo sąlygų.
 3. „Market Partner“ negali naudoti jokios socialinės žiniasklaidos svetainės, kurioje jie diskutuoja, reklamuoja arba aptarė ar reklamavo „MONAT“ verslą arba „MONAT“ produktus, kad tiesiogiai ar netiesiogiai prašytų „MONAT Market Partner“ vykdyti kitą tiesioginio pardavimo arba tinklo rinkodaros programą (bendrai , „tiesioginis pardavimas“). Vykdydamas šią nuostatą, „Market Partner“ nesiima jokių veiksmų, dėl kurių galima pagrįstai numatyti, kad kiti „Market Partners“ turėtų paklausti dėl kitos „Market Partner“ tiesioginės pardavimo veiklos. Šios nuostatos pažeidimas laikomas 3.10 skirsnyje pateiktos neskatinimo nuostatos pažeidimu. Ši nuostata galioja šios Sutarties galiojimo metu ir i) šešis (6) mėnesius visiems „Market Partner“, kuriems suteiktas žemesnis nei „Market Mentor“ rangas, ir ii) dvylika (12) mėnesių visiems „Market Partners“, kuriems suteiktas „Market Mentor“ ir aukštesnis rangas.
 4. „Market Partner“ turi aiškiai identifikuoti save kaip nepriklausomus „MONAT Market Partners“ ir pateikti nuorodą į jų nukopijuotą internetinę svetainę.
 5. „Market Partners“ negali imtis jokių veiksmų ar kurti profilio, kad suklaidintų asmenį, kad jie pateko į oficialų įmonės socialinės žiniasklaidos puslapį, įskaitant, bet neapsiribojant, naudoti „MONAT“ logotipą ar bet ką panašaus profilio nuotraukoje ar reklamjuostėje.

Jei „Market Partner“ sukuria verslo profilio puslapį bet kurioje socialinės žiniasklaidos svetainėje, kurioje reklamuojamas arba yra susijęs su „MONAT“, jo produktais ar galimybėmis, verslo profilio puslapis turi būti susijęs tik su „MONAT Market Partner“ verslu ir „MONAT“ produktais. Jei „MONAT Market Partner“ verslas atšaukiamas dėl kokios nors priežasties arba „Market Partner“ tampa neaktyvus, „Market Partner“ turi išjungti verslo profilio puslapį.

B. Atsiliepimai ir nuotraukos „Prieš ir Po“.
1. Visi atsiliepimai ir nuotraukos „prieš ir po“ turi būti tikros, skaidrios, patvirtintos ir atitikti dabartinius „MONAT“ produkto reikalavimus. Norėdami paskelbti nuotraukas „prieš ir po“, „Market Partners“ turi atlikti šiuos veiksmus:

 1. a)nurodykite asmenį ir ar jis yra nepriklausomo „MONAT Market Partner“ giminaitis ar artimiausias šeimos narys“;
 2. b)pasidalykite tikrais rezultatais;
 3. c)aiškiai ir matomai atskleisti, kaip dažnai ir kiek laiko buvo naudojami „MONAT“ produktai (jei įmonės medžiagos nenurodo kitaip) ir ar kokie nors kiti produktai ar procedūros prisidėjo prie rezultatų;
 4. d)aiškiai ir matomai atskleiskite naudojamo (-ų) „MONAT“ produkto (-ų) pavadinimą;
 5. e)nuotraukos „prieš ir po“ turi būti daromos tomis pačiomis sąlygomis, o pataisymai ir nuotraukų redagavimai neleidžiami;
 6. f)kiekvienoje nuotraukoje subjektas turi būti atpažįstamas kaip tas pats asmuo;
 7. g)odos priežiūros rezultatams pasiekti makiažą galima naudoti tol, kol jis nekeičia rezultatų poveikio;
 8. h)„Market Partners“ negali naudoti „stock“ nuotraukų reklamuodami, pardavinėdami ar siūlydami parduoti „MONAT“ produktus;
 9. i)„Market Partners“ turi sugebėti apginti visų pranešimų kilmę ir išvaizdą.

3.2.3  - ELGESYS INTERNETE

A. Jokių nepriklausomų internetinių svetainių

Joks „Market Partner“ negali savarankiškai kurti, publikuoti, palaikyti ar valdyti svetainės, kurioje būtų naudojami „MONAT“ pavadinimai, logotipai ar produktų aprašymai arba kitaip reklamuojami (tiesiogiai ar netiesiogiai) „MONAT“ produktai ar „MONAT“ galimybė, taip pat joks „Market Partner“ negali pardavinėti MONAT produktų internetu kitaip nei per Replikuotą interneto svetainę arba „MONAT“ įmonės interneto svetainę. „Market Partner“ internete negali naudoti „aklosios“ reklamos skelbimų, kuriuose pateikiami teiginiai apie produktą ar pajamas, kurie galiausiai siejami su „MONAT“ produktais, „MONAT“ galimybe ar „MONAT“ Kompensavimo planu. Bet kurios kitos interneto svetainės ar tinklalapio (įskaitant, bet neapsiribojant, aukcionų svetaines, pvz., „eBay“) naudojimas siekiant skatinti „MONAT“ produktų pardavimą, „MONAT“ galimybę arba Kompensavimo planą yra šių Sąlygų ir procedūrų pažeidimas ir dėl to gali būti taikomos bet kokios 8.1 skirsnyje nustatytos drausminės sankcijos.


B. Nukopijuotos internetinės svetainės

Jei „Market Partners“ nori naudoti interneto tinklalapį savo verslui reklamuoti, jie gali tai padaryti tik naudodamasis Bendrovės nukopijuotos interneto svetainės programa. Ši programa leidžia „Market Partner“ reklamuotis internete ir ją galima pritaikyti naudojant „Market Partner“ pranešimą bei kontaktinę „Market Partner“ informaciją. Šios svetainės yra nepastebimai tiesiogiai susietos su oficialia „MONAT“ svetaine, suteikiančia „Market Partner“ profesionalų ir įmonės patvirtintą statusą internete.

Už nukopijuotą svetainę papildomai mokėti nereikia. „Market Partner“ yra atsakingi ir atsako už turinį, kurį jie įtraukia į savo nukopijuotas svetaines, ir privalo reguliariai peržiūrėti turinį, kad užtikrintų, jog jis yra tikslus ir aktualus.

„Market Partner“ negali keisti savo nukopijuotų svetainių prekės ženklo, meno kūrinių, išvaizdos ar dizaino ir negali naudoti savo nukopijuotų svetainių ne „MONAT“ produktams, paslaugoms ar galimybėms reklamuoti ar parduoti. Konkrečiai, „Market Partner“ negali pakeisti tokios išvaizdos (padėties, dydžio ir t. t.) arba funkcionalumo:

 • „MONAT“ nepriklausomo „Market Partner“ logotipo
 • „Market Partner“ vardo
 • „MONAT“ Bendrovės svetainės peradresavimo mygtuko
 • meno kūrinių, logotipų ar grafikos
 • originalaus teksto.

Kadangi nukopijuotos svetainės yra laikomos myMONAT.com domene, „MONAT“ pasilieka teisę gauti analizę ir informaciją apie nukopijuotos svetainės naudojimą.

Pagal numatytuosius nustatymus „Market Patner“ „MONAT“ nukopijuotos svetainės URL yra www.myMONAT.com/﹤„Market Partner“ ID#﹥. „Market Partner“ privalo pakeisti šį numatytąjį ID ir pasirinkti unikalų identifikuojantį svetainės pavadinimą, kuris negali:

 • būti painiojamas su kitomis „MONAT“ bendrovės interneto svetainės dalimis;
 • klaidinti žmones, priverčiant juos manyti, kad jie pateko į „MONAT“ bendrovės puslapį;
 • būti painiojamas su bet kokiu „MONAT“ pavadinimu;
 • turėti bet kokių nemalonių, klaidinančių ar netinkamų žodžių ar frazių, galinčių pakenkti „MONAT“ įvaizdžiui.

„Market Partner“ negali gauti pajamų iš nukopijuotų svetainių per susijusias programas, „adSense“ arba panašias programas.


C. Domenų pavadinimai ir elektroniniai paštai

„Market Partner“ jokiam interneto domeno vardui negali naudoti ar bandyti registruoti jokių „MONAT“ prekybinių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų pavadinimų, paslaugų ženklų, produktų pavadinimų, Bendrovės pavadinimo ar bet kurio iš jų darinio. „Market Partner“ taip pat negali į bet kurį el. pašto adresą įtraukti ar bandyti įtraukti jokių Bendrovės prekybinių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų pavadinimų, paslaugų ženklų, produktų pavadinimų, Bendrovės pavadinimo ar bet kurio iš jų darinio, išskyrus bendrovės patvirtintą būdą.


D. Saitai

Nukreipiant tinklo srautą į „MONAT“ nukopijuotą svetainę, iš nuorodos ir supančio konteksto derinio turi būti aišku, kad nuoroda susieta su nepriklausomo „MONAT Market Partner“ svetaine. Bandymai klaidinti tinklo srautą verčiant juos manyti, kad eina į „MONAT“ bendrovės svetainę, nors iš tikrųjų jie patenka į „Market Partner“ nukopijuotą svetainę, nebus leidžiami. Sprendimą, kas klaidina protingą svetainės skaitytoją ar vartotoją, savo nuožiūra nustato „MONAT“.


E. Skelbimai internete

„Market Partner“ negali naudoti internetinių skelbimų svetainių (įskaitant „Craigslist“) konkrečių „MONAT“ produktų talpinimui, pardavimui ar mažmeninei prekybai. „Market Partner“ gali naudoti internetines skelbimų svetaines (įskaitant „Craigslist“) ieškodami perspektyvos, įdarbindami, remdami ir informuodami visuomenę apie „MONAT“ galimybę, jei naudojami „MONAT“ patvirtinti šablonai / vaizdai. Šiuose šablonuose „Market Partner“ bus nurodytas kaip nepriklausomas „MONAT Market Partner“. Jei pateikiama nuoroda ar URL, jis turi būti susietas su „Market Partner“ nukopijuota svetaine arba įmonės interneto svetaine.


F. Perku-parduodu svetainės

„MONAT“ draudžia „Market Partners“ skelbti ar parduoti „MONAT“ produktus perku-parduodu svetainėse, tokiose kaip rinkos svetainės arba internetinių aukcionų svetainėse pvz. „Amazon“, „eBay“, „Facebook“ grupėse, Walmart.com ir kituose pirkimo / prekybos / apsikeitimo puslapiuose ar socialinės žiniasklaidos platformose. Be to, „Market Partners“ negali teikti „MONAT“ produktų asmeniui (-ims) ar subjektams perpardavimo tikslais trečiosios šalies interneto svetainėje. Bet kokių „MONAT“ produktų mažmeninė prekyba šiose svetainėse ar platformose yra rimtas pažeidimas, už kurį bus taikomos sankcijos iki ir įskaitant „MONAT“ paskyros laikiną sustabdymą ar visišką uždarymą. „MONAT“ leidžia naudoti šiuos forumus, reklamuojant nepriklausomą „Market Partner“, „MONAT“ galimybę ir „MONAT“ produktus. (Daugiau informacijos ieškokite 3.6.2 skirsnyje- Pareiškimai apie produktus ir 3.6.3 - Pajamų prognozės.). Ši nuostata galioja ir po „Market Partner“ sutarties nutraukimo.


G. Reklamjuostės

„Market Partner“ gali talpinti reklamjuostės reklamas svetainėje, jei naudojami „MONAT“ patvirtinti šablonai ir vaizdai. Visos reklamjuostės reklamos turi būti susietos su „Market Partner“ nukopijuota svetaine. „Market Partner“ internete negali naudoti aklosios reklamos (reklama, neatskleidžianti Bendrovės tapatybės) ar internetinių svetainių, kuriose pateikiami pareiškimai apie produktą ar pajamas, kurie galiausiai siejami su „MONAT“ produktais ar „MONAT“ galimybe.


H. Brukalo susiejimas

Brukalo susiejimas apibrėžiamas kaip kelių iš eilės to paties ar panašaus turinio pateikimas į tinklaraščius, vikį, svečių knygas, svetaines ar kitas viešai prieinamas internetines diskusijų lentas ar forumus ir yra draudžiamas. Tai apima tinklaraščio brukalą, tinklaraščio komentarų brukalą ir (arba) nelegalią optimizaciją. Bet kokie komentarai, kuriuos „Market Partner“ pateikia tinklaraščiuose, forumuose, svečių knygose ir pan., turi būti unikalūs, informatyvūs ir aktualūs.


I. Skaitmeninių medijų pateikimas

„Market Partners“ gali įkelti, pateikti ar publikuoti su „MONAT“ susijusį, savo sukurtą vaizdo, garso ar nuotraukų turinį skelbti arba reklamuoti „MONAT“ produktus ir galimybę. „Market Partners“ turi užtikrinti, kad bet kokios pretenzijos apie „MONAT“ produktus ar galimybę atitinka šias Sąlygas ir procedūras. Visi įkėlimai turi atitikti „MONAT“ vertybes, prisidėti prie „MONAT“ bendruomenės ir didesnio gėrio. „Market Partner“ turi aiškiai identifikuoti save kaip nepriklausomą „MONAT Market Partner“ pačiame turinyje ir turinio aprašymo žymėje, atitikti visus autorių teisių / teisinius reikalavimus ir nurodyti, kad tik jie atsako už turinį.


J. Rėmėjų nuorodos / „Pay-Per-Click“ (PPC) skelbimai

Rėmėjų nuorodos arba reklamos, mokamos už paspaudimą (PPC), yra priimtinos. Paskirties URL turi būti į remiančio „Market Partner“ nukopijuotą svetainę. Rodomas URL taip pat turi būti remiančio „Market Partner“ nukopijuotos svetainės adresas ir neturi būti rodomas joks URL, dėl kurio vartotojas galėtų manyti, kad jis buvo nukreiptas į „MONAT“ Bendrovės svetainę, arba būti netinkamas ar kaip nors klaidinantis.


K. Viliojimas registruotis

„MONAT“ netoleruoja bet kokių viešai dalijamų viliojimo priemonių kaip priemonės skatinti ar vilioti registruotis į „MONAT“. Tokios nepriimtinos viliojimo priemonės yra pinigai, nemokamas arba sumažinta kaina produktas, specialūs mokymai, loterijos, dovanų dalijimai, išpirkimas ir kitos panašios viliojimo formos. Bet kokie viešai skelbiami socialinės žiniasklaidos pranešimai, skelbimai ar dovanų dalijimai yra nepriimtini ir yra laikomi bandymu „nusipirkti verslą“ bei yra netoleruojami nei „MONAT“, nei šios srities lyderių.

„MONAT“ leidžia asmeniškai suderintus pasiūlymus (pvz., siūlyti produktų pavyzdžius) tarp „Market Partner“ ir asmeninių perspektyvų. „MONAT“ taip pat leidžia skatinti „Market Partner“ siūlomas paskatas to „Market Partner“ komandos nariui kaip pelnytą apdovanojimą už pardavimą ar pripažinimą. Ši viliojimo politika taikoma tiek „Market Partners“, tiek VIP klientų bandymams suvilioti.

M. Dovanojimai ir akcijos

„MONAT“ leidžia dovanojimus ir akcijas, kai jos vykdomos privačiai su esamais komandos nariais, kai remiamasi „MONAT“ produktų pardavimu galutiniams vartotojams. „Market Partners“ yra atsakingas už visų atitinkamos šalies įstatymų laikymąsi. Primygtinai rekomenduojame kiekvienam „Market Partner“, nusprendusiam rengti dovanojimus ar akcijas, pasikonsultuoti su advokatu (arba buhalteriu) ir atitinkama mokesčių institucija, kad būtų užtikrintas įstatymų ir mokesčių atskaitomybės reikalavimų laikymasis. „Market Partners“ turi nurodyti, kad dovanojimas ar konkursas nėra „MONAT“ remiamas ar patvirtintas.

3.2.4  - TELEFONŲ KATALOGŲ SĄRAŠAI IR ATSILIEPIMAS TELEFONU

„Market Partner“ gali savo vardu įrašyti save kaip „Nepriklausomą MONAT Market Partner“ baltuose ar geltonuose telefonų katalogo puslapiuose arba su internetiniais katalogais. Nė vienas „Market Partner“ negali pateikti telefoninių ar internetinių katalogų vaizdinių skelbimų naudodamas „MONAT“ pavadinimą ar logotipą. „Market Partner“ negali atsiliepti telefonu sakydami „MONAT“, „MONAT Incorporated“ ar kitaip, kad skambinantysis patikėtų, jog susisiekė su „MONAT“ bendrovės biuru. „Market Partner“ gali naudoti frazę „Nepriklausomas MONAT Market Partner“ atsiliepdami telefonu arba atsakiklio ar balso pašto sistemoje, kad aiškiai atskirtų nepriklausomo „Market Partner“ „MONAT“ verslą nuo „MONAT“.

Jei „Market Partners“ nori paskelbti savo vardą telefonų ar internetiniame kataloge, jis turi būti nurodytas tokiu formatu:

„Market Partner“ vardas
Nepriklausomas „MONAT Market Partner“

3.2.5  - PREKIŲ ŽENKLAI IR AUTORIŲ TEISĖS

„MONAT“ ir kiti pavadinimai, kurie gali būti naudojami „MONAT“, yra „MONAT“ patentuoti prekybiniai pavadinimai, prekių ženklai ir paslaugų ženklai (bendrai „ženklai“). Šie ženklai yra labai vertingi „MONAT“ ir yra pateikiami „Market Partner“ naudoti tik aiškiai įgaliotu būdu. „MONAT“ neleis naudoti savo prekybinių pavadinimų, prekių ženklų, dizaino ar simbolių jokiam asmeniui, įskaitant „MONAT Market Partner“, be išankstinio rašytinio leidimo. Kaip nepriklausomas „Market Partner“, galite naudoti „MONAT“ pavadinimą taip:

„Market Partner“ vardas Nepriklausomas „MONAT Market Partner“
Pavyzdžiui:
Alice Smith
Nepriklausoma „MONAT Market Partner“

„Market Partners“ gali sukurti komandos firminius „gear“, skirtus dovanoti komandos nariams. Prekės negali būti parduodamos siekiant pelno ar reklamuojamos „MONAT“ renginiuose. Patvirtintus „MONAT“ logotipus galite rasti „back office“. „MONAT“ pasilieka teisę reikalauti, kad „Market Partners“ savo nuožiūra nutrauktų bet kurios prekės su pavadinimu „MONAT“ platinimą, jei manoma, kad tai netinkama.

3.2.6  - ŽINIASKLAIDA IR ŽINIASKLAIDOS UŽKLAUSOS

„Market Partner“ neturi bandyti atsakyti į žiniasklaidos užklausas, susijusias su „MONAT“, jos produktais arba jo ar jos nepriklausomu „MONAT“ verslu. Visos bet kokios rūšies žiniasklaidos užklausos turi būti nedelsiant perduotos „MONAT“ klientų ir „MP“ aptarnavimo skyriui. Ši politika skirta užtikrinti, kad visuomenei būtų teikiama tiksli ir nuosekli informacija bei kuriama tinkama reputacija.

3.2.7  - TELEVIZIJOS IR RADIJO REKLAMA

„Market Partner“ negali naudoti radijo ar televizijos žiniasklaidos „MONAT“ produktams ar galimybei reklamuoti ar platinti be aiškaus raštiško „MONAT“ sutikimo. Tuo atveju, jei „MONAT“ suteikia leidimą naudoti tokios rūšies žiniasklaidą, „MONAT“ turi turėti galutinius įgaliojimus kiekviename gamybos proceso etape, turėdama visas teises į visus įrašus.

3.2.8  - NEPAGEIDAUJAMI EL. LAIŠKAI

„MONAT“ neleidžia „Market Partner“ siųsti nepageidaujamų komercinių elektroninių laiškų, nebent tokie elektroniniai laiškai griežtai atitiktų galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Bet koks „Market Partner“ siunčiamas el. laiškas, reklamuojantis „MONAT“, „MONAT“ galimybę ar „MONAT“ produktus, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. a)jame turi būti pateikiamas veikiantis grįžtamasis siuntėjo el. pašto adresas;
 2. b)el. laiške turi būti įspėjimas, įspėjantis gavėją, kad jie gali atsakyti į el. laišką veikiančiu grįžtamojo el. pašto adresu ir paprašyti, kad jam nebūtų siunčiami būsimi el. laiškai ar korespondencija (veikiantis pranešimas apie atsisakymą);
 3. c)el. laiške turi būti nurodytas fizinis „Market Partner“ adresas;
 4. d)el. laiške turi būti aiškiai nurodyta, kad pranešimas yra reklama arba siūlymas;
 5. e)draudžiama naudoti apgaulingas temos eilutes ir (arba) klaidingą antraštės informaciją.
 6. f)turi būti atsižvelgta į visus atsisakymo prašymus, gautus el. paštu arba įprastu paštu. Jei „Market Partner“ gauna el. laiško gavėjo atsisakymo prašymą, atsisakymo prašymo kopiją „Market Partner“ turi persiųsti Bendrovei.

„MONAT“ gali periodiškai siųsti komercinius el. laiškus „Market Partner“ vardu. Sudarydamas „Market Partner“ Sutartį, „Market Partner“ sutinka, kad Bendrovė gali siųsti tokius el. laiškus ir kad „Market Partner“ fiziniai ir el. pašto adresai bus įtraukti į tokius elektroninius laiškus, kaip nurodyta pirmiau. „Market Partners“ privalo patenkinti dėl tokių Bendrovės siunčiamų elektroninių laiškų gautus atsisakymo prašymus.

3.2.9  - NEPAGEIDAUJAMOS FAKSOGRAMOS

Išskyrus atvejus, kurie nurodyti šiame skyriuje, „Market Partner“ savo „MONAT“ verslo veiklai negali naudoti ar perduoti nepageidaujamų faksogramų ar naudoti automatinę telefono numerio rinkimo sistemą. Sąvoka „nepageidaujamos faksogramos“ reiškia bet kokios medžiagos ar informacijos, reklamuojančios „MONAT“, jos produktus, Kompensavimo planą ar bet kurį kitą bendrovės aspektą, perdavimą faksu bet kuriam asmeniui, išskyrus asmenis, su kuriais „Market Partner“ yra užmezgęs verslo ar asmeninius santykius. Sąvoka „užmegzti verslo ar asmeniniai santykiai“ reiškia ankstesnius ar esamus santykius, susiformavusius savanorišku abipusiu ryšiu tarp „Market Partner“ ir asmens, remiantis: a) asmens užklausa, paraiška, pirkiniu ar sandoriu dėl tokio „Market Partner“ siūlomų produktų; arba b) asmeniniais ar šeimyniniais santykius, kurie anksčiau nebuvo nutraukti nė vienos iš šalių. Sąvoka „automatinė telefono numerio rinkimo sistema“ reiškia įrangą, galinčią: a) saugoti arba gaminti skambintinus telefonų numerius, naudojant atsitiktinį arba nuosekliųjų numerių generatorių; b) rinkti tokius numerius.

3.3  - PREMIJŲ PIRKIMAS DRAUDŽIAMAS

Premijų pirkimas yra griežtai draudžiamas. „Premijų pirkimas“ apima: (a) asmenų ar subjektų registravimą arba tokių asmenų ar subjektų vykdomą nepriklausomo „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį be jų žinios; b) apgaulingą asmens ar subjekto kaip „Market Partner“ registraciją; c) „sukrauti“, tai yra specifinis individualaus VIP kliento ar „Market Partner“ išdėstymas pagal asmenį, esantį pagal savo žemesniąją liniją, o ne asmenį, kuris juos supažindino su „MONAT“, siekiant kvalifikuoti save arba kitus gauti aukštesnį rangą, paskatas, prizus, komisinius arba premijas; d) neegzistuojančių asmenų ar subjektų įtraukimą ar bandymą įtraukti į „Market Partner“; e) „MONAT“ produktų pirkimą kito „Market Partner“ vardu arba naudojant kito „Market Partner“ ID, taip siekiant gauti komisinius ar premijas; f) itin didelio kiekio „MONAT“ produktų, kurių negalima pagrįstai panaudoti ar perparduoti per mėnesį, pirkimą; ir g) bet kokį kitą mechanizmą ar gudrybę, naudojamą siekiant pasiekti reitingo pažangą, paskatas, prizus, komisinius ar premijas, kurie nėra pagrįsti sąžiningais galutinių vartotojų produktų pirkimais.

3.4  - VERSLO SUBJEKTAI

Korporacija, ribotos atsakomybės bendrovė (LLC), individuali įmonė, mažoji bendrija ar kitas „MONAT“ priimtinas juridinis asmuo (šiame skyriuje bendrai vadinami „Verslo subjektu“) gali kreiptis dėl „MONAT Market Partner“ registracijos pateikdamas tinkamai užpildytą „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį bei tinkamai užpildytą Verslo subjekto registracijos formą arba bet koks kitas dokumentas, nurodytas kaip reikalaujama Verslo subjekto registracijos formoje. Jei „Market Partner“ registruojasi internetu, per 30 dienų nuo registracijos internetu „MONAT“ turi būti pateikti Subjekto dokumentai ir Verslo subjekto registracijos forma (negavus šių dokumentų per 30 dienų laikotarpį, „Market Partner“ Sutartis automatiškai nutraukiama). Verslo subjekto registracijos forma turi būti pasirašyta visų akcininkų, narių ar partnerių. Verslo subjektas ir jo akcininkai, nariai, valdytojai, partneriai ar kitos šalys, turinčios bet kokį verslo subjekto nuosavybės dalį ar valdymo atsakomybę (bendrai „Susijusios šalys“), yra individualiai ir solidariai atsakingi už bet kokį įsiskolinimą „MONAT“, „MONAT“ Sąlygų ir procedūrų laikymąsi, „Market Partner“ Sutarties laikymąsi ir visus kitus įsipareigojimus „MONAT“.

Siekiant užkirsti kelią 3.28 skirsnio (draudžiančio parduoti, perduoti ar perleisti „MONAT“ verslą, be raštiško „MONAT“ leidimo) pažeidimui, papildomi partneriai, akcininkai, nariai ar kitos Susijusios šalys gali būti įtraukti į Verslo subjektą tik gavus raštišką Bendrovės sutikimą. Jei partneris, akcininkas, narys ar kita Susijusi šalis yra pridedama be Bendrovės sutikimo, „Market Partner“ Sutartis gali būti atšaukta Bendrovės nuožiūra. Už kiekvieną prašomą pakeitimą mokamas 50 JAV dolerių mokestis, kuris turi būti pridėtas prie rašytinio prašymo ir užpildytos „Market Partner“ Paraiškos bei Sutarties. „MONAT“ gali savo nuožiūra reikalauti notaro patvirtintų dokumentų prieš įgyvendindama bet kokius „MONAT“ verslo pakeitimus. Prašymo apdorojimas gali užtrukti (30) dienų nuo „MONAT“ užklausos gavimo. Atkreipkite dėmesį, kad pakeitimai, leidžiami šiame skyriuje, neapima rėmimo pakeitimo. Rėmimo pokyčiai aptariami 3.5 skirsnyje.

3.4.1  - PAKEITIMAS Į VERSLO SUBJEKTĄ

„Market Partners“ gali pakeisti savo statusą pagal tą patį rėmėją iš asmens į Verslo subjektą arba iš vieno Verslo subjekto tipo į kitą. Už kiekvieną prašomą pakeitimą mokamas 50 JAV dolerių mokestis, kuris turi būti pridėtas prie Verslo subjekto registracijos formos ir visi konkretūs dokumentai, išvardyti kaip reikalaujama verslo subjekto registracijos formoje.... Tokie prašymai pakeisti turi būti pateikti iki gruodžio 1 dienos, kad įsigaliotų kitų metų sausio 1 dieną. Be to, „Market Partner“, valdantys savo „MONAT“ verslą naudodamiesi Verslo subjekto statusu, turi pranešti „MONAT“ apie bet kokių pareigūnų, direktorių, akcininkų, vadovų, narių ar kitų Verslo subjekto susijusių šalių pridėjimą ar pašalinimą.

3.5  - RĖMĖJO KEITIMAS

Siekdama apsaugoti visų „Market Partner“ organizacijų sąžiningumą ir apsaugoti sunkų visų „Market Partner“ darbą, „MONAT“ griežtai nerekomenduoja keisti rėmimo. Rėmimo vientisumo išlaikymas yra labai svarbus kiekvieno „Market Partner“ ir „MONAT“ sėkmei. Todėl perduoti „MONAT Market Partner“ iš vieno rėmėjo kitam neleidžiama, išskyrus kai padaroma klaida pasirenkant tinkamą rėmėją pildant „MONAT“ registraciją internetu.

Apie klaidas reikia pranešti per pradinį trisdešimties (30) dienų laikotarpį iš karto po to, kai „Market Partner“ arba VIP klientas pirmą kartą prisijungia prie „MONAT“. Pasibaigus tokiam pradiniam trisdešimties (30) dienų laikotarpiui, Rėmėjo keisti nebegalima. Norėdami paprašyti rėmėjo pataisymo, „Market Partner“ arba VIP klientas turi susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba, kad inicijuotų užklausos procesą. Visas užklausas dėl Rėmėjo keitimo turi patvirtinti ne tik Bendrovė, bet ir esamas Rėmėjas bei naujasis Rėmėjas.

*Tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis MONAT gali savo nuožiūra per vidaus peržiūros valdybą paskirti rėmėją, kuris gali būti naudingas MONAT verslui arba dalyvaujančių „Market Partner“ verslui.

3.5.1  - ATŠAUKIMAS IR PAKARTOTINĖS PARAIŠKOS PATEIKIMAS

„Market Partners“ gali teisėtai pakeisti organizaciją, savanoriškai nutraukdamas savo „MONAT“ verslą susisiekdamas su „MONAT“ klientų aptarnavimo skyriumi ir likdamas neveikliu (t. y. nepirkdamas „MONAT“ produktų perpardavimui, neparduodamas „MONAT“ produktų, neremdamas, nedalyvaudamas jokiuose „MONAT“ renginiuose ir nedalyvaudamas jokioje kitokioje „Market Partner“ veikloje ar bet kurio kito „MONAT“verslo valdyme) šešis (6) pilnus mėnesius.

Sutuoktiniai ir kiti „Market Partner“ namų ūkio nariai negali registruotis per šį šešių mėnesių laikotarpį. Registruojantis iš naujo, būtina įsigyti naują Pradedančiojo Rinkinį. Praėjus šešių mėnesių neveiklumo laikotarpiui, buvęs „Market Partner“ gali vėl kreiptis į ankstesnį arba naują rėmėją, tačiau buvusi „Market Partner“ rinkodaros organizacija išliks pirminėje rėmimo linijoje.

3.5.2  - NELEISTINAS APĖJIMAS; PRETENZIJŲ ATSISAKYMAS

Tuo atveju, jei „Market Partner“ apeina pirmiau minėtą politiką, susijusią su Rėmėjo pakeitimu ir Verslo subjekto pakeitimu arba „Market Partner“ namų ūkio narys užsiregistruoja prieš šešių mėnesių laukimo laikotarpį, o antrajame „Market Partner“ sukurtame versle sukuriama kita žemesniosios linijos organizacija, „MONAT“ pasilieka išimtinę teisę perkelti tą žemesniosios linijos organizaciją. Dažnai yra labai sunku spręsti konfliktus, susijusius su tinkamu žemesniosios linijos, kuri atsirado organizacijoje, kuri netinkamai pakeitė rėmėjus, išdėstymu. Todėl „MARKET PARTNER“ ATSISAKO BET KOKIŲ IR VISŲ PRETENZIJŲ „MONAT“, JOS PAREIGŪNAMS, DIREKTORIAMS, SAVININKAMS, DARBUOTOJAMS IR AGENTAMS, SUSIJUSIŲ AR KYLANČIŲ DĖL „MONAT“ SPRENDIMO PERKELTI BET KURIĄ ŽEMESNIOSIOS LINIJOS ORGANIZACIJĄ, BESIVYSTANČIĄ PO ORGANIZACIJA, NETINKAMAI PAKEITUSIA RĖMIMO LINIJAS.

3.6  – LEIDIMO NETURINTYS PAREIŠKIMAI

3.6.1  - ŽALOS ATLYGINIMAS

„Market Partners“ yra visiškai atsakingas už visus savo žodinius ir rašytinius pareiškimus apie „MONAT“ produktus ir Kompensavimo planą, kurie nėra aiškiai pateikti oficialioje „MONAT“ medžiagoje.

Tai apima teiginius ir pareiškimus, daromus per visus komunikacijos žiniasklaidos šaltinius, nepriklausomai nuo to, ar jie pateikti tiesiogiai, susitikimuose, internete, per socialinę žiniasklaidą, spaudoje, ar bet kokias kitas komunikacijos priemones. „Market Partners“ sutinka atlyginti žalą „MONAT“ ir jos direktoriams, pareigūnams, darbuotojams bei agentams ir apsaugoti juos nuo bet kokios atsakomybės, įskaitant teismo sprendimus, civilines sankcijas, pinigų grąžinimą, advokato išlaidas, teismo išlaidas ar prarastą verslą, kurį „MONAT“ patyrė dėl neteisėto „Market Partner“ pareiškimo ar veiksmų. Ši nuostata galios ir po „Market Partner“ Sutarties nutraukimo.

3.6.2.  – PAREIŠKIMAI APIE PRODUKTUS

Negali būti pateikiami jokie pareiškimai dėl produktų terapinių, gydomųjų ar naudingųjų savybių, išskyrus tas, kurios nurodytos oficialioje „MONAT“ literatūroje. Visų pirma, „Market Partner“ negali pareikšti, kad „MONAT“ produktai yra naudingi gydant, diagnozuojant, švelninant ar užkertant kelią jokioms ligoms arba sveikatos būklei. Be to, „Market Partner“ negali pakartotinai dalytis turiniu (pavyzdžiui, socialinių tinklų pranešimais, „prieš“ ir „po“, atsiliepimais ar produktų apžvalgomis), kuriuose pateikiami tokie teiginiai. Tokie teiginiai gali būti suvokiami kaip pareiškimai apie mediciną ar vaistus, todėl jie gali būti nepakankamai pagrįsti. Tokie teiginiai ne tik pažeidžia „Market Partner“ Sutartį, bet ir pažeidžia Lietuvos Respublikos bei kitų šalių galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

3.6.2.  – PALYGINIMAI APIE PRODUKTUS

„MONAT“ primygtinai ragina visus savo „Market Partner“ reklamuoti revoliucinių „MONAT“ produktų pranašumus ir pažangiausią jos galimybę. „Market Partner“ negali lyginti produktų su kitų įmonių produktais, išskyrus atvejus, kaip konkrečiai nurodyta oficialioje „MONAT“ rinkodaros medžiagoje. Bet koks kitas „Market Partner“ atliktas produkto palyginimas yra draudžiamas ir yra šių Sąlygų ir procedūrų pažeidimas, dėl kurio „Market Partner“, darančiam tokius palyginimus, gali būti pareikšti teisiniai ieškiniai dėl prekių ženklo pažeidimo ir šmeižto, taip pat ieškiniai „MONAT“.

3.6.3  - PAJAMŲ PROGNOZĖS DRAUDŽIAMOS

„Market Partners“ gali pateikti tik tokius teiginius apie pajamas arba gyvenimo būdą, kurie yra teisingi, tikslūs ir atspindi tai, ką galima įprastai uždirbti.

„Market Partners“ taip pat privalo paaiškinti, kad faktinės pajamos ir pardavimai skiriasi nuo asmens, priklausomai nuo veiksnių, įskaitant asmeninius įgūdžius ir verslo kūrimo veiklai skirtą laiką bei pastangas.

„Market Partners“, pristatydami ar aptardami „MONAT“ galimybę arba kompensavimo planą, negali daryti pajamų prognozių, garantuotų pajamų ataskaitų, atskleisti savo „MONAT“ pajamų (įskaitant „MONAT“ mokėjimo kortelių įrašų, „Back-office“ įrašų, banko ataskaitų ar mokesčių įrašų rodymą), netipiniai teiginiai apie pajamas ar gyvenimo būdą, nurodyti arba numanomi (pagal „MONAT“ IDS). Be to, „Market Partners“ negali imtis klaidinančio, apgaulingo ar nesąžiningo elgesio ir neteikti melagingų pareiškimų ar perdėtų teiginių.

Vartotojų teisių apsaugos institucijos ir kitos reguliavimo institucijos turi įstatymus ar kitus teisės aktus, draudžiančius tam tikros rūšies pajamų teiginius ir parodymus, kuriuos pateikia asmenys, užsiimantys tiesiogine prekyba. Nors „Market Partner“ gali manyti, kad naudinga atskleisti savo ar kitų asmenų pajamas, tokie metodai turi teisinių pasekmių, kurios gali neigiamai paveikti „MONAT“ ir patį šiuos teiginius pateikiantį „Market Partner“, išskyrus atvejus, kai su pajamų prognoze arba uždarbio pateikimu kartu atskleidžiama atitinkama informacija.

3.6.4  - PAREIŠKIMAI APIE KOMPENSAVIMO PLANĄ

Pateikdami arba aptardami „MONAT“ Kompensavimo planą, „Market Partner“ būsimiems „Market Partner“ turi aiškiai nurodyti, kad finansinė sėkmė su „MONAT“ reikalauja pasišventimo, pastangų ir pardavimo įgūdžių. Ir atvirkščiai, „Market Partners“ niekada neturi teigti, kad asmuo gali būti sėkmingas ir uoliai neatsidavęs darbui. Klaidingų pareiškimų šioje srityje pavyzdžiai:

 • tai kompiuterinė sistema;
 • sistema atliks darbą už jus;
 • tiesiog prisijunkite ir jūsų žemesnioji linija bus sukurta per šalutinį poveikį;
 • tiesiog prisijunkite ir aš sukursiu jūsų žemesniąją liniją;
 • įmonė atlieka visus darbus už jus;
 • jums nieko nereikia parduoti; arba
 • tereikia kiekvieną mėnesį pirkti savo produktus.

Aukščiau pateikti tik netinkamų pareiškimų apie kompensavimo planą pavyzdžiai. Svarbu, kad „Market Partners“ nepateiktų šių ar kitų pareiškimų, dėl kurių potencialus „Market Partner“ galėtų patikėti, kad asmuo gali būti sėkmingas kaip „MONAT Market Partners“ be įsipareigojimų, pastangų ir pardavimo įgūdžių.

3.7  - PERPAKAVIMAS IR PAKARTOTINIS ŽENKLINIMAS DRAUDŽIAMI

„MONAT“ produktai gali būti parduodami tik originaliose pakuotėse. „Market Partner“ negali perpakuoti, pakartotinai ženklinti ar pakeisti „MONAT“ produktų etikečių. Neteisėtas etikečių / pakuočių keitimas gali pažeisti galiojančius įstatymus ir užtraukti civilinę ar baudžiamąją atsakomybę. „Market Partner“ prie kiekvieno produkto ar produkto pakuotės gali priklijuoti personalizuotą lipduką su „Market Partner“ asmenine / kontaktine informacija, jei tai daroma nenuėmus esamų etikečių ir nedengiant jokio produkto etiketėje esančio teksto, grafikos ar kitos medžiagos.

3.8  - PREKYBOS VIETOS

„Market Partner“ gali parduoti „MONAT“ produktus prekybos vietose ir gali rodyti arba parduoti „MONAT“ produktus ar literatūrą mažmeninės prekybos ar paslaugų verslo vietoje, bet tik taip, kaip nurodyta toliau.

„Market Partner“ gali pardavinėti „MONAT“ produktus paslaugų verslo vietose, kurios yra atviros visuomenei pagal išankstinę registraciją, o „MONAT“ produktai (arba literatūra) nerodomi plačiajai visuomenei prieinamose vietose. (t. y. individualus prekystalis arba priėmimo patalpa yra priimtini, tačiau salono vitrina arba priėmimo patalpa nėra priimtini).

3.9  - PREKYBOS MUGĖS, PARODOS IR KITI PARDAVIMO FORUMAI

„Market Partner“ gali rodyti ir (arba) parduoti „MONAT“ produktus prekybos mugių ir profesinių parodų metu. Prieš sumokėdami užstatą renginio organizatoriui, „Market Partner“ turi kreiptis į „MONAT“ klientų ir „MP“ aptarnavimo skyrių ir gauti raštišką sutikimą dėl sąlyginio dalyvavimo patvirtinimo, nes pagal „MONAT“ politiką kiekviename renginyje gali dalyvauti tik vienas įgaliotas „MONAT“ verslas. Galutinis patvirtinimas bus suteiktas pirmajam „Market Partner“, pateikusiam oficialią renginio reklamą, „Market Partner“ ir renginio atstovo pasirašytos sutarties kopiją ir sąskaitą, kurioje nurodoma, kad sumokėtas užstatas už stendą. Patvirtinimas suteikiamas tik nurodytam renginiui. Bet koks prašymas dalyvauti kituose būsimuose renginiuose dar kartą turi būti pateiktas Prekės ženklo gairių skyriui. Be to, „MONAT“ pasilieka teisę atsisakyti suteikti leidimą dalyvauti bet kokiame renginyje, kuris, jos nuomone, nėra tinkamas produktų ar „MONAT“ galimybės reklamai. Leidimas nebus duotas apsikeitimo susitikimams, garažų išpardavimams, bagažinių turgeliams ar ūkininkų turgeliams, nes šie renginiai nepalankūs profesionaliam įvaizdžiui, kurio siekia „MONAT“.

3.10  - DALYVAVIMAS KITOSE TIESIOGINĖSE PARDAVIMO, PARTNERIŲ PROGRAMOSE IR KONKURENCINGI PRODUKTAI

[A] DALYVAVIMAS KITOSE TIESIOGINĖS PREKYBOS PROGRAMOSE

Dalyvavimas kitose tiesioginės prekybos programose: „Market Partner“, užimantis žemesnę poziciją nei „Market Mentor“:

„MONAT Market Partner“, turintys žemesnį nei „Market Mentor“ rangą, gali laisvai dalyvauti kaip partneriai ar platintojai kitose tiesioginės prekybos įmonėse ar rinkodaros galimybėse, daugiapakopėje rinkodaroje, tinklinėje rinkodaroje ar santykių rinkodaros galimybėse, jei jie atskiria savo organizacijas ir žemutines linijas.

Jei „Market Partner“ arba jo artimiausio namų ūkio narys užsiima daugiapakope rinkodara, tinkline rinkodara, santykių rinkodara ar tiesioginio pardavimo galimybėmis arba bet kokiu verslu, parduodančiu konkuruojančius produktus, „Market Partner“ yra atsakingas už tai, kad „MONAT“ verslas būtų vykdomas, visiškai atskiras ir atskirtas nuo bet kurios kitos programos, kurioje dalyvauja „Market Partner“. Šiuo tikslu „Market Partners“:

 1. a)netaiko ir nesidalyja su „MONAT Market Partners“, darbuotojais ar klientais ne „MONAT“ galimybėmis ar produktais per jokias socialinės žiniasklaidos platformas, naudojamas „MONAT“ produktams reklamuoti;
 2. b)nerodo „MONAT“ reklaminės medžiagos, pardavimo priemonių ar produktų su bet kokia ne „MONAT“ reklamine medžiaga, pardavimo priemonėmis, produktais ar paslaugomis arba toje pačioje vietoje;
 3. c)nesiūlo „MONAT“ galimybės ar produktų būsimiems ar esamiems klientams ar „Market Partners“ kartu su jokia ne „MONAT“ programa, galimybe, produktu ar paslauga;
 4. d)nesiūlo jokių ne „MONAT“ galimybių, produktų, paslaugų, mokymų ar galimybių bet kuriuose su „MONAT“ susijusiuose susitikimuose, seminaruose, suvažiavimuose, internetiniuose seminaruose, telekonferencijose ar kitose veiklose;
 5. e)neperleidžia savo verslo ir nenaudoja kitų vardų ar ID numerių (įskaitant sutuoktinio, giminaičio, namų ūkio nario, verslo ar kito juridinio asmens, pvz., korporacijos ar patikos), kad išvengtumėte arba apeitumėte aukščiau nurodytą politiką;
 6. f)nerodo ir nesujungia „MONAT“ produktų ar paslaugų pardavimo literatūroje, svetainėje, socialinėje žiniasklaidoje ar pardavimo susitikimuose su jokiais kitais produktais ar paslaugomis.

Dalyvavimas kitose tiesioginės prekybos programose: „Market Partner“, turintis „Market Mentor“ ir aukštesnį reitingą:

Market Partneriai, įgiję MMM, AED, SED ir ‚Founder‘ yra laukiami pardavimų srityje, o MONAT laikosi aukščiausių standartų. MM ir aukštesnio rango pasiekimas yra labai išskirtinis ir suteikia Market Partneriams prieigą prie papildomos MONAT konfidencialios ir komercinės paslapties informacijos, paramos ir kompensacijų. Todėl visiems tokiems asmenims draudžiama dalyvauti kaip partneriams ar platintojams bet kokiose kitose tiesioginės pardavimo įmonėse ar rinkodaros galimybėse, daugiapakopėse rinkodaros, tinklinės rinkodaros ar santykių rinkodaros galimybėse.

Bendra:
Tuo laikotarpiu, kai MONAT Market Partneris vykdo nepriklausomą MONAT verslą ir toliau gauna komisinius arba premijas iš MONAT, susijusią su tuo nepriklausomu MONAT verslu (toliau – Sutarties sąlygos), Market Partneriai negali tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti jokių kitų MONAT Market Partnerių, darbuotojas arba klientas bet kokiam kitam tiesioginio pardavimo verslui.

[B] DALYVAVIMAS PARTNERIŲ PROGRAMOSE
Visų lygių „Market Partners“ gali dalyvauti partnerių programose su įmonėmis, nepriklausančiomis tiesioginio pardavimo kanalui. Tokiose partnerių programose dalyviams neturi būti atlyginama už komandos ar žemutinės linijos kūrimą (priešingu atveju įmonė būtų laikoma tiesioginių pardavimų kanalu ir jai būtų taikomos pirmiau pateikto „A“ skyriaus sąlygos). Komisiniai gali būti gaunami tik prekiaujant susijusios bendrovės produktais.

„Market Partner“ negali skelbti nuorodų ar reklamuoti konkuruojančių partnerių produktų jokiame socialinės žiniasklaidos puslapyje, naudojamame „MONAT“ reklamai.

[C] KONKURUOJANTYS PRODUKTAI
„Market Partner“ negali reklamuoti jokių konkurencinių produktų tame pačiame socialinės žiniasklaidos puslapyje, naudojamame „MONAT“ verslui reklamuoti.

Bet kuris šio 3.10 ir 3.10.1 skirsnio nuostatų pažeidimas yra nepagrįstas ir nepateisinamas sutartinis kišimasis tarp „MONAT“ ir jos „Market Partner“ ir sukeltų nepataisomą žalą „MONAT“. Tokiu atveju „MONAT“ gali savo nuožiūra taikyti bet kokias sankcijas, kurios, jos nuomone, yra būtinos ar tinkamos tokiam „Market Partner“ arba tokio „Market Partner“ nepriklausomam platinimui, arba prašyti taikyti laikinąsias priemones. Tokia sankcija gali apimti, bet neapsiribojant, komisinių ir premijų sustabdymą, baudas, apribojimą dalyvauti „MONAT“ renginiuose ir „MONAT Market Partner“ nepriklausomo platinimo pripažinimą arba nutraukimą.

3.10.1  - NESIŪLYMAS

„MONAT Market Partners“ negali tiesiogiai ar netiesiogiai samdyti kito „MONAT Market Partners“ ar kliento jokiam kitam tiesioginio pardavimo, daugiapakopės rinkodaros, tinklinės rinkodaros arba santykių rinkodaros verslui. Sąvoka „įdarbinti“ reiškia faktinį arba bandomąjį rėmimą, raginimą, įtraukimą, skatinimą ar bet kokias pastangas bet kokiu kitu būdu tiesiogiai ar netiesiogiai (t. y. per trečiąją šalį) paveikti kitą „MONAT Market Partner“, darbuotoją ar klientą, užsiregistruoti arba dalyvauti kitoje daugiapakopės rinkodaros, tinklinės rinkodaros, santykių rinkodaros ar tiesioginio pardavimo galimybėje. Tai įtraukta:

 1. a)informacijos apie kitą daugiapakopę rinkodarą, tinklinę rinkodarą, santykių rinkodaros ar tiesioginio pardavimo galimybę arba produktų paskelbimas ar siuntimas bet kurioje socialinės žiniasklaidos svetainėje, kurią „Market Partner“ naudoja savo „MONAT“ verslui* reklamuoti, o „verslas“ apima informaciją, kuria dalijamasi apie „MONAT“ produktus, paslaugas ar pajamų galimybes;
 2. b)bet kurio „MONAT Market Partner“, darbuotojo ar kliento žymėjimas bet kurios socialinės žiniasklaidos svetainės įraše, kuriame pateikiama informacija arba pasiūlymai teikti informaciją apie kitą daugiapakopę rinkodarą, tinklinę rinkodarą, santykių rinkodarą ar tiesioginio pardavimo galimybę;
 3. c)informacijos perdavimas arba siūlymas teikti informaciją apie kitą daugiapakopę rinkodarą, tinklinę rinkodarą, santykių rinkodarą ar tiesioginio pardavimo galimybę.

*Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą a.) punktą, neleidžiama ištrinti ankstesnio „MONAT“ turinio iš socialinės žiniasklaidos puslapio siekiant apeiti šią politiką.

„Market Partner“ nesiima jokių veiksmų, dėl kurių galima pagrįstai numatyti, kad kiti „Market Partners“ turės paklausimą dėl kito „Market Partner“ tiesioginio pardavimo tinklo.

Pažeidus 3.10.1 skirsnį, pažeidusio „Market Partner“ sutartis gali būti nedelsiant nutraukta.

Atsižvelgdami į privalumus, kuriuos „MONAT“ teikia visiems „Market Partner“, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto svetaines, rinkodaros pagalbą ir mokymus, komisinių mokėjimus ir kitas paskatas, taip pat į papildomus privalumus, suteikiamus aukštesnio rango „Market Partner“ i) šešių (6) mėnesių laikotarpiui visiems žemesnio nei „Market Mentor“ rango „Market Partner“; ii) dvylikos (12) mėnesių laikotarpiui visiems „Market Partner“, priskiriamiems „Market Mentor“ ar aukštesniam rangui, ir vadovaudamiesi Sutarties terminu, „Market Partner“ negali tiesiogiai ar netiesiogiai įdarbinti jokių „MONAT Market Partner“, darbuotojų ar klientų jokiose kitose daugiapakopės, tinklinės rinkodaros, santykių rinkodaros ar tiesioginio pardavimo galimybėse.

„Market Partner“ ir Bendrovė pripažįsta, kad tinklinė rinkodara vykdoma per nepriklausomų rangovų tinklus, išsibarsčiusius visoje JAV ir tarptautiniu mastu, o verslas paprastai vykdomas internetu ir telefonu, todėl pastangos siaurai apriboti šios nesiūlymo nuostatos geografinę aprėptį būtų visiškai neveiksmingos. Todėl „Market Partner“ ir „MONAT“ susitaria, kad 3.10.1 skirsnyje nustatyta nesiūlymo nuostata taikoma visoje šalyje ir visose tarptautinėse rinkose, kuriose įsikūrę „MONAT Market Partner“.

3.10.2  - „MARKET PARTNER“ VEIKLOS (GENEALOGIJOS) ATASKAITOS - KONFIDENCIALI INFORMACIJA

„Konfidenciali informacija“ apima, bet neapsiriboja, „Market Partner“ veiklos ataskaitas, „MONAT“ VIP klientų ir „Market Partner“ tapatybes, „MONAT“ VIP klientų ir „Market Partner“ kontaktinę informaciją, „Market Partner“ pardavimo apimties informaciją. Konfidenciali informacija yra arba gali būti prieinama „Market Partner“ susipažinti ir peržiūrėti kiekvieno „Market Partner“ nukopijuotos „MONAT“ svetainės „Back Office“. „Market Partner“ prieiga prie tokios Konfidencialios informacijos yra apsaugota slaptažodžiu. Visos „Market Partner“ veiklos ataskaitos ir jose pateikta informacija yra konfidencialios ir sudaro „MONAT“ privačią informaciją ir verslo komercines paslaptis. „Market Partner“ veiklos ataskaitos teikiamos „Market Partner“ tik su griežčiausiu konfidencialumu ir yra prieinamos „Market Partner“ tik tam, kad padėtų „Market Partner“ bendradarbiauti su atitinkamomis rinkodaros organizacijomis plėtojant jų „MONAT“ verslą. „Market Partner“ negali naudoti jokios konfidencialios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus savo nepriklausomo „MONAT“ verslo vystymui. Kai „Market Partners“ dalyvauja kitų tiesioginio pardavimo ar daugiapakopės rinkodaros bendrovių veikloje, „Market Partner“ neturi teisės naudotis tam tikra Konfidencialia informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, žemesniosios linijos genealogijos ataskaitas. „Market Partners“ turėtų naudoti konfidencialią informaciją, tik tam, kad padėtų, motyvuotų ir apmokytų savo žemesniosios linijos „Market Partner“ ir jokiu kitu tikslu. Tokiu būdu „Market Partner“ negali atskleisti konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai, įskaitant, bet neapsiribojant, savo žemesniosios linijos „Market Partner“. „Market Partner“ ir „MONAT“ sutaria, jei netaikomas šis konfidencialumo ir neatskleidimo susitarimas, „MONAT“ neteiks konfidencialios informacijos (įskaitant „Market Partner“ veiklos ataskaitas) „Market Partner“.

Siekdamas apsaugoti konfidencialią informaciją, „Market Partners“ savo ar kito asmens, partnerystės, asociacijos, korporacijos ar kito subjekto vardu negali:

 1. a)tiesiogiai arba netiesiogiai naudoti arba atskleisti bet kokią konfidencialią informaciją bet kuriai trečiajai šaliai;
 2. b)tiesiogiai ar netiesiogiai atskleisti bet kuriam asmeniui, partnerystei, asociacijai, korporacijai ar kitam subjektui savo „Back Office“ slaptažodį ar kitą prieigos kodą;
 3. c)naudoti bet kokią konfidencialią informaciją, kad galėtų konkuruoti su „MONAT“ arba bet kokiu kitu tikslu, išskyrus jų „MONAT“ verslo skatinimą ar rėmimą; arba
 4. d)įdarbinti arba siūlyti bet kurį „MONAT Market Partner“ arba VIP klientą, įtrauktą į bet kurią „Market Partner“ veiklos ataskaitą arba bet kurią kitą „Market Partner“ „Back Office“ ataskaitą, arba kokiu nors būdu bandyti paveikti arba paskatinti bet kurį tokį „Market Partner“ arba VIP klientą pakeisti savo verslo santykius su „MONAT“.

„Market Partner“ pareiga neatskleisti jokios konfidencialios informacijos lieka galioti ir atšaukus ar nutraukus Sutartį, ji lieka galioti ir yra teisiškai privaloma, neatsižvelgiant į tai, ar „Market Partner“ Sutartis buvo nutraukta, ar „Market Partner“ yra ar nėra kitaip susijęs su Bendrove.

Bendrovei pareikalavus, bet kuris esamas ar buvęs „Market Partner“ grąžins Bendrovei visus „Market Partner“ veiklos ataskaitų originalus ir kopijas.

3.11  - KITŲ TIESIOGINIO PARDAVIMO PARDAVĖJŲ SIEKIMAS

„MONAT“ nesutinka, kad „Market Partner“ specialiai ar sąmoningai siektų kitų tiesioginio pardavimo bendrovių pardavėjus parduoti „MONAT“ produktus ar tapti „MONAT Market Partner“, taip pat „MONAT“ nesitaiksto su „Market Partner“ raginimais ar priviliojimu kitos tiesioginio pardavimo bendrovės pardavimo jėgų nariams pažeisti savo sutarties su tokia kita bendrove sąlygas. Jeigu „Market Partner“ imtųsi tokios veiklos, jie rizikuoja būti paduoti į teismą kitos tiesioginio pardavimo bendrovės. Jei „Market Partner“ bus pateiktas ieškinys, arbitražas ar mediacija, kuriame teigiama, kad vykdė netinkamą savo pardavimo jėgos ar klientų įdarbinimo veiklą, „MONAT“ nemokės nei „Market Partner“ gynybos išlaidų, nei teisinių išlaidų, taip pat „MONAT“ neatlygins „Market Partner“ už bet kokį teismo sprendimą, skyrimą ar susitarimą.

3.12  - KRYŽMINIS RĖMIMAS

Faktinis ar bandomas kryžminis rėmimas yra griežtai draudžiamas. „Kryžminis rėmimas“ arba „rėmimo perėmimas“ apibrėžiamas kaip asmens ar subjekto, kuris jau turi galiojančią „Market Partner“ Sutartį su „MONAT“ arba kuris tokią sutartį turėjo per pastaruosius šešis kalendorinius mėnesius, priėmimas į kitą rėmimo liniją. Draudžiama apeiti šią politiką naudojant sutuoktinio ar giminaičio vardą, prekybinius pavadinimus, DBA, fiktyvius vardus, korporacijas, partnerystes, fiktyvius ID dokumentus ar bet kokius statytinius ar kitokias gudrybes. „Market Partner“ neturi žeminti, apjuodinti ar šmeižti kitų „MONAT Market Partner“, siekdami privilioti kitą „Market Partner“ tapti pirmojo „Market Partner“ rinkodaros organizacijos dalimi.

Jei aptinkamas kryžminio rėmimo atvejis, apie jį reikia nedelsiant pranešti Bendrovei. „MONAT“ gali imtis drausminių priemonių prieš „Market Partner“, pakeitusį organizacijas ir (arba) tuos „Market Partner“, kurie skatino arba dalyvavo kryžminiame rėmime. „MONAT“ taip pat gali perkelti visą arba dalį nusižengusio „Market Partner“ rinkodaros organizacijos į pirminę rinkodaros organizaciją, jei Bendrovė mano, kad tai yra teisinga ir įmanoma. Tačiau „MONAT“ nėra įpareigota perkelti kryžminu rėmimu remiamo „Market Partner“ rinkodaros organizacijos, o galutinis organizacijos perkėlimas atliekamas tik „MONAT“ nuožiūra. „Market Partner“ atsisako visų pretenzijų ir ieškinių prieš „MONAT“, atsirandančių dėl ar susijusių su kryžminu rėmimu remiamo „Market Partner“ rinkodaros organizacijos perkėlimu.

3.13  - KLAIDOS ARBA KLAUSIMAI

Jei „Market Partner“ turi klausimų apie komisinius, premijas, „Market Partner“ veiklos ataskaitas ar mokesčius arba mano, kad buvo padaryta kokių nors klaidų, „Market Partner“ privalo raštu pranešti „MONAT“ klientų aptarnavimo skyriui per 30 dienų nuo tariamos klaidos ar incidento datos. „MONAT“ neatsako už jokias klaidas, praleidimus ar problemas, apie kurias Bendrovei nebuvo pranešta per 30 dienų.

3.14  - VYRIAUSYBINIS PATVIRTINIMAS, SERTIFIKAVIMAS ARBA PATVIRTINIMAS

Reguliavimo agentūra ar pareigūnai netvirtina ar nepritaria jokioms tiesioginio pardavimo ar tinklinės rinkodaros bendrovėms ar programoms. Todėl „Market Partner“ neatstovauja ir neteigia, kad „MONAT“ ar jos Kompensavimo planą „patvirtino“, jam „pritarė“ ar kitaip sankcionavo kuri nors vyriausybės agentūra.

„Market Partners“ neturi teigti ar numanyti, kad „MONAT“ produktai ir sudedamosios dalys yra sertifikuoti arba patvirtinti reguliavimo ar vyriausybinių subjektų. Minėti subjektai gali reguliuoti kosmetikos ir papildų gaminius rinkoje, tačiau šių kategorijų gaminių netvirtina ir nesertifikuoja.

3.15  - PARAIŠKŲ AR UŽSAKYMŲ LAIKYMAS

„Market Partner“ negali manipuliuoti naujų pareiškėjų registravimu ir produktų pirkimu. Visos „Market Partner“ Paraiškos ir Sutartys turi būti išsiųstos „MONAT“ per 72 valandas nuo to laiko kai jas pasirašė pareiškėjas. Taip pat, visi produktų užsakymai turi būti pateikti „MONAT“ per 72 valandas nuo to momento, kai juos pateikia Klientai.

3.16  - IDENTIFIKAVIMAS

Visi „Market Partners“ paraiškoje ir sutartyje privalo „MONAT“ pateikti savo juridinį pavadinimą, susietą su galiojančiu įmonės kodu/asmens kodu (priklausomai nuo vykdomos veiklos formos). Užsiregistravus, Bendrovė „Market Partner“ suteiks unikalų „Market Partner“ identifikavimo numerį. Šis numeris bus naudojamas indentifikuoti, užsakymams atlikti, komisiniams ir premijoms stebėti.

3.17   - PAJAMOS IR KITI MOKESČIAI

Kiekvienas „Market Partner“ yra atsakingas už visų mokesčių, įmokų ir panašių mokesčių mokėjimą nuo pajamų, gautų kaip nepriklausomas „Market Partner“.

„MONAT“ negali teikti „Market Partner“ jokių asmeninių patarimų mokesčių klausimais. „Market Partner“ turėtų konsultuotis su savo buhalteriu, advokatu ar kitu mokesčių specialistu.

3.18  - NEPRIKLAUSOMO RANGOVO STATUSAS

„Market Partner“ yra nepriklausomi rangovai ir nėra franšizės ar verslo galimybės pirkėjai. „MONAT“ ir jos „Market Partner“ susitarimas nekuria darbdavio ir darbuotojo santykių, agentūros, partnerystės ar bendros įmonės tarp Bendrovės ir „Market Partner“. „Market Partner“ nelaikomas darbuotoju dėl jo paslaugų ar federalinių ar valstijų mokesčių. Visi „Market Partner“ yra atsakingi už vietinių, valstijos ir federalinių mokesčių mokėjimą nuo visų kompensacijų, uždirbtų kaip Bendrovės „Market Partner“. „Market Partner“ neturi jokių įgaliojimų (nei išreikštų, nei numanomų) įpareigoti Bendrovę prisiimti jokių įsipareigojimų. „Market Partners“ nustato savo tikslus, darbo valandas ir pardavimo būdus, jei tik jie laikosi „Market Partner“ sutarties sąlygų, šių Sąlygų ir procedūrų bei taikomų įstatymų.

3.19  - DRAUDIMAS

„Market Partners“ gali norėti pasirūpinti savo verslo draudimu. Būsto draudimo polisai paprastai neapima su verslu susijusių sužalojimų, inventoriaus ar verslo įrangos vagysčių ar sugadinimų. „Market Partner“ patariama kreiptis į savo draudimo agentus, kad įsitikintų, jog jų verslo turtas yra apsaugotas. Tai dažnai galima padaryti su paprastu „Verslo tikslo“ patvirtinimu, įtrauktu į „Market Partner“ būsto draudimo liudijimą.

3.20  - TARPTAUTINIO MASTO RINKODARA

Dėl kritinių teisinių ir mokestinių sumetimų „MONAT“ turi apriboti „MONAT“ produktų perpardavimą ir „MONAT“ verslo pristatymą tik būsimiems VIP klientams ir „Market Partner“, esantiems Jungtinėse Valstijose ir JAV teritorijose bei tose kitose šalyse, kuriose Bendrovė yra oficialiai paskelbusi oficialiai vykdantį verslą. Be to, leidimas keliems „Market Partner“ vykdyti verslą rinkose, kurių dar neatidarė „MONAT“, pažeistų idėją kiekvienam „Market Partner“ suteikti vienodas galimybes plėstis tarptautiniu mastu.

Atitinkamai „Market Partner“ turi teisę parduoti „MONAT“ produktus ir registruoti VIP klientus bei „Market Partner“ tik tose šalyse, kuriose „MONAT“ yra įgaliota vykdyti verslą, kaip skelbiama oficialioje įmonės literatūroje. „MONAT“ produktai ar pardavimų pagalbinės priemonės negali būti gabenami ar parduodami bet kurioje nepatvirtintoje šalyje. „Market Partner“ gali parduoti, duoti, perduoti ar platinti „MONAT“ produktus ar pardavimų pagalbines priemones tik savo šalyje. Be to, joks „Market Partner“ negali jokioje neleistinoje šalyje; a) vesti pardavimo, registracijos ar mokymų susitikimų; b) registruoti arba bandyti registruoti potencialius „Market Partner“ c) vykdyti bet kokią kitą veiklą, skirtą parduoti „MONAT“ produktus, įsteigti rinkodaros organizaciją ar reklamuoti „MONAT“ galimybę.

3.21  - ATSARGŲ KAUPIMAS

„Market Partner“ niekada neturi pirkti daugiau produktų, nei jie gali pagrįstai naudoti ar parduoti Klientams per mėnesį, ir neturi daryti įtakos ar bandyti paveikti jokio kito „Market Partner“ pirkti daugiau produktų, nei jie gali pagrįstai naudoti ar parduoti Klientams per mėnesį.

„Market Partner“ su kiekvienu nauju prekių užsakymu patvirtina, kad pardavė arba sunaudojo mažiausiai 70 % visų pagal ankstesnius užsakymus įsigytų produktų. „MONAT“ pasilieka teisę patikrinti produktų atsargų perpardavimą ir tikrinti Kliento pardavimo dokumentus. „MONAT Market Partners“ neprivalo turėti produktų ar pardavimo pagalbinių priemonių inventoriaus.

3.22  - ĮSTATYMŲ IR POTVARKIŲ LAIKYMASIS

„Market Partner“, vykdydami savo verslą, laikosi visų taikomų teisės aktų ir reglamentų.

3.23  - NEPILNAMEČIAI

Asmuo, pripažintas nepilnamečiu savo gyvenamojoje šalyje, negali būti „MONAT Market Partner“. „Market Partner“ negali priimti ir įdarbinti nepilnamečių į „MONAT“ programą kaip VIP klientų ar „Market Partner“.

3.24  - VIENAS „MONAT“ VERSLAS VIENAM „MARKET PARTNER“ IR NAMŲ ŪKIUI

„Market Partner“ gali veikti ar turėti teisinę ar atitinkamą nuosavybės dalį tik viename „MONAT“ versle kaip vienanarė bendrovė, partneris, akcininkas ar naudos gavėjas. Nė vienas asmuo negali turėti, valdyti ar gauti kompensacijos iš daugiau nei vieno „MONAT“ verslo. Asmenys iš vieno namų ūkio negali įsteigti ar užsiimti daugiau nei vienu „MONAT“ verslu. „Namų ūkis“ apibrėžiamas kaip visi asmenys, gyvenantys ar dirbantys tuo pačiu adresu ir turintys kraujo, santuokos, partnerystės ar įvaikinimo ryšį arba gyvenantys kartu kaip šeimos vienetas arba šeimos aplinkoje.

Siekiant išlaikyti „MONAT“ Kompensavimo plano vientisumą, „MONAT Market Partner“ norintys tapti vyrai ir žmonos, teisiniai partneriai ar sugyventiniai (bendrai vadinami „sutuoktiniais“) turi būti bendrai remiami kaip vienas „MONAT“ verslas. Sutuoktiniai, nepriklausomai nuo to, ar vienas ar abu yra „Market Partner“ Paraišką ir Sutartį pasirašiusieji asmenys, negali nei individualiai, nei bendrai turėti ar vykdyti jokio kito „MONAT“ verslo, taip pat negali tiesiogiai ar netiesiogiai (kaip akcininkas, partneris ar turėti kitos teisinės ar atitinkamos nuosavybės) dalyvauti kito „MONAT“ verslo nuosavybėje ar valdyme bet kokia forma.

Vieno „Market Partner“ / namų ūkio taisyklės išimtis bus nagrinėjama kiekvienu atveju atskirai, jei du „Market Partner“ susituoks ar apsigyvens kartu, arba tais atvejais, kai „Market Partner“ kitą „MONAT“ verslą paveldės. Prašymai dėl politikos išimčių turi būti raštu pateikti Atitikties skyriui. Be to, vyresni nei aštuoniolikos (18) metų vaikai, gyvenantys su tėvais ir atitinkantys visus tinkamumo reikalavimus, gali sudaryti atskirą „Market Partner“ sutartį.

3.25  - NAMŲ ŪKIO NARIŲ AR SUSIJUSIŲ ASMENŲ VEIKSMAI

Jei bet kuris „Market Partner“ namų ūkio narys užsiima kokia nors veikla, kuri, jei ją atliktų „Market Partner“, pažeistų bet kurią Sutarties nuostatą, tokia veikla bus laikoma „Market Partner“ pažeidimu, o „MONAT“ pagal šias Sąlygas ir procedūras gali imtis drausminių priemonių prieš „Market Partner“. Panašiai, jei bet kuris asmuo, kaip nors susijęs su Verslo subjektu (bendrai „susijęs asmuo“), pažeidžia Sutartį, toks (-ie) veiksmas (-ai) bus laikomas subjekto pažeidimu, o „MONAT“ gali imtis drausminių priemonių prieš Verslo subjektą.

3.26  - ĮRAŠŲ UŽKLAUSA

Įrašai yra prieinami internete be papildomo mokesčio „Market Partners“ „Back Office“ paskyroje. Bet kokiai „Market Partner“ užklausai dėl sąskaitų faktūrų, „Market Partner“ veiklos ataskaitų ar kitų įrašų kopijų bus taikomas 2 JAV dolerių mokestis už puslapį ir už vieną kopiją. Šis mokestis padengia pašto išlaidas ir laiką, reikalingą failų paieškai ir įrašų kopijavimui.

3.27  - PERKĖLIMAS Į VIRŠŲ

Kai rinkodaros organizacijoje atsiranda laisva vieta dėl „MONAT Market Partner“ Sutarties nutraukimo, kiekvienas pirmojo lygmens „Market Partner“, esantis iškart po „Market Partner“, kurio Sutartis buvo nutraukta, atšaukimo dieną bus perkeltas į pirmąjį to „Market Partner“ rėmėjo lygį („priekinė linija“). Pavyzdžiui, jei rėmėjas A remia B, o B remia C1, C2 ir C3, tuo atveju jei B nutraukia savo verslą, C1, C2 ir C3 bus perkelti į A ir tampa A pirmojo lygio dalimi.

* Tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis MONAT gali savo nuožiūra per vidaus peržiūros valdybą priskirti Rėmėją, kuris yra kitoks nei Rėmėjas, kuris būtų priskirtas per pirminės linijos sąrašą.

3.28  - „MONAT“ VERSLO PARDAVIMAS, PERDAVIMAS AR PERLEIDIMAS

Nors „MONAT“ verslas yra privatus ir savarankiškai valdomas verslas, „MONAT“ verslo pardavimui, perdavimui ar perleidimui, taip pat verslo subjekto, kuriam priklauso arba kuris vykdo „MONAT“ veiklą, akcijų pardavimui, perdavimui ar perleidimui taikomi tam tikri apribojimai. Jei „Market Partner“ nori parduoti savo „MONAT“ verslą arba dalį verslo subjekto, kuriam priklauso „MONAT“ verslas arba kuris jį valdo, turi būti įvykdyti šie kriterijai:

 1. a)parduodantis „Market Partner“ turi raštu pasiūlyti „MONAT“ pirmumo teisę pirkti verslą tomis pačiomis sąlygomis, dėl kurių susitarta su trečiosios šalies pirkėju. „MONAT“ per penkiolika (15) dienų nuo rašytinio pasiūlymo gavimo dienos turi teisę pasinaudoti pirmumo teise.
 2. b)pirkėjas ar perėmėjas turi tapti kvalifikuotu „MONAT Market Partner“. Pirkėjas arba perėmėjas turi sutikti su „MONAT Market Partner“ Sutartimi ir „MONAT“ Sąlygomis ir procedūromis. Jei pirkėjas yra aktyvus „MONAT Market Partner“, jis turi būti nepriekaištingos reputacijos ir pirmiausia turi nutraukti savo „MONAT“ verslą.
 3. c)prieš pardavimo, perdavimo ar perleidimo užbaigimą ir „MONAT“ patvirtinimą, turi būti įvykdyti visi skoliniai įsipareigojimai, kuriuos pardavimo šalis turi su „MONAT“.
 4. d)pirkėjas arba perėmėjas turi sumokėti 150 JAV dolerių „MONAT“ paskyros perleidimo mokestį.
 5. e)jei pardavėjas turi „MONAT“ paskyrą su „Founder“ pavadinimu, „Founder“ pavadinimas ir bet kokios premijos ar „Founder“ grupės išmokos, susijusios su „Founder“ pavadinimu, nebus perduodamos pirkėjui ar perėmėjui.
 6. f)pardavėjas turi palaukti šešis (6) mėnesius, kol vėl prisijungs prie kito rėmėjo.

Prieš parduodamas nepriklausomą „MONAT“ verslą ar Verslo subjektui priklausančią dalį, parduodantis „Market Partner“ turi apie tai raštu pranešti „MONAT“ Atitikties skyriui ir informuoti apie ketinimą parduoti savo „MONAT“ verslą ar verslo subjektui priklausančią dalį. Prieš pradėdamas pardavimą, parduodantis „Market Partner“ taip pat turi gauti raštišką Atitikties skyriaus pritarimą.

3.29  - MONAT“ VERSLO ATSKYRIMAS

„MONAT Market Partner“ savo „MONAT“ verslą kartais gali valdyti pasitelkdami vyro ir žmonos partnerystes, reguliarias partnerystes, korporacijas, ribotos atsakomybės bendroves (LLC) ar kitus Verslo subjektus. Kai santuoka baigiasi skyrybomis arba korporacija, LLC, partnerystė ar kitas Verslo subjektas iširo, turi būti imtasi priemonių užtikrinti, kad bet koks verslo atskyrimas ar padalijimas būtų vykdomas taip, kad nebūtų pakenkta kitų žemesniosios ir aukštesniosios linijų verslų interesams ir pajamoms. Skyrybų ar subjekto iširimo proceso metu šalys turi taikyti vieną iš šių veiklos metodų:

 1. a)viena iš šalių, gavusi kitos (-ų) sutikimą, gali vykdyti „MONAT“ veiklą pagal raštu pateiktą pavedimą, pagal kurį atsisakę sutuoktiniai, akcininkai, partneriai ar patikėtiniai leidžia „MONAT“ bendrauti tiesiogiai ir tik su kitu sutuoktiniu arba neatsisakiusiu akcininku, partneriu ar patikėtiniu.
 2. b)šalys gali toliau vykdyti „MONAT“ verslą „įprastai“, tokiu atveju visa „MONAT“ mokama kompensacija bus mokama pagal status quo, koks jis buvo iki skyrybų padavimo ar likvidavimo nagrinėjimo. Tai yra numatytoji procedūra, jei šalys nesusitaria dėl pirmiau pateikto metodo.

Išsiskyrusių sutuoktinių ar likviduojamo Verslo subjekto Rinkodaros organizacija jokiu būdu nebus padalinta. Panašiai, „MONAT“ jokiomis aplinkybėmis nedalins komisinių ir premijų išmokų tarp išsiskyrusių sutuoktinių ar likviduojamo subjekto narių. „MONAT“ pripažins tik vieną Rinkodaros organizaciją ir per komisinių ciklą mokės tik vieną komisinį mokestį už „MONAT“ verslą. Komisiniai visada išmokami tam pačiam asmeniui ar subjektui. Jei skyrybų ar likvidavimo proceso šalys negali laiku išspręsti ginčo dėl komisinių ir verslo nuosavybės teisės, kaip nustatė Bendrovė, „Market Partner“ Sutartis nutraukiama priverstinai.

Jei buvęs sutuoktinis dėl skyrybų visiškai atsisakė visų teisių į pradinį „MONAT“ verslą, jis vėliau gali registruotis pas bet kurį pasirinktą rėmėją nelaukdamas šešių kalendorinių mėnesių. Verslo subjekto likvidavimo atveju buvęs partneris, akcininkas, narys ar kitas subjektas, neturintis jokios verslo dalies, turi palaukti šešis kalendorinius mėnesius nuo galutinio likvidavimo dienos, kad galėtų vėl registruotis kaip „Market Partner“. Bet kuriuo atveju buvęs sutuoktinis ar verslo partneris neturi jokių teisių nei į savo buvusios organizacijos „Market Partner“, nei į bet kurį buvusį mažmeninės prekybos ar VIP klientą. Jie turi plėtoti naują verslą taip pat, kaip ir bet kuris kitas naujas „Market Partner“.

3.30  - RĖMIMAS

Visi geros reputacijos aktyvūs „Market Partner“ turi teisę remti ir užregistruoti kitus į „MONAT“. Kiekvienas potencialus „Market Partner“ turi galutinę teisę pasirinkti savo pageidaujamą rėmėją.

Naujus „Market Partners“ ir VIP klientus turėtų remti pirmasis asmuo, kuris pristatė „MONAT“ galimybę. Manipuliuoti registracija yra aiškiai draudžiama, kaip nurodyta 3.3 skirsnyje. Jeigu du „Market Partners“ pretenduoja tapti to paties naujo „Market Partner“ rėmėju, Bendrovė pirmąjį Bendrovės gautą prašymą laiko kontroliuojančiu.

Remdamas naują „Market Partner“ arba VIP klientą per internetinį registracijos procesą, Rėmėjas gali padėti naujam pareiškėjui užpildyti registracijos medžiagą. Tačiau pareiškėjas turi asmeniškai peržiūrėti ir sutikti su internetine paraiška ir sutartimi, „MONAT“ Sąlygomis ir procedūromis bei „MONAT“ Kompensavimo planu. Rėmėjas negali pareiškėjo vardu užpildyti internetinės paraiškos ir sutarties bei sutikti su šia medžiaga.

3.31  - PAVELDĖJIMAS

Po „Market Partner“ mirties arba jam ar jai tapus neveiksniu, verslas gali būti perduotas įpėdiniams. Kiekvieną kartą, kai „MONAT“ verslas perduodamas testamentu ar kitu paveldėjimo procesu (įskaitant paveldėjimą pagal įstatymą be testamento), paveldėtojas įgyja teisę gauti visas mirusio „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos premijas ir komisinius, jei tenkinamos šios kvalifikacijos. „MONAT“ klientų ir „MP“ aptarnavimo skyriui turi būti pateikti atitinkami teisiniai dokumentai, kurių to reikalauja Bendrovė ir (arba) taikomi teisės aktai, kad būtų užtikrintas tinkamas perkėlimas, pavyzdžiui, be kita ko:

 1. I.Patvirtinta mirties liudijimo kopija
 2. II.Notaro patvirtinta testamento ar kitų atitinkamų teisinių dokumentų, patvirtinančių įpėdinio teisę administruoti verslą, kopija.
 3. III.Įpėdinio galiojančio, valstybės išduoto asmens tapatybės dokumento kopija

Atitinkamai, „Market Partner“ turėtų pasikonsultuoti su advokatu, kuris padėtų parengti testamentą ar kitą testamento dokumentą. Jei įpėdinis nuspręs perimti mirusiojo „MONAT“ verslą, įpėdinis (-iai) taip pat turės:

 1. I.užpildyti ir vykdyti „Market Partner“ Sutartį;
 2. II.laikytis Sutarties sąlygų ir nuostatų; ir
 3. III.atitikti visas mirusio „Market Partner“ statuso kvalifikacijas.

Jei verslas yra paliktas bendriems paveldėtojams, jie turi suformuoti Verslo subjektą. ir įsigyti juridinio asmens registracijos numerį. Tada „MONAT“ išmokės visas premijas ir komisinius verslo subjektui. Kūrėjai turi pateikti „MONAT“ „įrašymo adresą“, kad būtų tinkamai užpildyta.

3.32  - PERDAVIMAS „MARKET PARTNER“ MIRTIES ATVEJU

Kad galėtų atlikti testamentinį „MONAT“ verslo perdavimą, mirusio „Market Partner“ asmeninis atstovas arba turto vykdytojas privalo pateikti visus reikiamus dokumentus, kad nustatytų įpėdinio arba įpėdinių teisę (-es) į „MONAT“ verslą. Įpėdinis ar įpėdiniai turi užpildyti ir vykdyti „Market Partner“ Sutartį ir atitikti kitus reikalavimus, išdėstytus 3.31 skirsnyje.

3.33  - PERDAVIMAS „MARKET PARTNER“ NEVEIKSNUMO ATVEJU

Norėdami įvykdyti „MONAT“ verslo perdavimą dėl neveiksnumo, neveiksnus „Market Partner“ turi pasirašyti galiojančią turto patikėjimo sutartį su patikėtiniu ir pateikti ją „MONAT“. Patikėtinis neveiksnaus „Market Partner“ vardu turi užpildyti ir įvykdyti „Market Partner“ Sutartį ir atitikti kitus 3.31 skirsnyje nustatytus reikalavimus.

3.34  - TELERINKODAROS METODAI

Šiuo metu galiojanti „telerinkodara“ (tiesioginė rinkodara) Lietuvos Respublikoje yra leistina tik tuo atveju, jei „telerinkodaros specialistas“ gauna aiškų leidimą tai daryti iš potencialaus „telerinkodaros“ skambučio gavėjo. Negavus aiškaus leidimo „telerinkodarai“, gali būti taikomos didelės administracinės baudos.

Todėl, „Market Partners“, vykdydami savo „MONAT“ verslą, neturi užsiimti telerinkodara. Sąvoka „telerinkodara“ reiškia vieno ar kelių telefoninių skambučių atlikimą asmeniui ar subjektui, siekiant paskatinti juos pirkti „MONAT“ produktą arba įdarbinti juos „MONAT“ galimybei. „Šaltieji skambučiai“ potencialiems Klientams ar „Market Partners“, reklamuojantys „MONAT“ produktus ar „MONAT“ galimybę, yra laikomi telerinkodara ir yra draudžiami. Tačiau telefoninis (-iai) skambutis (-ai) potencialiam klientui ar „Market Partner“ („potencialus klientas“) yra leidžiamas tokiais atvejais:

 1. a) jei „Market Partner“ turi užmegztus verslo ryšius su potencialiu klientu. „Užmegzti verslo ryšiai“ – tai „Market Partner“ ir potencialaus kliento santykiai, grindžiami kliento atliekamu prekių ar paslaugų pirkimu, nuoma ar išperkamąja nuoma iš „Market Partner“, arba finansiniu sandoriu tarp potencialaus kliento ir „Market Partner“ per aštuoniolika (18) mėnesių prieš pat telefono skambučio datą, siekiant paskatinti potencialų klientą pirkti produktą ar paslaugą.
 2. b)asmeninis potencialaus kliento paklausimas ar paraiška dėl „Market Partner“ siūlomo produkto ar paslaugos per tris (3) mėnesius prieš tokio skambučio datą.
 3. c)jei „Market Partner“ gauna rašytinį ir pasirašytą potencialaus kliento leidimą, leidžiantį „Market Partner“ skambinti. Įgaliojime turi būti nurodytas telefono numeris (-iai), kuriuo (-iais) „Market Partner“ yra įgaliotas skambinti.
 4. d)jei „Market Partner“ buvo nukreiptas paskambinti asmeniui, kuris išreiškė susidomėjimą „MONAT“ galimybe arba „MONAT“ produktais.
 5. e)galite skambinti šeimos nariams, asmeniniams draugams ir pažįstamiems. „Pažįstamas“ yra asmuo, su kuriuo per pastaruosius tris mėnesius turite bent jau neseniai užmegztus tiesioginius santykius.

Be to, „Market Partner“ savo „MONAT“ verslo veiklai negali naudoti automatinių telefono numerio rinkimo sistemų ar programinės įrangos. „Market Partner“ negali atlikti ir inicijuoti jokio telefoninio skambučio, kuris pateikia iš anksto įrašytą pranešimą („automatizuoti skambučiai“) apie „MONAT“ produktus ar galimybę.

3.35  - PRIEIGA PRIE „BACK OFFICE“

„MONAT“ savo „Market Partners“ suteikia prieigą prie internetinio „Back Office“. „Back Office“ suteikia „Market Partner“ prieigą prie konfidencialios ir nuosavybės teise saugomos informacijos, kuri gali būti naudojama tik „Market Partner“ „MONAT“ verslo plėtrai ir „MONAT“ produktų pardavimams skatinti. Prieiga prie „Back Office“ yra apsaugota slaptažodžiu. „Market Partner“ jokiomis aplinkybėmis negali pateikti savo „Back Office“ prisijungimo duomenų kitiems asmenims ar subjektams.

Prieiga prie „Back Office“ yra privilegija, o ne teisė. „MONAT“ pasilieka teisę savo nuožiūra uždrausti „Market Partner“ prieigą prie „Back Office“.

4 SKYRIUS – „MARKET PARTNER“ ATSAKOMYBĖ

4.1  - ADRESO AR TELEFONO NUMERIO PASIKEITIMAS

Norint užtikrinti, kad produktai ir pagalbinė medžiaga būtų pristatyti laiku, svarbu, kad „MONAT“ failai būtų atnaujinti. Pristatymui reikalingi gatvių adresai. „Market Partner“, planuojantys persikelti, turėtų atnaujinti savo adresą, el. pašto adresą ir telefono numerio informaciją susisiekę su Klientų / „Market Partner“ aptarnavimo komanda arba per „Market Partner“ nukopijuotos „MONAT“ svetainės „Back Office“. Kad būtų užtikrintas tinkamas pristatymas, apie visus pakeitimus „MONAT“ turi būti pranešama prieš dvi savaites.

4.2  - VYKDOMI VYSTYMOSI ĮSIPAREIGOJIMAI

4.2.1  - VYKSTANTYS MOKYMAI

„MONAT“ rekomenduoja, kad kiekvienas „Market Partner“, kuris remia kitą „Market Partner“, prisijungusį prie „MONAT“, sąžiningai atliktų pagalbos ir mokymo funkciją, siekdamas užtikrinti, kad jo (jos) žemutinės linijos „Market Partner“ tinkamai vykdytų savo atitinkamus „MONAT“ verslus. „Market Partner“ yra skatinami nuolat bendrauti su savo Rinkodaros organizacijų „Market Partner“. Tokio kontakto ir bendravimo pavyzdžiai gali apimti, bet neapsiriboti: naujienlaiškius, rašytinę korespondenciją, asmeninius susitikimus, telefoninius kontaktus, balso paštą, elektroninį paštą ir žemesniosios linijos „Market Partner“ palydėjimą į „MONAT“ susitikimus, mokymus ir kitus renginius. Aukštesniosios linijos „Market Partner“ taip pat yra skatinami už naujų „Market Partner“ motyvaciją ir mokymą „MONAT“ produktų, efektyvių pardavimo būdų, „MONAT“ Kompensavimo plano ir Bendrovės Sąlygų ir procedūrų laikymosi temomis. Tačiau bendravimas ir žemesniosios linijos „Market Partner“ mokymas neturi pažeisti 3.2 skirsnio.

„Market Partners“ negali imti mokesčio už „MONAT“ apmokymą.

„Market Partner“ yra skatinami stebėti savo Rinkodaros organizacijų „Market Partner“, kad užtikrintų, jog žemesniosios linijos „Market Partner“ nenaudoja netinkamų pareiškimų, susijusių su produktais ar verslu ir neatlieka jokių neteisėtų ar netinkamų veiksmų.

4.2.2  - PADIDĖJUSI ATSAKOMYBĖ MOKYMŲ METU

„Market Partner“ žengiant į priekį įvairiuose lyderystės etapuose, jie įgyja daugiau patirties pardavimo technikos, produktų žinių ir „MONAT“ verslo programos supratimo srityse. „MONAT“ juos kartkartėmis pakvies pasidalinti šiomis žiniomis su mažiau patyrusiais savo organizacijos „Market Partner“.

4.2.3  - VYKDOMA PARDAVIMŲ ATSAKOMYBĖ

Nepaisant jų pasiekimų lygio, „Market Partner“ turi nuolatinį įsipareigojimą ir toliau asmeniškai skatinti pardavimus įtraukiant naujus mažmeninės prekybos ir VIP klientus bei aptarnaujant esamus klientus.

4.3  - NESMERKIMAS

„MONAT“ nori suteikti „Market Partner“ geriausius produktus, kompensavimo planą ir paslaugas visame sektoriuje. Todėl vertiname konstruktyvią kritiką ir pastabas. Visos tokios pastabos turėtų būti pateiktos raštu Klientų aptarnavimo skyriui. Nors „MONAT“ džiaugiasi konstruktyviu indėliu, neigiami „Market Partner“ komentarai ir pastabos apie Bendrovę, jos produktus ar kompensavimo planą, pateiktos šiame sektoriuje nepasitarnauja jokiam kitam tikslui, išskyrus kitų „MONAT Market Partner“ demotyvavimą. Dėl šios priežasties ir norėdami parodyti tinkamą pavyzdį savo Rinkodaros organizacijai, „Market Partner“ neturi niekinti, žeminti ar reikšti neigiamų pastabų dėl „MONAT“, kitų „MONAT Market Partner“, „MONAT“ produktų, Kompensavimo plano ar „MONAT“ direktorių, pareigūnų ar darbuotojų.

4.4  - DOKUMENTŲ PATEIKIMAS PAREIŠKĖJAMS

„Market Partner“ turi pateikti naujausią Sąlygų ir procedūrų bei Kompensavimo plano versiją asmenims, kuriuos remia, kad šie galėtų tapti „Market Partner“, prieš pareiškėjui pasirašant „Market Partner“ Sutartį (arba užtikrinti, kad tokie asmenys turėtų prieigą prie šios medžiagos internete). Be to, Sąlygų ir procedūrų bei Kompensavimo plano kopijas galima atsisiųsti iš „MONAT“ interneto svetainės.

4.5  - PRANEŠIMAS APIE POLITIKOS PAŽEIDIMUS

„Market Partner“ pastebėję kito „Market Partner“ padarytą politikos pažeidimą, Atitikties departamentui turėtų pateikti raštišką pranešimą apie pažeidimą. Ataskaitoje turėtų būti pateikiama informacija apie incidentus, pvz., datos, įvykių skaičius, susiję asmenys ir visi patvirtinantys dokumentai.

5 SKYRIUS – PARDAVIMŲ REIKALAVIMAI

5.1  - PRODUKTŲ PARDAVIMAI

„MONAT“ Kompensavimo planas pagrįstas „MONAT“ produktų pardavimu galutiniams vartotojams. „Market Partner“ turi atitikti asmeninius ir Rinkodaros organizacijos mažmeninės prekybos reikalavimus (taip pat atitikti kitus Sutartyje nustatytus reikalavimus), kad galėtų gauti premijas, komisinius ir būti perkeltas į aukštesnių lygių pasiekimus.

Kad „Market Partner“ galėtų gauti komisinius, turi būti įvykdyti šie pardavimų reikalavimai:


 1. a)„Market Partner“ turi atitikti asmeninio kiekio reikalavimus, kad įvykdytų su jų rangu susijusius reikalavimus, nustatytus „MONAT“ Kompensavimo plane
 2. b)„Market Partner“ turi atitikti grupės dydžio reikalavimus, kad atitiktų su rangu susijusius reikalavimus, nustatytus „MONAT“ Kompensavimo plane

5.2  - TERITORIJŲ APRIBOJIMO NEBUVIMAS

Nėra niekam suteiktų išskirtinių teritorijų. Netaikomi jokie franšizės mokesčiai.

5.3  - „MONAT FLEXSHIP“ PROGRAMA

Kaip papildomą patogumą savo VIP klientams ir „Market Partners“, „MONAT“ siūlo „Flexship“ programą su automatiniu mėnesiniu arba kas du mėnesius „MONAT“ produktų pristatymu jūsų namų adresu.

Vienai VIP paskyrai reikalingos unikalios kredito kortelės ar mokėjimo būdai, adresai, telefono numeriai ir el. pašto adresai. „MONAT“ patikrins ir ištirs visus įtartinus užsakymus ir paskyras. Komisiniai gali būti sustabdyti, kol bus atliktas tyrimas.

*Užsakymų, susijusių su ‚Flexship‘ programa, pateikimo laikas pagal numatytuosius nustatymus bus JAV Rytų standartinė laiko juosta (EST).

5.4  - PARDAVIMŲ SĄSKAITOS

Kadangi visi pirkimai bus vykdomi internetu: įrašus, patvirtinančius Klientų pirkimus internetu, tvarkys „MONAT“.

5.5  - AUTOMATINIS SAUGOMŲ KREDITO/DEBETO KORTELIŲ ATNAUJINIMAS

„MONAT“ dalyvauja kai kurių bankų siūlomose sąskaitų atnaujinimo paslaugose, kad jūsų mokėjimo kortelės informacija mūsų sistemoje būtų nuolat atnaujinama. Jei dalyvauja jūsų bankas, ši paslauga automatiškai atnaujins jūsų kortelės numerį ir galiojimo datą mūsų sistemoje. Jei nenorite, kad jūsų kredito / debeto kortelės informacija būtų atnaujinta automatiškai, galite atsisakyti šių paslaugų susisiekę su savo banku. Bet kokie automatiniai mokesčiai, kurie gali būti taikomi jūsų paskyrai dėl to, kad neatsisakoma šios paslaugos, negrąžinami. „MONAT“ nebus atsakinga už šiuos mokesčius.

6 SKYRIUS – PREMIJOS IR KOMISINIAI

6.1  - KVALIFIKACIJOS PREMIJOMS IR KOMISINIAMS

„Market Partner“ turi būti aktyvus ir laikytis Sutarties, kad galėtų gauti premijas ir komisinius. Kol „Market Partner“ laikosi Sutarties sąlygų, tol „MONAT“ moka komisinius tokiam „Market Partner“ pagal Kompensavimo planą. Minimali suma, išmokama „MONAT“, yra 10,00 €. Jei „Market Partner“ komisiniai ir premijos nebus lygios arba neviršys 10,00 €, Bendrovė kaups premijas ir komisinius, kol jie sudarys 10,00 €. Mokėjimas bus atliktas, kai bus sukaupta 10,00 € suma.

Bet kokios formos komisinių, premijų ar skatinamųjų kelionių iš „MONAT“ priėmimas yra „Market Partner“ sutikimas laikytis „MONAT“ sąlygų ir procedūrų.

6.2  - PREMIJŲ IR KOMISINIŲ PAKEITIMAI

6.2.1  - PAKEITIMAI GRĄŽINTŲ PRODUKTŲ ATVEJU

„Market Partner“ gauna premijas ir komisinius pagal faktinį produktų pardavimą galutiniams vartotojams. Kai produktas grąžinamas į „MONAT“ pinigų grąžinimui arba Bendrovė jį atperka, premijos ir komisiniai, susiję su šiuo grąžintu ar atpirktu produktu, bus atskaitomi tą mėnesį, per kurį produktas yra grąžinamas, ir tęsiami visų vėlesnių mokėjimo terminų metu, kol bus susigrąžinta visa premijų ir komisinių suma, iš „Market Partner“, jas gavusių už grąžintų produktų pardavimą. Jeigu bet kuris toks „Market Partner“ nutraukia savo „Market Partner“ Sutartį, o už grąžintus produktus skirtų premijų ir komisinių sumos Bendrovė dar nėra visiškai susigrąžinusi, likusi dalis gali būti nuskaityta nuo visų sumų, kurias „MONAT“ yra skolingas Sutartį nutraukęs „Market Partner“.

6.2.2  - MOKĖJIMO KORTELĖS MOKESČIAI

Šiuo metu „MONAT“ moka premijas ir komisinius per „MoMoney“, kuri apima galimybę per internetinį portalą pervesti pinigus į banko sąskaitą arba „PayPal“ sąskaitą. Šiuo metu Bendrovė moka visus su šiuo mokėjimo būdu susijusius mokesčius. Bendrovė pasilieka teisę iš „Market Partner“ mokėtinų premijų ir komisinių atskaityti bet kokius mokesčius, apskaičiuotus dėl tokios mokėjimo programos arba tiesioginių pavedimų programos naudojimo. Tokiu atveju „MONAT“ apie tai praneš visiems „Market Partner“ iš anksto, ne vėliau kaip prieš 30 dienų.

6.3  - ATASKAITOS

Manoma, kad visa „MONAT“ teikiama informacija bet kokiose „Market Partner“ veiklos ataskaitose, įskaitant, bet neapsiribojant, Asmeninį kiekį ir Grupės dydį (ar bet kurią jų dalį) ir žemesniosios linijos rėmimo veiklą, yra tiksli ir patikima. Nepaisant to, dėl įvairių veiksnių, įskaitant, bet neapsiribojant, būdingą žmogaus, skaitmeninės, elektroninės ar mechaninės klaidos galimybę, užsakymų tikslumą, išsamumą ir savalaikiškumą; kredito kortelės ir elektroninių čekių mokėjimų atsisakymą; grąžintus produktus; kredito kortelės ir elektroninių čekių grąžinimus; informacijos negarantuoja nei „MONAT“, nei asmenys, kuriantys ar perduodantys informaciją.

VISA ASMENINIO KIEKIO IR GRUPĖS DYDŽIO INFORMACIJA PATEIKIAMA „TOKIA,, KOKIA YRA“ BE JOKIŲ AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, AR KOKIŲ NORS PATVIRTINIMŲ. VISŲ PIRMA, BET BE APRIBOJIMŲ NETURI BŪTI JOKIŲ PIRKIMO, TINKAMUMO KONKREČIAM NAUDOJIMUI AR PAŽEIDIMO NEBUVIMO GARANTIJŲ.

KIEK TAI LEIDŽIAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, „MONAT“ IR KITI ASMENYS, KURIANTYS AR PERDUODANTYS INFORMACIJĄ, JOKIU BŪDU NEBUS ATSAKINGI JOKIAM „MARKET PARTNER“ AR KAM NORS KITAM UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, PADARINIŲ, ATSITIKTINĘ, SPECIALIĄJĄ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL ASMENINIO KIEKIO IR GRUPĖS DYDŽIO INFORMACIJOS NAUDOJIMO AR PRIEIGOS PRIE JOS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, PRARASTĄ PELNĄ, PREMIJAS AR KOMISINIUS, PRARASTAS GALIMYBES IR ŽALĄ, GALINČIĄ ATSIRASTI DĖL NETIKSLUMO, NEIŠSAMUMO, DELSIMO AR INFORMACIJOS NAUDOJIMO PRARADIMO), NET JEI „MONAT“ AR KITIEMS ASMENIMS, KURIANTIEMS AR PERDUODANTIEMS INFORMACIJĄ, BUVO PRANEŠTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ, KIEK TAI LEIDŽIA ĮSTATYMAI, „MONAT“ AR KITI ASMENYS, KURIANTYS AR PERDUODANTYS INFORMACIJĄ, NETURI JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMŲ NEI JUMS, NEI KAM KITAM PAGAL KOKIUS NORS SAVARANKIŠKUS DELIKTUS, SUTARTIS, APLAIDUMĄ, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS PRODUKTŲ ATSAKOMYBĘ AR KITĄ TEORIJĄ DĖL ŠIOS SUTARTIES DALYKO AR SU JUO SUSIJUSIŲ SĄLYGŲ.

Prieiga prie „MONAT“ internetinių ataskaitų paslaugų ir jų naudojimas bei jūsų pasitikėjimas tokia informacija yra jūsų pačių rizika. Visa tokia informacija jums pateikiama „tokia, kokia yra“. Jei jūsų netenkina informacijos tikslumas ar kokybė, jūsų vienintelė ir išskirtinė priemonė yra nutraukti „MONAT“ internetinių ir telefoninių ataskaitų naudojimą ir prieigą prie jų bei pasitikėjimą šia informacija.

7 SKYRIUS – PRODUKTŲ GARANTIJA IR GRĄŽINIMAS

7.1  - 30 DIENŲ PINIGŲ GRĄŽINIMO GARANTIJA

„MONAT“ suteikia 30 dienų pinigų grąžinimo garantiją (atskaičiavus siuntimo ir tvarkymo išlaidas) visiems užsakymams. Jei dėl kokių nors priežasčių nesate patenkinti bet kuriuo įsigytu „MONAT“ produktu, nesunaudotą produkto dalį galite grąžinti „MONAT“ per 30 dienų nuo užsakymo gavimo, kad būtų grąžinta visa pirkimo kaina (atėmus pristatymo išlaidas ir tvarkymo mokesčius).

Visos grąžinamos lėšos bus pervestos TIK tuo mokėjimo būdu, kuris buvo panaudotas perkant pradinį pirkinį.

Bet kuriai prekei, kuri pardavimo metu aiškiai nurodoma kaip negrąžinama, nutraukta arba kaip sezoninė prekė, pinigai negali būti grąžinami.

7.2  - PRDUKTŲ GRĄŽINIMAS PO 30 DIENŲ

Po 30 dienų „MONAT“ siūlo 90 % pirkimo kainos grąžinimo (neįskaitant siuntimo ir tvarkymo mokesčių), kai grąžinamas neatidarytas ir nepanaudotas produktas. Grąžinsime grąžintos prekės (-ių) pirkimo kainą (neįskaitant siuntimo ir tvarkymo mokesčių) į pradinę mokėjimo formą. Grąžinimai po 90 dienų nuo užsakymo gavimo nebus priimami.

7.3  - KLIENTO TEISĖ ATŠAUKTI – atšaukimo laikotarpis

Klientas, įsigijęs prekių už 25 € ar daugiau, turi tris darbo dienas nuo pardavimo arba sutarties įvykdymo datos, kad atšauktų užsakymą ir atgautų visus sumokėtus pinigus, t. y. sumą, pateikiamą pranešime apie atšaukimą užsakymo formoje arba pardavimo sąskaitoje. Kai „Market Partner“ įvykdo pardavimą arba priima užsakymą iš kliento, kuris atšaukia arba prašo grąžinti pinigus per atitinkamą laikotarpį, „Market Partner“ privalo nedelsdamas grąžinti Kliento pinigus, jei produktai grąžinami „Market Partner“ iš esmės tokios pat geros būklės, kaip ir juos gavus klientui. „Market Partner“ turi informuoti Klientus apie jų teisę atsisakyti pirkimo ar užsakymo per nustatytą laikotarpį ir užtikrinti, kad užsakymo ar pirkimo data būtų įrašyta į užsakymo formą ar pardavimo sąskaitą. Pardavimo metu visiems Klientams turi būti pateiktos dvi oficialaus „MONAT“ pardavimo sąskaitos kopijos. Sąskaitos pabaigoje Klientams raštu pranešama apie jų teises atšaukti pardavimo sandorį.

7.4  - „MARKET PARTNER“ ATSARGŲ IR PARDAVIMŲ PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ GRĄŽINIMAS ATŠAUKUS SUTARTĮ

Atšaukus „Market Partner“ Sutartį, „Market Partner“ gali grąžinti savo Pradedančiojo (-iosios) rinkinį ir visus atsargose turimus produktus bei pardavimų pagalbines priemones ir atgauti už juos sumokėtus pinigus. Norint pasinaudoti šia politika ir atgauti pinigus iš „MONAT“, turi būti laikomasi šių reikalavimų:

 1. a)grąžinamos prekės turi būti asmeniškai įsigytos „Market Partner“ iš „MONAT“ (pinigai, sumokėti už pirkinius iš kitų „Market Partner“ ar trečiųjų šalių nėra grąžinami);
 2. b)prekės turi būti tinkamos parduoti (žr. toliau pateiktą „tinkamas parduoti“ apibrėžimą); ir
 3. c)prekės turi būti įsigytos iš „MONAT“ per metus iki atšaukimo dienos.

„Market Partner“ bus grąžinama 90 % pradinės pirkimo kainos grynosios savikainos. Pristatymo mokesčiai, kuriuos sumoka „Market Partner“ prekių pirkimo metu ir grąžinamos siuntos siuntimo mokesčiai nebus grąžinti. Jei pirkiniai buvo atlikti naudojant kreditinę kortelę, grąžinama suma bus grąžinta į tą pačią sąskaitą. Jei „Market Partner“ buvo sumokėta premija arba komisiniai, pagrįsti jo ar jos įsigytu produktu, ir toks produktas vėliau grąžinamas, o už jį sumokėti pinigai taip pat grąžinami, premija ir (arba) komisiniai, kurie buvo sumokėti „Market Partner“, bus išskaičiuoti iš grąžinamos pinigų sumos.

Produktai ir pardavimų pagalbinės priemonės laikomi „tinkamais parduoti“, jei tenkinami visi šie elementai: 1) jie yra neatidaryti ir nenaudoti; 2) pakuotės ir ženklinimas nebuvo pakeisti ar sugadinti; 3) jų būklė tokia, kad prekyboje būtų komerciškai pagrįsta parduoti prekę už visą kainą; 4) jie grąžinami „MONAT“ per vienerius metus nuo pirkimo dienos. Bet kokios prekės, kurios pardavimo metu aiškiai nurodomos kaip negrąžinamos, nebegaminamos ar kaip sezoninės, nėra tinkamos parduoti.

7.5  - VISŲ GRĄŽINIMŲ PROCEDŪROS

Prekių, kurias galima grąžinti, grąžinimas priimamas per 90 dienų nuo jų gavimo. Prekės turi būti grąžinamos neatidarytos/nepanaudotos, originalioje pakuotėje. Norėdami grąžinti prekę ir susigrąžinti pinigus, turite grąžinti prekes tiesiai į „MONAT“ ir atlikti toliau nurodytus veiksmus:

A. Jūs pirmiausia turite gauti prekių grąžinimo numerį (RMA) susisiekę su MONAT klientų aptarnavimo komanda el. paštu LTMONATPagalba@monatglobal.com. Turėsite nurodyti užsakymo numerį ir nurodyti, ar prašote grąžinti visus, ar iš dalies pinigus.

Prekių grąžinimo numeris baigiasi po 30 dienų. Produktas turi būti gautas į sandėlį per 30 dienų nuo RMA numerio suteikimo.

B. Supakuojant grąžinamus produktus, turi būti naudojamos tinkamos siuntimo dėžutės ir pakavimo medžiagos. Visi grąžinimai turi būti iš anksto apmokėti „Market Partner“ arba Kliento. „MONAT“ nepriima siuntinių už kurių siuntimą reikia sumokėti. Grąžintos prekės siuntimo praradimo rizika tenka prekę grąžinančiam „Market Partner“ arba Klientui. Jei grąžintos prekės negauna „MONAT“ platinimo centras, „Market Partner“ arba Klientas yra atsakingi už siuntos atsekimą.

C. Prekės turi būti grąžintos „MONAT“ per 90 dienų nuo pirkimo datos.

Bet kokios prekės, kurios pardavimo metu aiškiai pažymėtos kaip negrąžintinos, nutrauktos arba sezoninės prekės, negali būti grąžinamos, kad būtų grąžinti pinigai.

7.6  - GRĄŽINIMO GAVIMAS

Lėšos bus grąžintos, kai gausime jūsų grąžintas prekes pagal anksčiau pateiktą RMA procesą. Prekės, kurios yra sugadintos, kai jas gauname, negali būti grąžinamos. Į pinigų grąžinimą neįeina jokie siuntimo ar tvarkymo mokesčiai. Jūsų lėšos bus pervestos į pradinę mokėjimo formą, naudotą atliekant pradinę operaciją, ir bus lygi produkto kainos sumai arba 90 %, jei grąžinsite po 30 dienų, atėmus siuntimo ir tvarkymo mokesčius.

Atminkite, kad į kredito arba debeto kortelę grąžinimas gali užtrukti iki 10 darbo dienų, kol bankas perves į jūsų sąskaitą, atsižvelgiant į jų apdorojimo laiką. Tai gali labai skirtis tarp kredito ar debeto kortelių išdavėjų.

8 SKYRIUS - GINČŲ SPRENDIMA IR SUTARTINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

8.1  - DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

Sutarties, šių Sąlygų ir procedūrų pažeidimas, bet kokių taikytinų teisės aktų pažeidimas, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią taikytiną lojalumo pareigą, neteisėtą, apgaulingą ar neetišką verslo elgesį arba bet kokį „Market Partner“ veiksmą ar neveikimą, kuris Bendrovės nuožiūra gali pakenkti jos reputacijai ar prestižui (toks veiksmas ar neveikimas neturi būti susijęs su „Market Partner“ „MONAT“ verslu), „MONAT“ nuožiūra gali lemti vieną ar kelias iš šių taisomųjų priemonių:


 1. a)rašytinio įspėjimo ar pastabos pateikimas;
 2. b)reikalavimas iš „Market Partner“ imtis neatidėliotinų taisomųjų priemonių;
 3. c)baudos, kuri gali būti išskaičiuota iš „Market Partner“ premijos ir komisinių, skyrimas;
 4. d)teisių į vieną ar kelias premijas ir komisinius praradimas;
 5. e)„MONAT“ gali sulaikyti visas arba dalį „Market Partner“ premijų ir komisinių tuo laikotarpiu, kai „MONAT“ tiria bet kokius veiksmus, tariamai pažeidžiančius Sutartį (jei „Market Partner“ veikla dėl drausminių priežasčių nutraukiama, „Market Partner“ neturės teisės išieškoti jokių komisinių ar premijų, sulaikytų tyrimo laikotarpiu);
 6. f)asmens „Market Partner“ Sutarties sustabdymas vienam ar keliems mokėjimo laikotarpiams;
 7. g)nuolatinis ar laikinas „Market Partner“ dabartinio rango pavadinimo praradimas ar sumažinimas (kurį vėliau „Market Partner“ gali gauti);
 8. h)dalies arba visos „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos arba žemesniosios linijos „Market Partner“ perleidimas arba pašalinimas iš nusižengiančio „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos;
 9. i)priverstinis pažeidėjo „Market Partner“ Sutarties nutraukimas;
 10. j)pažeidžiančio „Market Partner“ prieigos prie „Back Office“ ir (arba) nukopijuotos svetainės sustabdymas arba nutraukimas; arba
 11. k)bet kuri kita priemonė, aiškiai leidžiama pagal bet kurią Sutarties nuostatą arba kuri, „MONAT“ nuomone, gali būti įgyvendinama ir tinkama siekiant teisingai pašalinti žalą, padarytą iš dalies arba išimtinai dėl „Market Partner“ politikos pažeidimo arba sutarties pažeidimo. Tais atvejais, kai „MONAT“ mano esant tinkama, Bendrovė gali pradėti teisminį procesą dėl piniginės ir (arba) teisingos kompensacijos.

8.2  - SKUNDAI

Kai „Market Partner“ turi skundą kitam „Market Partner“ dėl bet kokios praktikos ar elgesio, susijusio su jų atitinkamais „MONAT“ verslais, skundą pateikęs „Market Partner“ pirmiausia turėtų pranešti apie problemą savo Rėmėjui, kuris turėtų peržiūrėti klausimą ir pabandyti jį išspręsti kartu su kitos šalies aukštesniosios linijos Rėmėju. Jei klausimas susijęs su bet kokios Bendrovės politikos aiškinimu ar pažeidimu, apie tai raštu pranešama Atitikties skyriui. Atitikties skyrius peržiūrės faktus ir bandys juos išspręsti.

8.3  - GINČŲ SPRENDIMAS

Visos pretenzijos ar nesutarimai, kylantys ar susiję su šia Sutartimi, bus sprendžiami sąžiningomis šalių derybomis. Jei derybos nesėkmingos, bet kokius ginčus ar pretenzijas, kylančias iš Sutarties ar susijusių su jomis, ar jos pažeidimu, sprendžia kompetentingi Lietuvos teismai.

8.4  - REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Visus klausimus, susijusius ar kylančius iš šios Sutarties reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai.

9 SKYRIUS – APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

9.1  - APRIBOJIMAI TREČIOSIOMS ŠALIMS NAUDOTI KREDITO KORTELES IR PRIEIGĄ PRIE EINAMOSIOS SĄSKAITOS

„Market Partners“ neleidžia kitiems „Market Partners ar klientams naudotis jų mokėjimo informacija ar nuskaičiuoti pinigus iš jų einamųjų sąskaitų, norint užsiregistruoti ar pirkti iš Bendrovės.

9.2  - PARDAVIMO MOKESČIAI

Kuriant „MONAT“ galimybę, viena iš mūsų vadovaujančių filosofijų buvo išlaisvinti savo „Market Partner“ nuo kuo daugiau administracinių, veiklos ir logistikos užduočių. Tokiu būdu „Market Partner“ gali laisvai sutelkti dėmesį į veiklą, kuri tiesiogiai veikia jo pajamas, t. y. produktų pardavimą ir registracijos veiklą. Šiuo tikslu „MONAT“ atleidžia „Market Partner“ nuo prievolės rinkti ir perskirstyti pardavimo mokesčius, teikti pardavimo mokesčių ataskaitas ir saugoti su pardavimo mokesčiais susijusius įrašus. Vykdydama savo verslo operacijas, „MONAT“ privalo apmokestinti pardavimo mokesčiais visus „Market Partner“, VIP klientų ir mažmeninės prekybos klientų pirkimus ir perskirstyti mokamus mokesčius atitinkamoms valstybėms. Todėl į visus Bendrovei pateiktus užsakymus turi būti įtraukti atitinkami pardavimo mokesčiai. „MONAT“ surinks ir perskirstys pardavimo mokesčius „Market Partner“ vardu, remdamasi siūloma produktų mažmenine kaina, pagal taikomus mokesčių tarifus toje valstybėje, į kurią siunčiama siunta. Jei „Market Partner“ pateikė, o „MONAT“ priėmė šiuo metu galiojantį atleidimo nuo pardavimo mokesčio sertifikatą ir pardavimo mokesčio registracijos licenciją, pardavimo mokesčiai nebus įtraukti į sąskaitos faktūrą, o atsakomybė rinkti ir perskirstyti pardavimo mokesčius atitinkamoms institucijoms tenka „Market Partner“. Atleidimas nuo pardavimo mokesčių taikomas tik užsakymams, kurie siunčiami į valstybę, kurioje buvo pateikti ir priimti atitinkami atleidimo nuo mokesčių dokumentai. Atitinkami pardavimo mokesčiai bus taikomi užsakymams, kurie siunčiami į kitą valstybę. Bet koks atleidimas nuo pardavimo mokesčių, kuriam pritarė „MONAT“, nėra taikomas atgaline data.

9.2  - SIUNTIMO POLITIKA

Klientas paprastai gaus savo užsakymą per 7-10 darbo dienų nuo jo pateikimo. „MONAT“ išsiųs bet kurią šiuo metu sandėlyje turimą užsakymo dalį. Tačiau jei užsakytos prekės nėra sandėlyje, ji bus pateikta pagal atgalinį užsakymą ir išsiųsta, kai „MONAT“ gaus papildomų atsargų.

10 SKYRIUS – NEVEIKLUMAS IR ATŠAUKIMAS

10.1  - ATŠAUKIMO POVEIKIS

Kol „Market Partner“ lieka aktyvus ir laikosi „Market Partner“ Sutarties ir šių Sąlygų ir procedūrų, tol „MONAT“ moka komisinius ir premijas tokiam „Market Partner“ pagal Kompensavimo planą. „Market Partner“ premijos ir komisiniai sudaro visą atlygį už „Market Partner“ pastangas generuoti pardavimus ir visą veiklą, susijusią su pardavimo skatinimu (įskaitant Rinkodaros organizacijos kūrimą).

„Market Partner“ neatnaujinus savo „Market Partner“ Sutarties arba savanoriškai ar priverstinai atšaukus jų „Market Partner“ Sutartį (visi šie metodai bendrai vadinami „atšaukimu“), buvęs „Market Partner“ neturi jokios teisės, nuosavybės teisės, pretenzijos ar intereso Rinkodaros organizacijai, kurią jis valdė, arba į bet kokius komisinius ar premijas iš organizacijos sukurtų pardavimų. „Market Partner“, kurio veikla buvo atšaukta, praras visas „Market Partner“ teises. Tai apima teisę prisistatyti kaip „Market Partner“ (socialiniuose tinkluose ar kitais būdais), parduoti „MONAT“ produktus ir teisę gauti būsimus komisinius, premijas ar kitas pajamas, gautas iš buvusios „Market Partner“ Rinkodaros organizacijos pardavimų ir kitos veiklos. Atšaukimo atveju „Market Partner“ sutinka atsisakyti visų galimų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant; nuosavybės teisės į jų buvusią Rinkodaros organizaciją ir į bet kokias premijas, komisinius ar kitą atlygį, gautą iš jo ar jos buvusios Rinkodaros organizacijos pardavimų ir kitos veiklos.

„Market Partner“ atšaukus savo „Market Partner“ Sutartį, buvęs „Market Partner“ neišsilaiko „MONAT Market Partner“ statuso ir neturi teisės parduoti „MONAT“ produktų. „Market Partner“, kurio „Market Partner“ Sutartis yra atšaukta, gauna komisinius ir premijas tik už paskutinį visą mokėjimo laikotarpį, kurio metu jie buvo aktyvus prieš atšaukimą (atėmus visas sumas, kurios buvo sulaikytos tyrimo metu prieš priverstinį atšaukimą).

Pasibaigus „Market Partner“ sutarties galiojimo terminui arba ją nutraukus, toliau nurodyti šių taisyklių ir procedūrų skyriai lieka galioti ir galioja toliau: 3.10.1, 3.10.2, 3.2.3, 4.3

10.2  - ATŠAUKIMAS DĖL NEVEIKLUMO

„Market Partner“, kurie asmeniškai už bet kokį darbo užmokesčio laikotarpį sugeneruoja mažiau nei 200 asmeninio kiekio, už per savo Rinkodaros organizaciją per tą mokėjimo laikotarpį gautus pardavimus, negauna komisinių. Jei „Market Partner“ kasmet nepratęsia savo sutarties sumokėdamas metinį mokestį, jų paskyra bus anuliuojama, o jų žemesnioji linija ir visi turimi klientai bus perkelti į atšaukto „Market Partner“ aukštesniąją liniją.

10.3  - PRIVERSTINIS ATŠAUKIMAS

„Market Partner“ pažeidus bet kurią Sutarties sąlygą, įskaitant visus pakeitimus, kuriuos „MONAT“ gali atlikti savo nuožiūra, gali būti taikomos bet kurios iš 8.1 skirsnyje išvardytų sankcijų, įskaitant priverstinį „Market Partner“ Sutarties atšaukimą.

Be to, komentarai ar įrašai socialiniuose tinkluose, kuriuose nurodoma, minima ar užsimenama apie tai, kad asmuo nebėra „MONAT Market Partner“, bus laikomi viešu atsistatydinimu. Dėl tokių pareiškimų „Market Partner“ sutartis gali būti nedelsiant nutraukta.

Atšaukimas įsigalioja tą dieną, kai raštiškas pranešimas yra išsiunčiamas įprastu paštu, el. paštu, faksu arba įteikiamas kurjeriui pristatyti į „Market Partner“ paskutinį žinomą adresą, el. pašto adresą ar fakso numerį arba jų advokatui, arba kai „Market Partner“ gauna faktinį pranešimą apie atšaukimą, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.

Jei „MONAT“ tyčia nutraukia sutartį, „Market Partner“ negali pakartotinai kreiptis jokiu vardu ar subjektu 12 mėnesių nuo nutraukimo datos. Prašymui reikės aiškaus raštiško „MONAT“ pareigūno sutikimo po to, kai „MONAT“ Atitikties komanda peržiūrės.

„MONAT“ pasilieka teisę nutraukti visas „Market Partner“ Sutartis po trisdešimties (30) dienų rašytinio įspėjimo, jei ji nusprendžia:

 1. a)nutraukti verslo operacijas;
 2. b)likviduoti savo juridinį subjektą; arba
 3. c)nutraukti savo produktų platinimą tiesioginio pardavimo būdu.

10.4  - SAVANORIŠKAS ATŠAUKIMAS

Šios tiesioginio pardavimo programos dalyvis turi teisę atšaukti bet kuriuo metu, nepriklausomai nuo priežasties. Atšaukimas turi būti pateiktas „MONAT“ klientų aptarnavimo skyriui.

10.5  - NEATNAUJINIMAS

„Market Partner“ taip pat gali savanoriškai atšaukti savo „Market Partner“ Sutartį, neatnaujindamas Sutarties jos įsigaliojimo dieną. Bendrovė taip pat gali nuspręsti neatnaujinti „Market Partner“ Sutarties per jos įsigaliojimo dieną.

10.6  - ATŠAUKIMAS DĖL PATOGUMO

„MONAT“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra nutraukti Sutartį dėl patogumo, apie tai raštu pranešusi prieš trisdešimt (30) dienų. Atšaukimas įsigalioja tą dieną, kai rašytinis pranešimas yra išsiųstas paštu, el. paštu, faksu arba pristatytas su kurjeriu „Market Partner“ paskutiniu žinomu adresu, el. pašto adresu arba fakso numeriu arba jo advokatui, arba kai „Market Partner“ gauna faktinį pranešimą apie atšaukimą, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. „MONAT“ neprivalo turėti jokios priežasties ar įrodyti jokios priežasties, kad galėtų nutraukti bet kokią Sutartį su bet kuriuo „Market Partner“. Jei ir kada bet kokia Sutartis su bet kuriuo „Market Partner“ yra atšaukiama, „Market Partner“ neturi jokių pretenzijų „MONAT“, jos filialams ar atitinkamiems jų pareigūnams, direktoriams, agentams, darbuotojams, tarnautojams ir atstovams, taip pat neturi teisės reikalauti ar atgauti prarastą pelną, prarastas galimybes ar bet kokia kitą žalą. Šios sąlygos patenkina bet kokius ir visus įstatyme numatytus ir bendrosios teisės reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią teisę į pagrįstą įspėjimą apie sutartinių santykių nutraukimą.

ELGESIO KODEKSAS

Šis kodeksas skirtas apsaugoti jus, jūsų verslą, „MONAT“ prekės ženklą ir visus vartotojus.

Svarbu suprasti, kad jūsų ir kitų „MONAT Market Partners“ sėkmė priklauso nuo mūsų produktus parduodančių asmenų sąžiningumo. „MONAT“ nustatė priimtino verslo elgesio standartus ir jūs visada turite bendrauti sąžiningai, pagarbiai ir tiksliai, leisti ir vertinti skirtumus, rodyti sąžiningumą, toleranciją ir pagarbą visiems su „MONAT“ susijusiems žmonėms, nepaisant rasės, lyties, socialinės klasės arba religijos. Tai leidžia sukurti atvirą komandinio darbo atmosferą, gerą moralę ir bendruomeniškumą. Jūs sąžiningai ir pagarbiai konkuruosite su visais žmonėmis, susijusiais su „MONAT“ ir kitais prekių ženklais bei įmonėmis.

Jūs privalote saugoti ir skatinti gerą „MONAT“ ir jos produktų reputaciją.

Turite vengti interesų konflikto, bet kokio nemandagaus, apgaulingo, klaidinančio, neetiško, amoralaus elgesio ar praktikos, įskaitant nepadorius žodžius ar frazes, kurios gali pakenkti „MONAT“ įvaizdžiui.

Privalote perskaityti, suprasti ir laikytis „Market Partner“ Sutarties bei Sąlygų ir Procedūrų. Jūs pripažįstate, kad prisijungiate prie „MONAT“ ir naudojatės verslo galimybėmis savonoriškai ir savo laisva valia, prisiimdami visą atsakomybę ir finansinę riziką.

Jūs privalote laikytis visų sąlygų ir procedūrų, kurias „MONAT“ gali retkarčiais keisti savo nuožiūra, taip pat visų federalinių, valstijų ir vietinių įstatymų, reglamentuojančių jūsų „MONAT“ verslą ir jūsų elgesį. Kliento asmens duomenis turite naudoti ir saugoti atsargiai ir vadovaudamiesi galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais (įskaitant BDAR).

Jūs visada privalote identifikuoti save kaip „MONAT“ nepriklausomą „Market Partner“ ir nereikšti netinkamų produktų ar verslo pretenzijų ar imtis bet kokio neteisėto ar netinkamo elgesio.

Prieš padėdami kam nors užsiregistruoti, turite pateikti tikslią informaciją ir paaiškinti VIP sutartį arba „Market Partner“ sutartį, kompensavimo planą ir sąlygas bei procedūras.

Jūs visada turite informuoti klientus, VIP asmenis ir naujus „Market Partners“ apie mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantijos politiką.

Turėtumėte gerbti kiekvieną sutiktą žmogų; tai apima potencialius klientus, kitus „Market Partners“ ir įmonių darbuotojus. Naudokite tinkamą kalbą žodžiu ir raštu. Įžeidžiantis, diskriminuojantis arba seksualiai priekabiaujančios kalbos ar elgesio vartojimas yra netinkamas.

Tikimasi, kad stengsitės laiku ir profesionaliai išspręsti verslo problemas, pasitelkdami taktiką, jautrumą, gerą valią ir stengdamiesi nesudaryti papildomų problemų. Bendraudami turėtumėte teikti pageidaujamą paslaugų lygį.

Turėtumėte sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus. Menkinančių teiginių apie „MONAT“, pramonės šaką, kitas įmones ar jų produktus, kitus „Market Partners“, darbuotojus, produktus, pardavimų ir rinkodaros kampanijas ar kompensavimo planą teikimas arba pareiškimai, kurie nepagrįstai įžeidžia, menkina, klaidina ar verčia kitus taip elgtis, neteikia jokių kitų tikslų, kaip tik pakenkti „MONAT“ ir slopinti kitų „Market Partners“ entuziazmą.

11 SKYRIUS – TERMINŲ ŽODYNAS

AKTYVUS „MARKET PARTNER“

„Market Partner“, tenkinantis minimalius asmeninės apimties reikalavimus, nustatytus „MONAT“ Kompensavimo plane, siekiant užtikrinti, kad gali gauti premijas ir komisinius už tam tikrą mėnesį.

SUSIJUSI ŠALIS

Akcininkas, narys, partneris, valdytojas, patikėtinis ar kitos šalys, turinčios Verslo subjekto nuosavybės dalį ar valdymo atsakomybės.

SUTARTIS

Į Bendrovės ir kiekvieno „Market Partner“ susitarimą įtraukta „Market Partner“ Paraiška ir Sutartis, „MONAT“ Sąlygos ir procedūros, „MONAT“ Kompensavimo planas ir Verslo subjekto registracijos forma (jei reikia), dabartine jų forma ir su pakeitimais, atliktais „MONAT“ nuožiūra. Šie dokumentai bendrai vadinami Sutartimi.

VERSLO SUBJEKTAS

Korporacija, partnerystė, ribotos atsakomybės bendrovė ar kito tipo subjektas, užsiregistruojantis kaip „Market Partner“ ir pateikiantis reikiamą „MONAT“ verslo subjekto registracijos formą.

PASKYROS ATŠAUKIMAS

„Market Partner“ paskyros nutraukimas. Atšaukimas gali būti savanoriškas atsistatydinimo, nepratęsimo ar neveikimo atvejis arba nutraukimas dėl priežasties.

BENDROVĖ

Sąvoka „Bendrovė“, kaip ji vartojama visoje Sutartyje, reiškia „MONAT Global“.

GRUPĖ

Visi žemesniosios linijos „Market Partners“, remiami konkretaus „Market Partner“, iki pirmojo „Managing Market Builder“ (MMB) ar aukštesnio rango „Market Partner“ kiekvienoje žemesniosios linijos atšakoje.

GRUPĖS DYDIS

Asmeninė apimtis nuo jūsų ir jūsų žemesniosios linijos iki, bet neįskaitant kito „Managing Market Builder“ ar aukštesnio rango (pagal karjeros pavadinimą). Kai jūsų grupės „Market Partner“ pirmą kartą paaukštinamas į „Managing Market Builder“, jų GV bus įtrauktas į jūsų GV tik to mėnesio kvalifikaciniais tikslais.

ARTIMAS NAMŲ ŪKIS

Visi asmenys, gyvenantys ar dirbantys tuo pačiu adresu ir turintys kraujo, ar santuokos ryšį arba gyvenantys kartu kaip šeimos vienetas arba šeimos aplinkoje. Namų ūkis apima, bet neapsiriboja, sutuoktinius, namų ūkio galvas ir išlaikomus šeimos narius, gyvenančius toje pačioje gyvenamojoje vietoje.

LYGMUO

Žemesniosios linijos „Market Partner“ sluoksniai konkrečioje „Market Partner“ Rinkodaros organizacijoje. Šia sąvoka aiškinami „Market Partner“ santykiai, susiję su konkrečiu aukštesniosios linijos „Market Partner“ ir kuriuos lemia tarp jų esančių remiamų „Market Partner“ skaičius. Pavyzdžiui, jei A remia B, o šis remia C, kuris remia D, remiantį E; tuomet E yra A ketvirtasis lygmuo.

„MARKET PARTNER“ VEIKLOS ATASKAITA

„MONAT“ sukurta internetinė ataskaita, kurioje pateikiami svarbūs duomenys, susiję su „Market Partner“ tapatybėmis, pardavimo informacija ir kiekvienos „Market Partner“ rinkodaros organizacijos registravimo veikla. Šioje ataskaitoje yra konfidencialios ir komercinės paslapties informacijos, kuri priklauso „MONAT“ ir yra prieinama „Market Partners“ per „Back Office“.

OFICIALI „MONAT“ MEDŽIAGA

„MONAT“ sukurta, spausdinama, publikuojama ir „Market Partner“ platinama literatūra, garso ar vaizdo pristatymai ir kita medžiaga.

ASMENINĖ APIMTIS

Bendra parduotų produktų apimtis per kalendorinį mėnesį:

 1. a)Bendrovės parduotas „Market Partner“
 2. b)Bendrovės parduotas „Market Partner“, Mažmeninės prekybos klientams
 3. c)Bendrovės parduotas „Market Partner“, VIP klientams

ĮDARBINIMAS

Kalbant apie „MONAT“ interesų konflikto politiką (3.10), terminas „įdarbinimas“ reiškia faktinę arba bandomą rėmimą, siūlymą, registraciją, skatinimą ar bet kokias pastangas daryti įtaką bet kokiu kitu būdu tiesiogiai, netiesiogiai ar per trečiąją šalį kitam „MONAT Market Partner“ arba VIP klientui, kad jis arba ji registruotųsi arba dalyvautų kitoje daugiapakopės rinkodaros, tinklinės rinkodaros ar tiesioginio pardavimo galimybėje.

NUKOPIJUOTA INTERNETINĖ SVETAINĖ

Asmuo, perkantis „MONAT“ produktus iš „Market Partner“, bet nedalyvaujantis „MONAT“ kompensavimo plane. Mažmeninės prekybos klientas gali dalyvauti „MONAT Flexship“ programoje užsiregistruodamas kaip VIP klientas per savo „Market Partner“ „MONAT“ svetainėje.

PERKĖLIMAS

Metodas, kuriuo organizacijoje užpildoma laisva vieta, kai buvo atšaukta „Market Partner“ Sutartis.

SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA

Bet kokio tipo internetinė žiniasklaida, kuri kviečia, pagreitina ar leidžia pokalbį, komentarą, įvertinimą ir (arba) vartotojo sukurtą turinį, priešingai nei tradicinė žiniasklaida, kuri teikia turinį, bet neleidžia skaitytojams / žiūrovams / klausytojams dalyvauti turinio kūrime ar vystyme arba komentuoti ar atsakyti į turinį. Socialinės žiniasklaidos pavyzdžiai apima, bet neapsiriboja, tinklaraščius, pokalbių kambarius, „Facebook“, „Instagram“, „Twitter“, „LinkedIn“, „Pinterest“, „Delicious“ ir „YouTube“.

RĖMĖJAS

„Market Partner“, kuris į Bendrovę registruoja kitą „Market Partner“ ir yra įtrauktas kaip to „Market Partner“ Paraiškos ir Sutarties Rėmėjas. Kitų asmenų registravimas ir mokymas tapti „Market Partner“ vadinamas „rėmimu“.

PRADEDANČIOJO (-IOSIOS) RINKINYS

„MONAT“ mokomosios medžiagos, produktų pavyzdžių ir pagalbinės verslo literatūros, kurią turi įsigyti kiekvienas naujas „Market Partner“, rinkinys.

RANGO PAVADINIMAS

„Karjeros pavadinimas“ reiškia aukščiausią „Market Partner“ bet kuriuo metu „MONAT“ kompensavimo plane pasiektą rangą. „Apmokamas pagal pavadinimą“ reiškia rangą, kuriuo „Market Partner“ turi teisę uždirbti komisinius ir premijas einamuoju mokėjimo laikotarpiu.

AUKŠTESNIOJI LINIJA

Šis terminas reiškia „Market Partner“, esantį arba esančius virš konkretaus „Market Partner“ Bendrovės rėmimo genealogijoje. Kitaip sakant, tai yra rėmėjų linija, siejanti bet kurį konkretų „Market Partner“ su Bendrove.